Χορήγηση Υποτροφιών από το Ίδρυμα Σταματίου

Tο Ίδρυμα Υποτροφιών Ρόδου, «Εμμανουήλ Χριστ. Σταματίου & Μα-ρίας Χριστοφ. Σταματίου» προσκαλεί τους υποτρόφους να υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών για το Ακαδημαϊκό Eτος  2017-2018.

Περιεχόμενο των υποτροφιών: Οι υποτροφίες είναι ετήσιες, καλύπτουν την 9μηνη σπουδαστική περίοδο, και έχουν ως περιεχόμενο, την παροχή ποσού, εντός του επιτρεπόμενου ύψους, από τη νομοθεσία ετησίως, σε κάθε έναν ή μία υπότροφο για τη φοίτησή του/της σε Ανώτατα ή Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που θα προσδιορίζεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

Αντικείμενο των σπουδών :Η φοίτηση σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές της Ελλάδος ή σε άλλη χώρα, και για παιδιά Α.Μ.Ε.Α (ικανά όμως για σπουδές σε κανονικά ή ειδικά σχολεία) στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά  για τους υποτρόφους που ήδη έλαβαν υποτροφία κατά την παρελθούσα  σπουδαστική περίοδο

1) Μία μικρή φωτογραφία,

2) Φωτοτυπία της ταυτότητός τους

3) Βεβαίωση επανεγγραφής τους στη σχολή στην οποία θα αναγράφεται η ανελλιπής και τακτική φοίτησής τους, ως και η διάρκεια  της φοίτησής τους, και

4) Αναλυτική βαθμολογία της  φοίτησής τους   όλων των εξαμήνων,

5)  φωτοτυπία  αριθμού τραπεζικού λογαριασμού.

Νεοεισερχόμενοι  για λήψη υποτροφίας σπουδαστικής περιόδου 2017-2018

α) Μία μικρή φωτογραφία,

β) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του παρελθόντος διαχειριστικού  έτους (2016)  για το εισόδημα των γονέων του/της

γ) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Ροδίων

δ) Φωτοτυπία της ταυτότητός τους,

ε) Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου για τους νεοεισελθόντες  στα ΑΕΙ-ΤΕΙ  και η βαθμολογία τους να είναι άνω των 15  καθώς  και έγγραφο μορίων που εισήλθαν στις σχολές,

στ) Βεβαίωση εγγραφής τους στην Σχολή, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής τους και η διάρκεια φοίτησης τους

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η) Συμπλήρωση και υπογραφή υπογεγραμμένου ειδικού έντυπου (μοριοδότησης)  που αφορά βαθμολογία,  οικογενειακή κατάσταση, κοινωνικά κριτήρια, αξιολόγηση,  κατάθεση σχετικών παραστατικών ή αποδεικτικών εγγράφων και

θ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη καταθέσεως αιτήσεως για λήψη  υποτροφίας από άλλο  Ίδρυμα.

Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις, πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους και οι αιτήσεις, θα πρέπει απαραιτήτως, να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση θεωρημένη αποκλειστικά μόνο από την αστυνομική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. (ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή  δίχως την νόμιμη θεώρηση).

Δ) Δικαιούχοι υποτροφίας

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοικοι  της νήσου Ρόδου και ένας τουλάχιστον  από τους γονείς τους να είναι Ρόδιος στην καταγωγή.

Οι πρωτοετείς φοιτητές  κατά την αποφοίτησή τους  από το λύκειο, να έχουν τουλάχιστον βαθμολογία πάνω από δέκα πέντε (15).

Να είναι ήδη φοιτητές κάποιου ανώτατου ή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή να έχουν εισαχθεί σε κάποιο από αυτά.

Να είναι επιμελείς φοιτητές, τακτικοί στη φοίτησή τους και να χρειάζονται οικονομική συνδρομή για τη φοίτησή τους.

 

Προϋποθέσεις που ενισχύουν

το αίτημα για λήψη υποτροφίας

Θα  πριμοδοτηθούν πολύτεκνοι (4τεκνοι) που έχουν ανήλικα παιδιά έως 18 ετών ή αν σπουδάζουν έως 24 ετών ή άνεργα τέκνα ορφανά που απώλεσαν κάποιο από τους δύο γονείς τους σε βάθος 10ετίας, τα τέκνα διαζευγμένων γονέων, αναπηρίες, ανίατη ασθένεια, και οι αθλητές  που είναι  εγγεγραμμένοι  στον αθλητικό μας σύλλογο με  πανελλήνιες επιδόσεις.

Η κάθε μία περίπτωση θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα των  φορέων.

H επιλογή θα γίνει με  σειρά  κατάταξης σύμφωνα με τη μοριοποίηση των ουσιαστικών και τυπικών προσόντων, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις  που αναφέρονται παραπάνω. 

Αιτήσεις που δεν  γίνονται δεκτές

α) φοιτητές που φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές και σε σχολές του Εμπορικού Ναυτικού.

β) Φοιτητές που έχουν λάβει ήδη ένα πτυχίο και θέλουν να αποκτή-σουν  και δεύτερο.

γ) Φοιτητές αδέλφια,  που έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμά μας και ανήκουν στην  ίδια οικογένεια κατά την ίδια σπουδαστική περίοδο.

δ) Μεταπτυχιακά εξαιρουμένων της παρακάτω παραγράφου.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΠΕΡ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ

ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΜΑΡΙΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΖΗΦΙΑ

ΚΑΙ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ

Πέραν των τακτικών ετήσιων υποτροφιών αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως χορηγείται κάθε χρόνο: α) μία (1) υποτροφία στη μνήμη, Μαρίκας Σταματίου–Ζήφια, μητέρα των ιδρυτών, σε φοιτητή/τρια που να φοιτά σε Πανεπιστήμιο Εσωτερικού ή Εξωτερικού, και β) μία (1) υποτροφία στη μνήμη Αλεξάνδρας Στεφανίδη, καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και  τέως μέλους του Δ.Σ. σε φοιτητή/τρια που να φοιτά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ρόδου. Οι υποτροφίες αυτές θα αφορούν  προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και θα καλύπτουν τα έξοδα της φοίτησής τους.

 

Υποτροφίες σε  σπουδαστές 

Τουριστικής Σχολής Ρόδου

Επίσης από τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, δύο (2) θα αφορούν  φοιτητές που εισάγονται σε Ανώτατες  ή Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου. (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  ορίζεται  η 11η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα,  Δευτέρα έως και την εικοστή ενάτη   (29η ) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα  Παρασκευή. Ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας (29/9/17).

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων: Στα γραφεία του Ιδρύματος  στον 1ο όροφο του κτηρίου επί  της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 12 (δίπλα από το κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου,  στο Μανδράκι).

 Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές καθημερινά και θα παραλαμβάνονται από ώρα 11.00 έως 14,00 πρωινή και από ώρας 18.00 έως 20.00 απογευματινή  καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και θα πρέπει να  συνοδεύονται  απαραιτήτως, με όλα τα παραστατικά δικαιολογητικά.

 Ειδικότερες απαιτούμενες προϋποθέσεις: Οι υποτροφίες που χορηγεί το Ίδρυμα υπόκεινται στους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που καθό-ρισαν  οι Ιδρυτές του και που προσδιορίζονται στο άρθρο 2 περίπτωση α του Καταστατικού του, το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ. της 26.2.02 (ΦΕΚ Β/292-/8.3.02), και του οποίου οι υποψήφιοι  υπότροφοι δικαιούνται  να λάβουν γνώση.-

Πρόσθετες διευκρινίσεις: To Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος,  δηλώνει ότι διατηρεί το αποκλειστικό  δικαίωμα να προσδιορίζει τον αριθμό των υποτρoφιών που θα χορηγείται κατ΄ έτος , να κρίνει ελεύθερα  και μέσα στα πλαίσια των διατάξεων του οργανισμού τις αιτήσεις και τα συνημμένα σ΄ αυτές δικαιολογητικά ως προς το σύνολο του περιεχομένου τους, να αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, εάν είναι περισσότερες από τις προβλεπόμενες υποτροφίες, αλλά και σε κάθε περίπτωση, ως προς την συμφωνία τους με τους σκοπούς των υποτροφιών του Ιδρύματος, όπως αυτοί καθορίζονται  στη συστατική του Πράξη και τον Οργανισμό του.

Έχει επίσης τη δυνατότητα, αν κριθεί αναγκαίο, να καλέσει τους υποψηφίους σε μία προσωπική συνέντευξη.

Η παροχή νέας υποτροφίας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών σε προηγούμενους υποτρόφους δεν είναι υποχρεωτική, αλλά θα ελέγχεται και θα αξιολογείται με τα νέα στοιχεία που θα προσκομίσει ο αιτών.

Θα συνεκτιμάται επίσης σοβαρά η προσφορά του υποψήφιου υποτρόφου για συμμετοχή του σε επιστημονικές  ή κοινωνικές εκδηλώσεις  και δραστηριότητες του Ιδρύματος που έχουν σχέση με την επιστήμη που σπουδάζει. Τυχόν αδικαιολόγητη άρνηση συμμετοχής του/της υποτρόφου στις δραστηριότητες αυτές, παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο το δικαίωμα διακοπής της υποτροφίας μετά δίμηνο από τη λήψη της σχετικής  απόφασης.-

 Απαγορεύεται η λήψη υποτροφίας σε υπότροφο  που λαμβάνει υποτροφία  από άλλο ίδρυμα ή φορέα.

 Σημειώνουμε τέλος, ότι ο συντασσόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος πίνακας επιλογής και κατάταξης μετά υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για τελική έγκριση.  

Ολόκληρο το ποσό της υποτροφίας για την σπουδαστική περίοδο 2017- 2018 θα επιβαρύνει το Ίδρυμά μας, με τον κωδικό εξόδου που θα αναφέρεται στον καταρτισθέντα προϋπολογισμό  έτους 2018, και ο οποίος  θα εγκριθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή, γενικού  γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.