Ο Πρίγκιπας Πέτρος ενδιαφέρθηκε ζωηρά για τη Ρόδο

ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ο ΠΡΙΓΚΙΨ ΠΕΤΡΟΣ ΕΝΔΙΕΦΕΡΘΗ ΖΩΗΡΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ - ΘΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΣ


Προχθές το εσπέρας διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο Πρίγκηψ Πέτρος της Ελλάδος, δι’ ολιγοήμερον παραμονήν. Ο πρίγκιψ Πέτρος κατέλυσεν εις το ξενοδοχείον των Ρόδων χθες δε την πρωίαν περιήλθε τα αξιοθέατα της Πόλεως και την Παλαιάν Αγοράν. Ως γνωστόν, ο πρίγκηψ Πέτρος ασχολείται με μελέτας διαφόρων πολιτισμών είναι δε η δευτέρα φορά που επισκέπτεται την Ρόδον.
Κατά την πρώτην του επίσκεψιν παρέμεινεν μόνον επί 4 ώρας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Κατά σχετικάς πληροφορίας ο Πρίγκηψ Πέτρος, ο οποίος είναι εξάδελφος του Βασιλέως Παύλου και υιός του Πρίγκηπος Γεωργίου, ενδιαφέρεται ζωηρώς δια την Ρόδον. Συγκεκριμένως πρόκειται να επιδοθή εις μελέτας εν Ρόδω προς τούτο δε, αφού μεταβή εις Αθήνας, θα επανέλθη συντόμως.

ΕΙΣ ΤΑ ΙΜΑΛΑΪΑ
Ως γνωστόν ο Πρίγκηψ Πέτρος έχει πραγματοποιήση σπουδαιοτάτας ανθρωπολογικάς, κοινωνιολογικάς και ιστορικάς μελέτας εις το Θιβέτ, έχει δε ωραιοτάτην οικίαν εις τους πρόποδας των Ιμαλαΐων.

«ΓΥΡΙΖΕΙ» ΤΑΙΝΙΑΝ
Κατά την διάρκειαν του χθεσινού περιπάτου του εις την πόλιν ο Πρίγκηψ «εγύρισε» εις ταινίαν αξιοθέατα και διαφόρους τόπους πολλοί συμπολίται δε τον παρηκολούθησαν με συμπάθειαν και περιέργειαν, λόγω της απλότητος που επεδείκνυε προς αυτούς.


ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ/ΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
ΝΙΣΥΡΟΣ, (ιδιαιτέρα ανταπόκρισις)- Οι Νισύριοι με μεγάλην λύπην αλλά και με δικαιολογημένην έκπληξιν επληροφορήθησαν ότι αι εργασίαι εκμεταλλεύσεως της ελαφρόπετρας του Γυαλλιού διακόπτονται και ότι η ανάδοχος Εταιρεία εγκαταλείπει την επιχείρησιν. Διότι δεν διέβλεπαν μόνον την εξασφάλισιν τακτικής εργασίας εις ένα αριθμόν εργατών, αλλά απέβλεπαν και εις το  τακτικόν έσοδον του δήμου με το οποίον αρκετά μπορούσαν να γίνουν. Δεν εγνώσθησαν επακριβώς οι λόγοι που επέβαλαν την διακοπήν της εργασίας. Δεν χωρεί όμως αμφιβολία ότι, μεταξύ των άλλων, προέχουσαν θέσιν θα έχη το ασύμφορον της εκμεταλλεύσεως διά την Εταιρείαν. Ως εκ τούτου θα πρέπη να μελετηθή το ζήτημα παρά του δήμου, χωρίς καμίαν αναβολήν.

ΘΑ ΠΡΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΑΙΝΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ
Το Υπουργείον Γεωργίας, εν τη προσπαθεία του όπως καταστήση γνωστήν εις τους κατοίκους της υπαίθρου την ωφελιμότητα του δάσους, επρομηθεύθη 10 κινηματογραφικάς ταινίας συναφούς περιεχομένου.
Ήδη η ταινία «Αιωνόβια δάση» θα προβληθή υπό συνεργείου της Διευθύνσεως Γεωργίας, κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Δασαρχείου, εις τας εξής κοινότητας:

Σήμερον εις Πυλώναν, αύριον εις Λίνδον, την 19ην εις Κάλαθον, την 20ήν εις Μάσσαρι, την 23ην εις Μεσαναγρόν, την 25ην εις Απολακκιάν, την 26ην εις Ίστριον και την 27ην εις Προφύλιαν.
Διά τον Οκτώβριον και διά την αυτήν ταινίαν, θα καταστρωθή νέον πρόγραμμα προβολών, εις τας λοιπάς κοινότητας της νήσου Ρόδου. Αι προβολαί θα συνεχισθούν μέχρι της Ανοίξεως του 1959, αι κινηματογραφικαί ταινίαι δε, είναι οι εξής: «Δέντρα κατάλληλα δι’ ανεμοθραύστας», «Αντιμετώπισις πυρκαϊών», «Ο δασάρχης», «Η δύναμις των λόφων» και άλλαι.

ΤΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως, την 29ην τρέχοντος αρχίζουν αι εγγραφαί των μαθητών εις τα κατώτερα και ανώτερα Κατηχητικά Σχολεία της πόλεως Ρόδου. Τα μαθήματα θα αρχίσουν την 6ην Οκτωβρίου.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ
Χθες την πρωίαν επεσκέφθη τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον ο αναπληρωτής πρόξενος της Τουρκίας εις Ρόδον κ. Οσμάν Φουάτ Οζκιλί. Ως γνωστόν, ο Τούρκος πρόξενος ανεχώρησεν επ’ αδεία. Η επίσκεψις του κ. Οζκιλί, είχε καθαρώς εθιμοτυπικόν χαρακτήραν.