Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Αντώνη Ν. Βενέτη

Παρελαύνουν στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος, Μυκονιάτες ναυτικοί που συνδράμουν τους φτωχότερους κατοίκους της νήσου. Κατά την επόμενη «είδηση» ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της χώρας, ο Τζουμερκιώτης Ι. Κωλέττης, επωλούσε «ευθυνά» ψέματα στους ψηφοφόρους...

Πάντως η «εποχή δεν παρήλθεν» μια και οι πολιτικοί της εποχής μας εξακολουθούν να μας εντυπωσιάζουν με τα ...ψεύδη τους... Το 1850 ένας υπουργός δολοφονείται στην Αθήνα. Η Σαρδηνία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς το μικρό ελληνικό βασίλειο, για τους Ιταλούς πρόσφυγες που καταφεύγουν στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Αμερικής κατά την διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου, μεταξύ Βορείων και Νοτίων, Αβραάμ Λίνκολν παραδίδει σε Πρώσσο αξιωματικό μαθήματα αξιοκρατίας... Ένας γάμος σε ορεινό χωριό της Ευρυτανίας μεταβάλλεται σε μακελειό...  Ένας Πλατανιώτης από την ορεινή Ναυπακτία κατηγορείται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

Έλληνες της διασποράς πλουτίζουν με εκατοντάδες τόμους την Εθνική Βιβλιοθήκη. Ένας Λέριος πεθαίνει στο Κάιρο το 1847 και μια Ελληνίδα από την Μονσούρα της Αιγύπτου συνδράμει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο περιώνυμος κατασκευαστής της διώρυγας του Σουέζ, ο Γάλλος μηχανικός, Φερδινάρδος Λεσσέψ, εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στους 10.000 περίπου Έλληνες, που συμμετείχαν στην διάνοιξη της διώρυγας.  

Αναλυτικότερα:  
Αθήνα, 13-4-1847 – Με άκραν μας ευχαρίστησιν δημοσιεύομεν εις το κοινόν, ότι οι πλοίαρχοι της Μυκόνου εσύστησαν επιτροπήν και απεφάσισαν, ώστε τα μεγάλα πλοία της νήσου ταύτης εις έκαστον ταξείδιόν των να παραχωρούν εν μερίδιον ναύτου, τα δε μικρά ήμισυ μερίδιον και να παρακαταθέτουν εις αυτήν, το δε συναζόμενον εκ των μεριδίων τούτων ποσόν να χρησιμεύση εις εκμίσθωσιν ενός καλού ιατρού, επί συμφωνία να επισκέπτηται αμισθί όλους τους απόρους της νήσου, και εις σύστασιν ενός σχολείου των κορασίων, καθώς και εις άλλα αγαθοεργήματα.  

Αθήνα, 17-4-1847 – Είναι απερίγραπτον εις ποίον βαθμόν έφθασεν η αναίδεια των υπουργών μας. Μόλις αφίχθη το Ρωσσικόν ατμόπλοιον και αμέσως διέδωκαν, διά να δείξωσι δήθεν την προς αυτούς ευμένειαν της Ρωσσικής κυβερνήσεως, ότι ο Αυτοκράτωρ έπεμψε παράσημα και σταυρούς προς τους κλεινούς αρχηγούς της πολιτείας μας...  Παρήλθεν η εποχή Κύριοι, κατά την οποίαν επωλούντο ευθυνά τα παραμύθιά σας.  

Η ΕΛΠΙΣ, 21-8-1850 – Περί την 7 μ.μ. εδολοφονήθη ο επί των εκκλησιαστικών και της Δημ. Εκπαιδεύσεως υπουργός, Κ. Καρφιωτάκης· επιστρέψας εκ του περιπάτου, μετά της συζύγου του και του κ. Αντωνοπούλου Γερουσιαστού, επί της αμάξης του τελευταίου, κατέβαινεν αυτής, διά να εισέλθη εις την οικίαν του, ότε ο δολοφόνος, παρακαθήμενος εις το κατώφλιον, ηγέρθη και έρριψε κατ’ αυτού, πιστόλιον γεμισμένον με εν βόλιον και τέσσαρα κομμάτια, και εγένετο άφαντος· μετά μίαν ώρα ο υπουργός εξέπνευσε. Το στυγερόν τούτο κακούργημα εγέννησε την γενικήν αγανάκτησιν· δεν έχομεν άλλο παράδειγμα δολοφονίας εν τη πρωτευούση, αν και, επί Κωλέττου μάλιστα τα πάθη είχον εξαφθή εις τον υπέρτατον βαθμόν. Ο δολοφόνος Θωμάς Ζυγούρης, εκ Μάνης, συνελήφθη. [...]  

Η ΕΛΠΙΣ, 19-9-1850 – Ευχαρίστως πληροφορούμεθα ότι το εν Τουρίνω συμβούλιον της Επικρατείας εγνωμοδότησε να δοθή δείγμα εθνικής ευγνωμοσύνης προς το ελληνικόν έθνος, διά της οποίας έδειξε συμπάθειαν προς τους πρόσφυγας, και ως τούτο, επρότεινε το να νομοθετηθή η αποστολή ενός αντιτύπου παντός βιβλίου εκδοθησομένου εν τη επικρατεία της Σαρδηνίας, προς την Εθνικήν ημών Βιβλιοθήκην.  

ΑΛΗΘΕΙΑ, 1-1-1865 – Ο πατήρ ενός των εν Ακαρνανία υπό της συμμορίας του Δελή συλληφθέντων τριών Άγγλων συγκαταριθμείται μεταξύ των πλουσιοτέρων ανδρών της Αγγλίας. Αγγλική δε τις εφημερίς απορεί πως οι λησταί δεν εζήτησαν παρ’ αυτού λύτρα πλείονα των 1.000 λιρών.  

ΑΛΗΘΕΙΑ, 4-11-1865. Ιδού εις λόγος του προέδρου Λίνκολν... Εις αντισυνταγματάρχης Πρώσσος, καταδιωκόμενος υπό των ανηλεών δανειστών του, είχεν αναχωρήσει από της πατρίδος του και κατέφυγε εις τας Η.Π.Α., εκεί δ’ επέτυχεν ίνα εισαχθή παρά τω προέδρω Λίνκολν, και επειδή ήτο νουνεχής, ο αρχηγός των Η.Π.Α. υπεσχέθη εις αυτόν να τον κατατάξη κατά τον βαθμόν του εις σύνταγμά τι του ιππικού. Ο αξιωματικός καταδέχθη, και, όπως περισσότερον συστήση εαυτόν, διαβεβαίου ότι ανήκεν εις μίαν των αρχαιοτέρων ευγενών οικογενειών της Πρωσσίας. Ω! Έσο ήσυχος, είπεν ο κ. Λίνκολν, τούτο μήτε θα σας ωφελήση, μήτε θα σας βλάψη παρ’ ημίν.  

Η ΕΛΠΙΣ, 8-11-1849 – Απόσπασμα γράμματος εκ Καρπενησίου 2 9βρίου 1849,  Ο Κουτρουμπαίος εκ του χωρίου Αινιάδος του δήμου Καρπενησίου ενυμφεύετο την παρελθούσαν Κυριακήν, ήτοι 30 λήξαντος Οκτωβρίου την θυγατέρα του Μακροχίστου εκ του αυτού χωρίου. κάποιος Νίκος Αντζάς συγχωρικός του, είχεν αξιώσεις επί της νύμφης, διότι δήθεν είχεν υποσχεθή ο πατήρ της να την δώση εις αυτόν..

Αφού λοιπόν έγινεν η στέψις εις την εκκλησίαν και επέστρεφον οι Κουτρουμπαίοι μετά της νύμφης εις την οικίαν των, πριν προφθάσωσι να έμβωσιν εις αυτήν επυροβολήθησαν από τον ειρημένον Αντζάν, όστις ενέδρευε μετά των εξαδέλφων του Χατζηκωσταίων εκεί όπου πλησίασε συσσωματωμένος και μετ’ άλλων. ήλθον εις χείρας μετά των Κουτρουμπαίων και της συνοδείας των. εις την τραγικήν ταύτην συμπλοκήν εφονεύθησαν τρεις αδελφοί Κουτρουμπαίοι, συμπεριλαμβανομένου και του γαμβρού, δύο αδελφοί Χατζηκωσταίοι, και ο πατήρ της νύμφης επληγώθησαν δε και έτεροι εξ μεταξύ των οποίων ο μείνας εκ των αδελφών Κουτρουμπαίων θανασίμως. αι εκεί αρχαί έδραμαν αμέσως διά να ενεργήσωσι τα των χρεών των κ.λπ.

Η ΕΛΠΙΣ, 17-11-1849 – ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ  
Εν ονόματι του Νόμου και του Βασιλέως  Ο παρά τοις εν Μεσολογγίω Πλημ. Ανακριτής  
Ο Νικόλαος Λάμπρου ή Μπουργατσής, κάτοικος Πλατάνου, του Δήμου Προσχίου των Κραββάρων, κατηγορείται ότι κατά Σεπτέμβριον του 1845 εις Πλάτανον, μεταχειριζόμενος άνευ αδείας τα έργα ιατρού, έδωσεν εις τον πάσχοντα Χρήστον Γεωργίου Μανίκαν φάρμακα τινά, άτινα επέφερον επομένως τον θάνατον, γενόμενος ούτω αίτιος φόνου εξ ανεπιτηδειότητος. [..]  
Ο Ανακριτής  
Μ. Πρίμας  

Αθήνα, 5-10-1846 - … Ο εν Τεμεσβαρίω της Ουγγαρίας ζων ομογενής και φιλόμουσος Γεώργιος Μανασής απέστειλε λαμπράν συλλογήν αρχαίων και νεωτέρων συγγραμμάτων, συγκειμένην εκ τόμων 360, το πλείστον μέρος πρώτου μεγέθους.  Ο αυτός δε προσέφερεν εις την βιβλιοθήκην και 2.000 δρχ. εις αγοράν βιβλίων […]

Ο κ. Νικόλαος Μαύρος εν ενεργεία σύμβουλος του αυτοκράτορος της Ρωσίας, ευεργετήσας και άλλοτε την ημετέραν βιβλιοθήκην προσέφερε και κατά τούτο το έτος 362 τόμους χρησίμων συγγραμμάτων και προσέτι δρχ. 400 …έτεροι της βιβλιοθήκης ημών ευεργέται κατά το ενεστός έτος υπήρξαν ομογενής ημών, στρατηγός του Βασιλέως των δύο Σικελιών, Δημήτριος Λέκας […]  

Αθήνα, 11-9-1847 – ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ  Αποβιώσαντος του υπηκόου Έλληνος Μιχαήλ Νέρη εκ της νήσου Λέρου, προσκαλούνται άπαντες οι δανεισταί αυτού …να εμφανισθούν ενώπιον του Γραφείου του εν Καϊρω Β. Ελληνικού Προξενείου μετά των νομίμων τυχόν τίτλων των, εντός μεν δύο μηνών άπαντες οι εκτός Αιγύπτου κατοικούντες, από της δημοσιεύσεως της παρούσης εις τινα των εν Αθήναις εκδιδομένων εφημερίδων, εντός δε ενός άπαντες οι εν Αιγύπτω […]  

Εν Καϊρω τη 27 Αυγούστου 1847  
Ο Γραμματεύς  
Γ.Κ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ, 9-9-1866 – Επιστέλλουσιν ημίν εκ Διαματίου από 25-8-1866. Η εν Μανσούρα φιλογενής κυρία Φράγγα Κομνηνού τη προτροπή του ενταύθα Προξένου κ. Μητσάκη, επρόσφερεν εις το Πανεπιστήμιον 400 φράγκα, και δι’ επιστολής της προς τε το Προξενείον και προς την Πρυτανείαν του Πανεπιστημίου διαδηλοί, ότι θέλει εξακολουθεί να προσφέρη κατ’ έτος το αυτό ποσόν και ανώτερον ίσως. […]  

ΑΛΗΘΕΙΑ, 20-9-1866 – Εκτός της υπό του κ. Λεσσέψ δαπάνη της επί της διορύξεως του Σουεζίου Ισθμού εταιρείας, αναγερθείσης ιεράς εκκλησίας, διά τους εκεί εργαζομένους ορθοδόξους, προσεχώς οικοδομούνται και τρία άλλα οικήματα, ων το μεν δι’ ένα ιερέα, το δε διά διάκονον και διδάσκαλον..