Η παραίτηση του Δημάρχου Καρπάθου

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΖΗΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΒ/ΝΙΑΣ 2.000.000 ΔΡΧ. ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΩΝ
O Νομάρχης κ. Ρεμπάκος εισηγήθη εις τον Υπουργόν Οικονομικών κ. Αλιμπράντων, την εκ των κερδών της Καπνοβιομηχανίας Ρόδου επί χορήγησιν του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, διά ποσού 2.000,000 δραχμών, προς αποκατάσταση των επενεχθεισών ζημιών, συνεπεία των σεισμών, εις διδακτήρια και ναούς της νήσου Ρόδου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΗΒΑΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ
Χθες την 11ην πρωινήν ο Υπουργός των Οικονομικών κ. Θηβαίος επεσκέφθη και έσχεν μακράν συνεργασίαν μετά της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος.

ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
Δι’ αγορανομικής διατάξεως καθορίζεται ποσοστόν κέρδους των μεν πρακτόρων πετρελαιοειδών εις 2% των δε πρατηριούχων των επαρχιακών κέντρων εις 5%.

ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου ο δήμαρχος Καρπάθου κ. Λοΐζος κατ’ αυτάς υπέβαλε την παραίτησή του.

ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Καθ’ α πληροφορούμεθα από της προσεχούς εβδομάδος θα αρχίσουν λειτουργούντα εις άπαντα τα Σχολεία Κατωτέρας Εκπαιδεύσεως συσσίτια διά μικρούς μαθητάς.

ΤΟ “ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ”
Χθες κατέπλευσεν το τουριστικόν ατμόπλοιον “Σεμίραμις” με 145 ξένους περιηγητάς προερχόμενον εξ Ηρακλείου. Τούτο απέπλευσεν τας νυκτερινάς ώρας.

Ο ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Ως εγνώσθη, ο αναχωρήσας ναύαρχος του Έκτου Αμερικανικού Στόλου κ. Μπράουν και οι κυβερνήται μονάδων, απηύθυναν ευχαριστηρίους επιστολάς προς τον κ. Νομάρχην διά την θερμοτάτην φιλοξενίαν της οποίας έτυχον εις Ρόδον.

ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΑΪΦΕ, ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗ ΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ


Καθ’ α πληροφορούμεθα, ο Νομάρχης Δωδεκανήσου, ως Πρόεδρος του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, διέταξε την τεχνικήν υπηρεσίαν του Οργανισμού να προέλθη εις σύνταξιν τεχνικής μελέτης διά την μετατροπήν του πρώην εργοστασίου Σάιφε, εις κατάλληλα αυτοτελή οικήματα, διά την στέγασιν ανέτως των σεισμοπλήκτων.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, το Διοικητικόν Συμβούλιο του Οργανισμού εις την προσεχήν του συνεδρίασιν θα εξετάσει την υποβληθησομένην μελέτην και θα προέλθη, εφ’ όσον εγκρίνη ταύτην, εις την ψήφισιν της απαιτουμένης πιστώσεως διά το έργον.