Στη Ρόδο τέσσερα Αμερικανικά αντιτορπιλικά

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ Ο κ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χθες την 5.50 απογευματινήν αφίκοντο εξ Αθηνών δια του αεροπλάνου της γραμμής ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Αλμπράντης. Τους κ. υπουργόν και υφυπουργόν υπεδέχθησαν εις το αεροδρόμιον ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου και οι προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεσιών του Νομού.

Από της 7ης εσπερινής εις το Νομαρχιακόν μέγαρον ο υπουργός κ. Κωτιάδης και ο υφυπουργός κ. Αλμπράντης, εδέχθησαν επιτροπάς και πολίτας και εξήτασαν διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα.
Σήμερον την πρωΐαν οι παρεπιδημούντες υπουργοί θα επιθεωρήσουν την Υπηρεσίαν Δημοσίου Λογιστικού, την Οικονομικήν Εφορείαν, το Δημόσιον Ταμείον, το Παράρτημα του Γενικού Χημείου του Κράτους, το Παράρτημα του Εθνικού Τυπογραφείου, το Τελωνείον, την Οικονομικήν Εφορείαν Καπνού και την Καπνοβιομηχανίαν Ρόδου.

Ο κ. υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και ο υφυπουργός των Οικονομικών θα αναχωρήσουν επιστρέφοντες εις Αθήνας σήμερον το απόγευμα.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΥΡΙΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 4 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Αύριον Δευτέραν αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον 4 Αμερικανικά αντιτορπιλλικά. Εξ αυτών τα δύο θα αποπλεύσουν την Τρίτην, τα έτερα δε δύο την Τετάρτην.
Εξ άλλου, κατά σχετικάς πληροφορίας, αναμένονται να καταπλεύσουν τμηματικώς εις Ρόδον και άλλαι μονάδες του Εκτου Αμερικανικού Στόλου.

ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ
Σήμερον 15ην τρέχοντος λήγει η προθεσμία δια την υποβολήν αιτήσεων και δικαιολογητικών υπό των σεισμοπαθών της πόλεως Ρόδου, δια την χορήγησιν στεγαστικών δανείων. Εξ άλλου, η προθεσμία δια τους σεισμοπαθείς υπαίθρου, λήγει, 10 ημέρας, αφ’ ότου ανηρτήθη εις το γραφείον μιας εκάστης κοινότητος, η ανακοίνωσις της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Στέγης, δια της οποίας εκαλούντο οι δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των.


250 ΝΕΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΚΕΝΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑΙ 14


Μεταξύ των υπουργών Συντονισμού και Παιδείας διεξάγονται συνεννοήσεις, δια την εξεύρεσιν των απαιτουμένων πιστώσεων προς ανέγερσιν 300 νέων Δημοτικών Σχολείων και την προαγωγήν ετέρων 800 περίπου.
Υπό του υπουργείου Παιδείας έχουν καταρτισθή οι σχετικοί πίνακες και έγινεν η επιλογή των περιφερειών εις τας οποίας θα ανεγερθούν τα νέα σχολεία.

Εάν τελικώς αι συνεννοήσεις αύται καταλήξουν εις συμφωνίαν, θα απαιτηθή ο διορισμός 1200 περίπου νέων διδασκάλων. Ανεξαρτήτως αυτών, θα διορθσούν 250 διδάσκαλοι εις κενωθείας θέσεις.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΘΙΑΣΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗ
Ως εγνώσθη, την προσεχή Πέμπτην ο Θίασος Σταυρίδη-Θεοφανίδη θα παρουσιάση την μουσική κωμωδία των Σακελλαρίου-Τσιφόρου “Ετσι και τα πιάσαμε”. Της κωμωδίας μετέχουν οι Σταυρίδης, Αρώνη, Κοντοπούλου, Κάρης, Σκιαδά, Θεοφανίδης, Αλβα, Βερώνη, Δούκας, Κωνστνατινίδης, Σάμης και Παπαναστασίου.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Χ.Ε.Ν
Ως ανεκοινώθη, εις την Χ.Ε.Ν. αρχίζουν από 1ης Οκτωβρίου μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Ρυθμικής, Ελληνικά δι’ αναλφαβήτους, δακτυλογραφίας, Ελληνικής Αγγλικής (τυφλό σύστημα), κοπτικής, ραπτικής, χειροτεχνίας, πρώτων βοηθειών και μαθήματα υγιεινής, με εκλεκτόν διδακτικόν προσωπικόν. Εις τα μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και δακτυλογραφίας γίνονται δεκτά και τα μικρά αγόρια. Εις το τμήμα ραπτικής της ΧΕΝ θα ράβωνται ποδιές σχολείου, φούστες, μπλούζες, φορέματα γυναικεία και παιδικά. Επίσης εις τα μέλη της Χ.Ε.Ν. δίδονται οδηγίες ραπτικής εκάστην Πέμπτην απόγευμα. Πληροφορίαι και εγγραφαί καθημερινώς εις την ΧΕν οδός Ιπποτών και από ώρας 3-8 μ.μ.