Συνεδριάζει την Παρασκευή το Λιμενικό Ταμείο

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.
Τα θέματα που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016 και ορισμός ορκωτού ελεγκτή για τις χρήσεις 2016 – 2017 -2018
3. Βεβαίωση οφειλών από ανταλλάγματα χρήσης χερσαίων χώρων λιμένα Ακαντιάς  Ρόδου
4. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού  του  Δ.Λ.Τ.Ν.Δ      
5. Έγκριση αιτημάτων  αναλήψεων υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας  χρήσης
6. Έγκριση  δαπανών διαφόρων προμηθειών και εργασιών  
7. Έγκριση  δαπανών προμήθειας ναυτικών πρακτόρων

8. Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση χρηματοοικονομικής μελέτης, φακέλου προκήρυξης και την συνολική υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για την διαδικασία διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 02/2017 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Εξέταση αιτημάτων ιδιωτών για την παραχώρηση χρήσεως χώρων Μαρίνας Μανδρακίου Ρόδου.
10. Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου και του αύλειου αυτού χώρου για την λειτουργία αναψυκτηρίου (επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος), για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, στην επιχείρηση του Ματακάκη Δημήτριου του Αδάμ με διακριτικό τίτλο ‘’ΟΜΟΡΦΟΣ’’, για την εξυπηρέτηση των χρηστών του Λιμένος, του επιβατικού κοινού και των τυχόν διερχομένων καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.
11. Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής   παροχής υπηρεσιών και προμηθειών  της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.