Το προεδρείο της νέας Ένωσης Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου

Η τελευταία επιθυμία Σκώτου ιατρού ήτο να σταλούν τα εργαλεία τους εις Κω
ΚΩΣ (του ανταποκριτού μας)- Προ δύο ετών επεσκέφθη την Κω ο ιατρός κ. Κλάρης εκ Σκωτίας ο οποίος ήτο πιστός λάτρης της Ιατρικής του Ιπποκράτους. Το 1957 απεβίωσεν και η τελευταία του επιθυμία ήτο τα ιατρικά εργαλεία του να σταλούν εις το Ιπποκράτειον Νοσοκομείον Κω.

Την 27ην Αυγούστου η κ. Κλάρης επεσκέφθη την Κω και ούτως εξεπλήρωσε την επιθυμία του συζύγου της. Την κ. Κλάρης υπεδέχθησαν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ιδρύματος καθώς και άπαν το προσωπικόν του Ιδρύματος. Το Δ. Συμβ/λιον προσέφερεν εις την κ. Κλάρης τεμάχιον ξύλου εκ του πλατάνου του Ιπποκράτους.

Η κ. Κλάρης εις ευχαριστήριον επιστολήν της προς το Ιδρυμα γράφη ότι εις το πλοίον διενήργησεν έρανον και συνεκέντρωσεν το ποσόν των 4.500 δρχ. τας οποίας αποστέλλει προς το Ιδρυμα δια την αγοράν ιατρικών εργαλείων. Η κ. Κλάρης αναφέρει επίσης τα εξής: επιστρέψετέ με, ομιλώ την αλήθειαν, να μας σκέπτεσθε με καλωσύνη. Ο Βρεττανικός λαός αγαπά την Ελλάδα και τον λαόν της. Πιστέψετέ με ότι δεν απέχει πολύ ο χρόνος που θα έχετε δικό σας αυτό που τόσον επιθυμείτε.

Τελειώνοντας την επιστολήν της η κ. Κλάρης αναφέρει ότι επέστρεψε δε πρώτην φοράν μόνη της εις το αδειανό σπίτι της, αλλά η ευγένεια και η υποδοχή των Κώων και η εκτέλεσις της επιθυμίας του ανδρός της την ανεκούφισαν.
Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την 5 Σεπτεμβρίου εις την Μεγαλόχαρη του Μεσοχωρίου ο συνεργάτης μας κ. Αναστ. Φράγκος, μετά του κ. Ιωάν. Κοκκίνου, ανεδέξατο εκ της κολυμβήθρας τον υιόν του εξ Απερίου ομογενούς της Αμερικής κ. Βάσου Μαυρολέοντος ονομάσαντες αυτόν Μιχαήλ.

Την μεθεπομένην 7 Σεπτεμβρίου εις την Μητρόπολιν Απερίου ο έμπορος κ. Ηλίας Μακρής ανεδέξατο το θυγάτριον του ιδίου κ. Βάσου Μαυρολέοντος ονομάσας αυτό Σοφίαν.

Μετά το μυστήριον επηκολούθησεν ολονύκτιος διασκέδασις με τους υπέρ διακοσίους προσκεκλημένους εξ όλων των Χωρίων της Κάτω Καρπάθου και ετραγουδήθησαν ωραιόταται μαντινάδες δια τα νεοφώτιστα, τους γονείς, τους νονούς κ.λπ.

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔ/ΛΗΛΩΝ
Γενομένων αρχαιρεσιών της Ενώσεως, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Υπνου “Η Αναγέννησις” εξελέγησαν: Πρόεδρος Αναστ. Μανέττας, αντιπρόεδρος Βασ. Κλωνάρης, γεν. γραμματεύς Στ. Τσίμπος, ταμίας Π. Δημητρούλης, σύμβουλοι Γ. Αθανασίου, Ε. Καμπούρης, Σάβ. Καψάκης, Μαρία Ευθυμίου και Κων. Διακοδαβίδ. Ως αντιπρόσωποι παρά τω Εργατικώ Κέντρω Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου εξελέγησαν οι Α. Μανέττας, Στ. Τσίμπος και Βαρνάβας Κυραμαριός. Δια εξελεγκτικήν επιτροπήν εξελέγησαν οι Μενέλαος Μαργιανάκης και Νικήτας Λάμπρου.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΩΝ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΟΥΣ
Χθες την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος εδέχθη επίσκεψιν επιτροπής ιδιοκτητών ελαιουργείων της κοινότητος Τριάντα η οποία του ανέπτυξε το ζήτημα του πυρήνος των Ελαιουργείων των.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, οι ενδιαφερόμενοι είναι ενοικιασταί κοινοτικών ελαιοτριβείων, εκλήθησαν δε υπό του κοινοτικού συμβουλίου Τριαντών να παραδώσουν τον ελαιοπυρήνα, προκειμένου να πωληθή, ίνα η κοινότης εξοφλήση τα χρέη της προς τα συνεργεία καταπολεμήσεως του δάκου.

Εν τω μεταξύ, οι ενοικιασταί οι οποίοι ενοικίασαν τα ελαιοτριβεία, με κέρδος ποσοστόν του εξαγομένου ελαίου και τον ελαιοπυρήνα, δεν δέχονται να παραδώσουν τούτον εις την κοινότητα.

Εγνώσθη ότι ο κ. Νομάρχης θα καλέση τον πρόεδρον της κοινότητος Τριαντών προς εξέτασιν του ζητήματος.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
Καθ’ ά πληροφορούμεθα περί το τέλος προσεχούς μηνός ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Α. Δημητριάδης θα μεταβή εις τας νήσους Κω, Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον και Λειψούς προκειμένου να επιθεωρήση τα εκεί Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και αθλητικά Σωματεία.