Θα επισκευασθούν αρχαιολογικά ακίνητα της Ρόδου που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό

ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΔΙΗΜΕΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Γ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

Το εργοστάσιον Σάιφε-Η ίδρυσις Κονσερβοποιείου-Η ανέγερσις  σιταποθηκών-Η ίδρυσις Τυροκομείου-Η Κτηνιατρική περίθαλψις κ.λπ. Έληξαν χθες αι εργασίαι της Γενικής Συνελεύσεως της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, αι οποίαι διεξήχθησαν υπό την προεδρίαν του κ. Παντελίδη και διήρκεσαν επί διήμερον. 

Κατά σχετικάς πληροφορίας, η Συνέλευσις ενέκρινε την διάθεισν 10.000 δρχ. δια την βράβευσιν διαφόρων ζώων εις την Έκθεσιν Αγίου Σουλά του 1958, ανηκόντων εις εκθέτας ή μη. 

Επίσης απεφάσισε την έκδοσιν ψηφίσματος δια την ολοκληρωτικήν παραχώρησιν του εργοστασίου “Σάιφε”, το οποίον να σταλή εις την Κυβέρνησιν. Η έκδοσις θα γίνη κατόπιν ψηφοφορίας εις ολόκληρον την Δωδεκάνησον μεταξύ των κοινοταρχών. Εξ άλλου απεφασίσθη η ίδρυσις Κονσερβοποιείου της ΕΓΣΔ, εφ’ όσον οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υπογράψουν σχετικά γραμμάτια.

Εν συνεχεία απεφασίσθη η ανέγερσις σιταποθηκών εις οικόπεδον, το οποίον θα αγοράσουν οι σιτοπαραγωγοί και δαπάναις του Δημοσίου θα ανεγεργθή, εφ’ όσον βεβαίως εγκριθή.

Επίσης απεφασίσθη η ίδρυσις προτύπου τυροκομείου, εφ’ όσον οι παραγωγοί αναλάβουν τας σχετικάς υποχρεώσεις. Ακολούθως απεφασίσθη η διατήρησις της μισθώσεως της ΡΟΔΙΑ κατά το 1958, η συγκρότησις ειδικού συνεργείου της Ενώσεως δια τας τεχνητάς γονιμοποιήσεις αγελάδων, η ίδρυσις Ταπητουργικών Σχολών και η απανασύστασις τμήματος κτηνιατρικής περθάλψεως.

 


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
ΣΥΜΗ, 21 (ιδ. ανταπόκρισις)-Σήμερον την πρωΐαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την θείαν λειτουργίαν εις τον Καθεδρικόν Ναόν του Αγίου Ιωάννου. Ως εγνώσθη η Α.Σ. θα αναχωρήση εκ της νήσου μας την προσεχή Τρίτην δια Τήλον.

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓ. ΑΚΙΝΗΤΑ
Την 12.30 μεσημβρινήν χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, το οποίον μεταξύ άλλων, ενέκρινε την διάθεσιν συμπληρωματικής πιστώσεως εκ 45.000 δρχ. δια την ολοκλήρωσιν της κατασκευής αντιπλημμυρικών έργων εις την περιοχήν της κοινότητος Κατταβιάς Ρόδου. Επίσης ενέκρινε την διάθεσιν πιστώσεως 75.000 δρχ. συμπληρωματικώς, δια την επισκευήν αρχαιολογικών ακινήτων, υποστάντων ζημίας εκ των τελευταίων σεισμών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, υπό διαφόρων εμπόρων απεστάλησαν ευχαριστήρια τηλεγραφήματα προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν δια την επί του παρόντος μη εφαρμογήν του Κώδικος  Φορολογικών Στοιχείων. Μεταξύ των εν λόγω εμπόρων συμπεριλαμβάνονται οι κ.κ. Γ. Ασπράκης, Παπαλάζαρος, Κουταλιανός, Κλ. Παπασταμάτης, Παυλίδης κ.α.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του Ανωτέρου Διοικητού Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακοπούλου, επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του.