Η άφιξη στη Ρόδο 57 ξένων προσωπικοτήτων

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΘΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ - ΕΡΡΥΘΜΙΣΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΑΘΗΝΑΙ, 6.-Κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη μετά του υπουργού Οικονομικών, ενεκρίθη πίστωσις 12.000 δραχμών, δι’ οδοιπορικά των μελών του Αρχαιολογικού Συμβουλίου, προς Ρόδον. Σχετικαί πληροφορίαι αναφέρουν ότι το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον θα μεταβή εντός του μηνός εις Ρόδον, προς ρύθμισιν διαφόρων Αρχαιολογικών ζητημάτων.

ΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 57 ΞΕΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
Δια του τουριστικού ατμοπλοίου “Φίλιππος” αφικνούνται αύριον εις Ρόδον 57 ξέναι προσωπικότητες, αι οποίαι φιλοξενούνται υπό της Κυβερνήσεως, επ’ ευκαιρία το Φεστιβάλ Αθηνών. Μεταξύ των προσωπικοτήτων αυτών, περιλαμβάνονται συγγραφείς, δημοσιογράφοι, επιστήμονες και διανοούμενοι άλλων κλάδων. Προς τιμήν των ξένων, ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος θα παραθέση την 1ην μεταμεσημβρινήν της Κυριακής επίσημον γεύμα εις το ξενοδοχείον των “Ρόδων”. Κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής των οι ξένοι θα επισκεφθούν τα αξιοθέατα της νήσου και διάφορα σημεία της πόλεως προκειμένου να σχηματίσουν ιδίας εντυπώσεις περί του συντελουμένου εις Ρόδον έργου του Κράτους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΘΑ ΕΛΘΗ ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 6.-Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Σ. Κωτιάδης, είχεν σήμερον συνεργασίαν με τον πρόεδρον του Διοικ. Συμβουλίου της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού κ. Πέτρον Γουναράκην εν σχέσει με τα ζητήματα τα ανακύπτοντα εκ της επεκτάσεως της ενιαίας τιμής ρεύματος εις τας νήσους και της εξαγοράς κατά το προσεχές έτος παρά της ΔΕΗ της ΑΗΕΡ. Προς τούτο απεφασίσθη η κάθοδος του κ. Γουναράκη εις Ρόδον το ταχύτερον δι’ επιτόπιον εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων.

ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
Καταρτισθείσα αποστέλλεται εντός των ημερών προς έγκρισιν υπό της αρμόδιας υπηρεσίας μελέτη δια την ανακατασκευήν του κωδωνοστασίου του ιερού ναού της κοινότητος Καλυθιών.

ΤΟ “ΚΑΜΠΙΤΟΛΙΟ”
Την πρωΐαν χθες κατέπλευσεν εις Ρόδον το ιταλικόν ατμόπλοιον “Καμπιτόλιο” με 110 τόννους γενικού εμπορίου και 119 περιηγητάς εκ των οποίων 9 παρέμειναν εις Ρόδον. Το “Καμπιτόλιο” απέπλευσεν εκ Ρόδου κατά τας μεταμεσημβρινάς ώρας.

ΠΩΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ο ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΛΛΑΣ
Κατ’ αναφοράν της Υποδιοικήσεως προχθές και περί ώραν 5μ.μ. ο Βόλλας Μιχαήλ του Νικολάου, ετών 35, κάτοικος χωρίου Κρεμαστής Ρόδου, έγγαμος και πατήρ 3 τέκνων, γεωργός, επιστρέφων εκ του παρά το αεροδρόμιον Μαριτσών κειμένου αγροκτήματός του εις το χωρίον του και επιβαίνων κάρρου ιδιοκτησίας του κατέπεσεν εξ αυτού επί της δημοσίας οδού και ετραυματίσθη βαρέως. Ούτος μεταφερόμενος εις το Κρατικόν Νοσοκομείον, εξέπνευσεν. Υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ενεργούνται τα δέοντα.

ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Δια των ατμοπλοίων “Αιγαίον” και “Καραϊσκάκη” αφίχθησαν χθες 200 περίπου τουρίσται.