Σπογγαλιευτικό από την Κάλυμνο ναυάγησε στην Βόρεια Αφρική

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ

- Αφίκετο εις Ρόδον προ τινων ημερών ο Ρόδιος κ. Φάνης Παπαδουλής, Γενικός Γραμματεύς του Επιμελητηρίου Μηχανικών της Ρώμης, συνοδευόμενος από της συζύγου του. Ο κ. Παπαδουλής έφθασεν εις Αθήνας με επίσημον αποστολήν επί τη ευκαιρία δε επεσκέφθη και την γενέτειράν του.
- Αφίκετο εις Ρόδον ο βουλευτής Φιλελευθέρων κ. Χλουβεράκης.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Ανεχώρησαν δι’ Αλεξάνδρειαν ο κ. Τώνης Βουμβάκης μετά της συζύγου του Ντίνας, επισκεφθέντες διαφόρους ευρωπαϊκάς πόλεις και την Ρόδον κατά το γαμήλιον ταξείδι των.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Στους τελέσαντας τους γάμους των εν Λίνδω Χαράλαμπον Φ. Λουκαράν και Παϊσίαν Ε. Παραφέντη τους εύχομαι τον βίον ανέφελον και ανθόσπαρτον.
ΣΤΥΛ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Ο κ. Γ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Γ. Χαρίτου, επί διαφόρων ζητημάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Σήμερον το εσπέρας θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον Εφόρων Προσκόπων, προς εξέτασιν προσκοπικών ζητημάτων και λήψιν διαφόρων αποφάσεων.

Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΑΤΩΝ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου, το οποίον συνεζήτησεν επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του. Μεταξύ άλλων απεφασίσθη όπως καταβληθή το β’ δεκαπενθήμερον του μηνός Σεπτεμβρίου, εις άπαντας τους οδοσυντηρητάς της Δωδεκανήσου.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. Ι. ΜΕΞΗΣ
Προαχθείς εις εφέτην αναχωρεί σήμερον εις Αθήνας προς κατάληψιν της νέας του θέσεως, ο τέως Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρόδου κ. Ιωάννης Μέξης.

ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΝΙΣΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΝΙΣΥΡΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις)- Υπό του Εργατικού Κέντρου Β. Συγκροτήματος απεστάλη εις την Εργατικήν Ενωσιν Νισύρου, ποσόν, ίνα εκδράμουν τα μέλη της εις Κάλυμνον. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθή την Κυριακήν.

ΤΟ ΟΡΦ. ΕΠΙΔΟΜΑ
Από της προσεχούς Δευτέρας, συμφώνως προς ανακοίνωσιν της Ταχυδρομικής Διευθύνσεως, θα αρχίση η καταβολή του ορφανικού επιδόματος μηνός Σεπτεμβρίου υπό των κατά τόπους ταχυδρομικών γραφείων εις τους δικαιούχους αυτού.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Χθες την πρωΐαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετέβη εις την κοινότητα Παστίδας και επεθεώρησε τας εργασίας επισκευής του κωδωνοστασίου του ιερού ναού της εν λόγω κοινότητος.
Εξ άλλου η Α.Σ. μετέβη και εις την κοινότητα Απολλώνων.

ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΕΚ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΝΑΥΑΓΗΣΕΝ ΕΙΣ ΒΟΡ. ΑΦΡΙΚΗΝ
Κατά τηλεγραφικήν αναφοράν του εν Βεγγάζη επόπτου σπογγαλιείας προς το υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας, το πετρελαιοκίνητον “Κατίνα” νηολογίου Καλύμνου 8, εναυάγησεν εις περιοχήν Ρας Ελ Τιν Β. Αφρικής την 29 Σεπτεμβρίου ε.ε. Απαντες οι επιβαίνοντες του σκάφους διεσώθησαν.