Ροδίτης δικηγόρος γραμματέας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Ανεχώρησε προχθές διά του α/τ της γραμμής διά Κω και εκείθεν διά Πάτμον ο Έφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Ι. Κοντής όπως παρακολουθήση τα εκεί τελούμενα έργα ανασκαφών και αναστηλώσεων. Τον κ. Έφορον συνοδεύει η Επιμελήτρια Βυζαντινολόγος δις Φατούρου.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ

Ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Ευστάθιος Βόνδας, δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τον αγαπητόν μου φίλον Μάρκον Καρεκλάν, δόσαντα αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου μετά της χαριτοβρύτου δίδος Μαρίας Βερδελλή εύχομαι ταχείαν την στέψιν. 

ΗΛ. ΔΟΥΛΓΑΡΟΓΛΟΥ 

***

Εις την χαριτωμένη δίδα Μαρίαν Βερδελλή δώσασαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου μετά του εκλεκτού της καρδιάς της Μάρκον Καρεκλά ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.

Οικογένεια
Β. ΚΙΤΩΦ 

ΡΟΔΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ α’ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ  ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ ΗΝΩΜ. ΕΘΝΩΝ
Ως πληροφορούμεθα, εις Ρόδιος δικηγόρος, είναι εφέτος ο 1ος Γραμματεύς της Μονίμου Αντιπροσωπείας της Ελλάδος εις τον Ο.Η.Ε. Ο εν λόγω Ρόδιος είναι ο κ. Διονύσιος Καραγιάννης του Νικολάου, του οποίου ο πατήρ ήτο ιατρός και διετέλεσεν επί έτη υποπρόξενος της Ελλάδος κατά την ιταλικήν κατοχήν.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Α.Ρ.  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Αύριον αρχίζουν οι εξετάσεις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, προς εισαγωγήν εις την α’ τάξιν αυτής 20 αρρένων σπουδαστών και 10 θηλέων (και καθ’ υπέρβασιν τέκνα εκπαιδευτικών, θυμάτων πολέμου, πολυτέκνων και σεισμοπλήκτων). Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως ακολούθως:
Σάββατον 21 Αρχαία Ελληνικά. Δευτέρα 23 Μαθηματικά. Τρίτη 24 Φυσικά. Τετάρτη 25 Νέα Ελληνικά. Πέμπτη 26 Ιστορία.

780 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα σήμερον εις την αίθουσαν της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτών Ρόδου θα λάβουν χώραν αι εισιτήριοι εξετάσεις της εν λόγω Σχολής. Ως εγνώσθη μέχρι της χθες κατετέθησαν εις την Γραμματείαν της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων 780 περίπου αιτήσεις νέων διά φοίτησιν.

ΜΕΤΕΒΗ ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, επραγματοποιήθη επίσκεψις γεωλόγου εις την νήσον Λέρον, ο οποίος προέβη ήδη εις την γεωλογικήν εξέτασιν αυτής. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, αναμένεται εντός των ημερών η έκθεσις του εν λόγω γεωλόγου επί των παρατηρήσεών του.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ  ΠΟΥ ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΘΑ ΕΓΙΝΕΤΟ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Κατά πληροφορίας εκ Μονολίθου, μία αλιευτική εξόρμησις ερασιτεχών, πραγματοποιηθείσα προ ημερών, παρ’ ολίγον να κατέληγε εις τραγωδίαν. Συγκεκριμένως, οι διδάσκαλοι Εμμ. Λαγκάνης, Ιωάν. Θυρρής και Ιωάννης Παπασταματίου ανεχώρησαν διά λέμβου και μετέβησαν εις την νησίδα Στρογγύλην παρά την Αλιμνιά, διά αλιείαν.

Αιφνιδίως όμως, εσημειώθη καταιγίς και η θάλασσα ήρχισε να ανέρχεται επικινδύνως. Οι τρεις ερασιτέχναι, εκτεθειμένοι, ανέμενον επί πολλάς ώρας την λέμβον διά να τους παραλάβη, ενώ η θάλασσα ανυψούτο συνεχώς και η βροχή τους είχε «μουσκέψη» κυριολεκτικώς. Ούτοι κατέστη δυνατόν να παραληφθούν εκ της νησίδος μετά πολλάς ώρας.