Συνεδριάζει την Τετάρτη  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Την προσεχή Τετάρτη 4 Οκτωβρίου πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

Ενημέρωση Προέδρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας)»

2. Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου»

3. Έγκριση για τις ανατροπές υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017
4. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου.

5. Έγκριση για την διάθεση πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης για εκτέλεση της με αριθμό 199/2005 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου (Απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας 565/2017) με δικαιούχους τους 1) Σεβαστή χήρα Νίκωνα Κοψιά 2) Αθανάσιος Κοψιάς του Νίκωνα 3) Σεβαστή Κοψιά του Αθανασίου 4) Ιωάννης Κοψιάς του Νίκωνα 5) Κυριακή σύζ Ιωάννη Κοψιά 6) Νίκωνας Κοψιάς του Ιωάννη 7) Βασίλειος Κοψιάς του Ιωάννη

6. Ορισμός μελών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και Εξέτασης Προσφυγών και Ενστάσεων για την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου van
7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανοικτού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN»

8. Έγκριση της μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας»

9. Έγκριση της μελέτης - τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανήματος κλαδοφάγου για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου»

10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια γραφικής ύλης (εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων)»

11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση μελέτης του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου Δήμου Ρόδου, έτους 2017»
12. Υποβολή τελικής κατάστασης λογαριασμού διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2016 –Ταμειακός Απολογισμός

13. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ Α.Ε.» για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 109.187,79€ πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014)

14. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 63.958,49€ πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014)

15. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 116.375,21€ πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014)
16. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΦΟΣ ΞΕΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 59.970,99€ πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014)

17. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΤΞΕ ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.» για την ρύθμιση  ληξιπροθέσμων οφειλών της  ύψους 70.405,63 € πλέον προσαυξήσεων, στο Δήμο Ρόδου (ταμειακής διευκόλυνσης), βάσει του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ93Α΄/14.04.2014)
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

18. Λήψη απόφασης για την παροχή εντολής παράστασης του κ. Σαλαμαστράκη Δημητρίου στο Συμβούλιο Επικράτειας στις 19-10-2017 και άδεια μετάβασης στην Αθήνα για τη συζήτηση της 15-4-2015 και με αριθμό κατάθεσης 1718/2015 έφεσης του Σαρρή Εμμανουήλ, που στρέφεται εναντίον του Δήμου Ρόδου και της με αριθμό 193/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και απευθύνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
19. Ανάκληση της με αριθ. 400/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ».

20. Ανάκληση της με αριθ. 449/25-07-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ».

21. Ανάκληση του Γ) σκέλους της με αριθ. 535/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά το 2ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΥ».
22. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

23. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»
24. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»

25. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ»
26. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ»

27. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Περράκη Γεωργίου από  την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.280,88 € που του εγκρίθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις Ο.Ε. αρ. 235/2017 και 487/2017  για την πληρωμή κοστολογίων της ΔΕΔΔΗΕ.

28. Ορισμός υπολόγου υπεύθυνου διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  ποσού 4.880,96 € για την σύνδεση νέων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος που θα καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης, μετακινήσεις ξύλινων ιστών καθώς και αποξήλωση τους. (Υπόλογος-υπάλληλος κ. Γιαννόπουλος Γεώργιος).