Ποιοι Δωδεκανήσιοι πέτυχαν σε σχολές του Εμπορικού Ναυτικού

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΠΟΙΟΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΙ ΕΠΕΤΥΧΟΝ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Καθ’ α πληροφορούμεθα περατωθεισών των εξετάσεων εις τας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού, επέτυχον κατά Σχολήν οι εξής Δωδεκανήσιοι:

ΣΧΟΛΗ ΕΜΠ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ
Δοντάς Σάββας του Γεωργίου (Αφάντου), Κατσαράς Θεόδωρος του Εμμανουήλ (Σύμη), Χατζηχριστοδούλου Κυριάκος του Γεωργίου (Σύμη).

ΣΧΟΛΗ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πλοιάρχων:
Μαλαγαρδής Σταύρος του Γεωργίου (Κάσος), Καραγιάννης Αναστάσιος του Μιχαήλ (Σύμη), Λυβίτσης Χαράλαμπος του Νικολάου (Νίσυρος), Γεωργαλής Νικόλας του Μιχαήλ (Ρόδος), Μανδαλιός Εμμανουήλ του Ιωάννου (Ρόδος), Κουντούρης Ιωάννης του Νικολάου (Κάλυμνος), Εμμανουήλ Τηλέμαχος του Μιχαήλ (Αφάντου), Κατσουράκης Ιωάννης του Μιχαήλ (Ρόδος), Εμίρης Ηλίας του Ιωάννου (Κάσος).
Μηχανικών:
Θεοδωράκης Θεόδωρος του Σταματίου (Ρόδος), Καραναστάσης Γαβριήλ του Κωνσταντίνου (Καρδάμαινα).

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ
Το νέον διοικητικόν Συμβούλιον του Φοίβου κατηρτίσθη ως κάτωθι:
Πρόεδρος Ν. Πιπίνος α’ αντιπρόεδρος Ν. Ελενίτσας, Β’ αντιπρόεδρος Ε. Τεχνίτης Γ. Γραμματεύς Ι. Παπακωνσταντίνου ειδικός Γραμματεύς Τ. Βόλας.
Ταμίας Μ. Τεχνίτης. Εφορος Υλικού Σ. Στεργενάκης Εφορος Ποδοσφαίρου Γ. Δράκος, Σύμβουλοι Σ. Ζαχαλός, Π. Φλεβάρης.

ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΟΥΣ
Αύριον δια του ατμοπλοίου της γραμμής αναχωρούν δια Πόρον οι κωπηλάται του ΝΟΡ προκειμένου να μετάσχουν εις τους διοργανουμένους εκεί Πανελληνίους αγώνας.
Τα πληρώματα των σκαφών που θα μετάσχουν κατηρτίσθησαν ως εξής:
Αρχάριοι: Ψαρρός Κελετζιαν, Γκόνος, Τσατσαρώνης και Τσίκης.
Τζούνιορς: Κουγιός, Παυλίδης, Αντωνιάδης, Κελετζιάν, Τσίκης.
Σένιορς: Αντωνιάδης, Παντελίδης, Ψαρρό-Κελετζιάν και Τσίκης.
Κάνοε: Παριανός.
Αθλήτριαι του ΝΟΡ δεν θα μετάσχουν ένεκα ατυχήματος που υπέστη μία εξ αυτών.
Αναπληρωματικός όλων των πληρωμάτων θα είναι ο Σαρίνας, γενικός δε αρχηγός της αποστολής ο κ. Π. Παντελίδης.
 


ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών κατά την διάρκειαν των 13ων Παναθηναϊκών Αγώνων στίβου ο Ρόδιος πρωτθαλητής Χατζησταμάτης συνέτριψε το ρεκόρ της Δωδεκανήσου εις τα 5000μ. με τον χρόνον 15’38”8.
Το παλαιόν ρεκόρ κατείχεν ο Ζωΐτης Παπανικολάου με 15’50”6.

ΠΡΟ ΟΛΙΓΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ
ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΕΘΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΨΕΡΙΜΟΝ
Χθές αφέθη ελεύθερον

Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου, προ ημερών ανευρέθη εις την πλησίον αυτής νησίδα Ψέριμον, τουρκικόν πετρελαιοκίνητον και συνελήφθησαν οι επιβαίνοντες αυτού 3 Τούρκοι.
Ως γνωστόν η νησίς Ψέριμος ευρίσκεται μακράν των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Η ανεύρεσις του τουρκικού πετρελαιοκινήτου, προεκάλεσεν δικαίως υπονοίας εις τας αρχάς της Καλύμνου, ευθύς αμέσως δε οι Τούρκοι μετεφέρθησαν εις Κάλυμνον. Ούτοι έφερον μεθ’ εαυτών 1300 μπαγκανότες, το σκάφος των, δεν είχε τίποτε το ύποπτον.

Εις την ανάκρισιν οι Τούρκοι εδήλωσαν ότι αναχωρήσαντες εκ της πατρίδος των, κατηυθύνοντο εις άλλην τουρκικήν πόλιν, αιφνιδίως όμως υπέστη βλάβην η μηχανή του σκάφους και τα ρεύματα τους παρέσυρον εις Ψέριμον.
Σημειωτεον ότι τα ρεύματα συνήθως ωθούν τα ακυβέρνητα σκάφη εις τας τουρκικάς ακτάς.

Μετά τας ανακρίσεις διαπιστωθέντος ότι ουδεμία υποψία ήτο δυνατόν να στηριχθή, οι 3 Τούρκοι αφέθησαν ελεύθεροι.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, η απελευθέρωσις των 3 Τούρκων εγένετο χθες.

Σημ. Συντάξεως: Το επεισόδιον είναι χαρακτηριστικόν ενός πολιτισμένου λαού, ο οποίος φέρεται με δικαιοσύνην, όταν οι βάρβαροι καταδιώκουν και φονεύουν αθώους αλιείς.