Την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Με πληθώρα θεμάτων συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη, η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου για να ασχοληθεί, με θέματα της αρμοδιότητάς της και κυρίως με θέματα που αφορούν συντηρήσεις δρόμων, εγκρίσεις δημοπρασιών για έργα και εγκρίσεις διαφόρων δαπανών.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει συνολικά 48 θέματα, τα οποία έχουν ως εξής:

1. Έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2017)».

2. Έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (χρήση 2017)».

3. Έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)».

4. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017).

5. Έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)».

6. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «Καθαρισµός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου (2017)».

7. Έγκριση όρων δηµοπράτησης για το έργο: «Βελτίωση - αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου (2017)».

8. Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) συνοπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο: «Συντήρηση – καθαρισµός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2017)».

9. Έγκριση 1ου πρακτικού δηµοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) διαγωνισµού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (χρήση 2017)».

10. Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) διαγωνισµού µε ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κύθνου (χρήση 2017)».

11. Έγκριση παράτασης προθεσµίας του έργου: «Έργα καθαρισµού τάφρων και τεχνικών στο οδικό Δίκτυο της Ν. Άνδρου».

12. Έγκριση αύξησης πίστωσης λόγω αλλαγής ΦΠΑ για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2014)».

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωµή τιµολογίων εφηµερίδων για τη δηµοπρασία του έργου: «Τοιχεία επαρχιακής οδού Απολλωνίας – Αρτεµώνα και επένδυση τάφρου Βορεινής».

14. Έγκριση του 2ου πρακτικού δηµοπρασίας - στάδιο κατακύρωσης της σύµβασης του προσωρινού Αναδόχου - του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση Εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου και ανατολικές ακτές-αεροδρόµιο».

15. Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας (στάδιο κατακύρωσης της σύµβασης του προσωρινού Αναδόχου) του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Τήλου».

16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποπεράτωση µονάδας σφαγείων Ν. Κάσου».

17. Έγκριση πίστωσης για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Κάλυψη δροµολογίων µεταφοράς µαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία της πόλης Ρόδου σχολ. περιόδου 2017-2018».

18. Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισµού για την «Κάλυψη δροµολογίων µεταφοράς µαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία της πόλης Ρόδου σχολ. περιόδου 2017-2018».

19. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συµµετοχής του διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου προµήθεια και εγκατάσταση αυτόνοµου συστήµατος παραγωγής πόσιµου νερού για το Δήµο Λειψών.

20. Έγκριση των όρων δηµοπράτησης καθώς και των Μελών των Επιτροπών του διαγωνισµού για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 6ΡΑΦΕΙ7Ν ΚΑΙ Χ7Ρ7Ν ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Τ7Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ7Ν ΕΝΟΤΗΤ7Ν ΣΥΡΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ – ΘΗΡΑΣ – ΚΕΑΣ / ΚΥΘΝΟΥ – ΜΗΛΟΥ - ΜΥΚΟΝΟΥ – ΝΑΞΟΥ – ΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ ».

21. Έγκριση Τροποποίησης της Σύµβασης της Καθαριότητας για το έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισµού 153.489,49€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ως προς τον χρόνο διάρκειας της σύµβασης, ΠΕ Κυκλάδων.

22. Έγκριση 1ου πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισµού: «Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων Π.Ε Κυκλάδων».

23. Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης – Ενιαίο στάδιο αποσφράγισης: Δικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά και Οικονοµικών Προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για: «Συνοπτικός διαγωνισµός για την προµήθεια ειδών – τροφίµων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ ΣΥΡΟΥ».

24. Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης – Αποσφράγιση Οικονοµικών Προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για: «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Υποέργο 3: Είδη τροφίµων».

25. Έγκριση και δέσµευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

26. Έγκριση και δέσµευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

27. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

28. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

29. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

30. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

31. Έγκριση έναρξης διαπραγµάτευσης για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Εκθέσεις Τουριστικής Προβολής για το Έτος 2018.

32. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισµού για την «Κατασκευή περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση World Travel Market του Λονδίνου 2017».

33. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών – Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

34. Προφορική µειοδοτική δηµοπρασία για τη µίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριµνας Κυκλάδων».

35. Έγκριση της συµπλήρωσης του Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε Κυκλάδων και της Π.Ε Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2018.

36. Έγκριση και δέσµευση ποσού για την κάλυψη αναγκών σίτισης προσφύγων στην Π.Ε. Σύρου την 13/9/2017 και ανάθεση προµήθειας.

37. Έγκριση και δέσµευση ποσού για την κάλυψη αναγκών σίτισης προσφύγων στην Π.Ε. Σύρου στις 17-18/9/2017 και ανάθεση προµήθειας.

38. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Τµήµατος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

39. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τµήµατος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης και Απασχόλησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

40. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τµήµατος Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

41. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τµήµατος Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

42. Δικαστικές υποθέσεις.

43. Έγκριση ανάθεσης παροχής νοµικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από τον Δικηγόρο Αθηνών Τρύφωνα Κόλλια του Αργυρίου (Υπόθεση ΜΠΕ των Αιολικών Πάρκων, Αρ.πρωτ.οικ. 177360/18-12-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε ΑΔΑ: ΒΔΛ20-ΝΦΔ).

44. Έγκριση ανάθεσης για την νοµική κάλυψη του τεχνικού υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. 6ιολδάση Κωνσταντίνο.

45. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

46. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

47. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

48. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συµβούλων.