Ο Δήμαρχος Ρόδου δεν έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό κ. Καραμανλή

ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕΚΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Αι... επιτυχίαι και η αλήθεια


Κατ’ εγκύρους πληροφορίας εξ’ Αθηνών, είναι τελείως ανακριβής η αναγραφείσα είδησις εις την εφημερίδα “Πρόοδος”, περί του ότι, “η επί του παρόντος μη εφαρμογή του Νόμου επεκτάσεως του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων εις Δωδεκάνησον”, οφείλεται εις προσωπικά ενεργείας του Δημάρχου κ. Πετρίδη.

Η τελείως ανακριβής είδησις ανέφερεν ότι ο κ. Πετρίδης επεσκέφθη τον κ. Πρωθυπουργόν και επέτυχε, δήθεν, την αναστολήν.
Εκ των αυτών εγκύρων πηγών τονίζεται ότι ο κ. Δήμαρχος, κατά την διάρκειαν της εις Αθήνας, παραμονής του, δεν εγένετο δεκτός παρά του κ. Καραμανλή.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
Δι’ ανακοινώσεως καλούνται άπαντες οι επαγγελματίαι οδηγοί αυτοκινήτων παντός τύπου οι έχοντες αριθμόν διπλώματος από 1 μέχρι 115.000 και από 119.000 μέχρι 120.550, όπως προσέλθουν εις το Γραφείον Ελέγχου Συγκοινωνιών Δωδεκανήσου, προς αναθεώρησιν των διπλωμάτων των.
Η προθεσμία διά την αναθεώρησιν των διπλωμάτων λήγει την 30ην, τρέχοντος.


ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
Σήμερον απέπλευσαν δι’ ανοικτήν θάλασσαν τα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά, τα οποία παρέμεινον εις Ρόδον επί διήμερον. Ουδέν ανεκοινώθη επισήμως περί προσεχούς κατάπλου άλλης μοίρας αμερικανικών πολεμικών.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι μαθηταί διά την άρτι ιδρυθείσαν τεχνικήν σχολήν  Μαθητείας Ρόδου (Μηχανοτεχνίται, Ηλεκτροτεχνίται) δέον όπως υποβάλουν τα δικαιολογητικά αυτών, ήτοι απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου και πιστοποιητικών γεννήσεως εις τα Γραφεία της εν λόγω Σχολής, ανυπερθέτως μέχρι της 25ης τρέχοντος. Ως εγνώσθη αι εισιτήριοι εξετάσεις της Σχολής θα αρχίσουν την 28ην τρέχοντος.

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Χθες ανεχώρησεν εις Σύμην η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, αρχίζων την ποιμαντορικήν περιοδείαν του εις τας νήσους. Εις Σύμην ο Μητροπολίτης θα τελέση την θείαν λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Ιωάννου. Την προσεχή Τρίτην, ο Μητροπολίτης θα μεταβή εις Τήλον, όπου θα παραμείνη επ’ ολίγας ημέρας, εν συνεχεία δε θα μεταβή εις Νίσυρον.
Η περιοδεία του Μητροπολίτου κ. Σπυρίδωνος, θα διαρκέσει επί 20ήμερον.

ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Καθ’ α πληροφορούμεθα από αύριον αρχίζουν αι εγγραφαί των μαθητών εις την Σχολήν Βυζαντινής Μουσικής Ρόδου. Ως εγνώσθη τα μαθήματα της ως άνω Σχολής θα αρχίσουν την 1ην Οκτωβρίου.

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΔΕΜΑΤΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κέντρου Κυνωνικής Προνοίας ήρχισεν η προώθησις εις τας νήσους, των δεμάτων της αμερικανικής οργανώσεως ΚΕΑΡ, τα οποία θα διανεμηθούν εις τους απόρους.