Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου

Την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 π.μ. πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου. Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

Ενημέρωση Προέδρου 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017.

2. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου.

3. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2017

4. Κατάρτιση όρων και έγκριση μελέτης για την διεξαγωγή πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Ρόδου, Δυτικής Ρόδου (Δ.Ε. Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου και Ανατολικής Ρόδου (Δ.Ε. Καλλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου)

5. Έγκριση του πρακτικού (οικονομικές προσφορές) και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας ΔΟΠ.

6. Λήψη απόφασης για την επιβολή δικαιώματος χρήσης πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/31-7-2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) άρθρο 63, σε ποσοστό 3%ο  τρία τοις χιλίοις και τρία 3%ο  τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούς.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
7. Λήψη απόφασης για την μη άσκηση ένδικου μέσου κατά των απόφασης υπ΄ αρ. Α166/2017, Α169/2017, Α406/2017, Α407/2017, Α408/2017 του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία έγιναν δεκτές αντίστοιχες προσφυγές των «ΚΙΟΤΕΛ Α.Ε.», Σ. Χαραλάμπους, «ΚΑΨΗΣ Α.Ε., Β. Δουβή και Μ. Μακρίδου και ακυρώθηκαν εγγραφές αυτών στους βεβαιωτικούς καταλόγους για οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. και αντίστοιχων προστίμων του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 (απόφ. Δημάρχου).

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη έφεσης του Δήμου Ρόδου κατά της υπ΄ αρ. 27/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου η οποία απέρριψε την από 15-7-2008 αγωγή της Ζερμέν-Σουζάνας χήρας Ζησιμάτου το γένος Ερρίκου. 

9. Λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής του Ξετρίχη Αναστασίου, της με αριθμό 1484/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και της από 10-2-2015 επιταγής προς πληρωμή, άλλως παραίτηση από την ασκηθείσα ανακοπή.

10. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής για παράσταση στο Ειρηνοδικείο  Αθηνών στις 18-9-2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 1-9-2015 με αριθμό κατάθεσης 6248/1-10-2015 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ» που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση ασκηθείσας ανακοπής κατά της εταιρείας «ΞΕΤΡΙΧΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» της με αριθμό 94/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ρόδου και της από 7-2-2014 επιταγής προς πληρωμή και άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής και λήψη απόφασης για άσκηση  πρόσθετων λόγων ανακοπής.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
12. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 30.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

13. Κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

14. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» προϋπ.: 7.200,00 (με Φ.Π.Α.)

15. Ανάκληση της με αριθ. 391/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ».

16. Ανάκληση της με αριθ. 345/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)».

17. Ανάκληση της με αριθ. 482/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ».

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
18. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για τρεις νέες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος στο Δήμο Ρόδου, ποσού 1.006,89 €. (Υπόλογος - υπάλληλος κ. Κυριάκο Ανθούλα).
Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

19.    Παράταση της διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κα Μαρία Τριγένη η οποία ορίστηκε ως υπόλογος διαχείρισης χρηματικού εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων έτους 2017 με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 351/2017 και με λήξη απόδοσης 19η  Σεπτεμβρίου  2017.