Με 55 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στα Καταστήµατα της Περιφέρειας στη Σύροκαι στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης Π/Υ Β' Τριµήνου 2017, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Έκθεση Αποτελεσµάτων Εκτέλεσης Π/Υ Γ' Τριµήνου 2017, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

3. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «Καθαρισµός δικτύου αποχέτευσης απορροής οµβρίων υδάτων οικισµού σκάλας Πάτµου».

4. Έγκριση όρων δηµοπράτησης του έργου: «Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου Παστίδας».

5. Ακύρωση της υπ. αρ. 271/2017 Απόφασης Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθν. Οδού Μεσαναγρού προς τον Αγ. Θωµά».

6. Ακύρωση της υπ. αρ. 272/2017 Απόφασης Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της Επαρχιακής οδού Κατταβιάς - Πρασονίση µε βρουλιά».

7. Ακύρωση της υπ. αρ. 274/2017 Απόφασης Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου: «Αντιπληµµυρικά έργα Αγαθονησίου».

8. Ακύρωση της υπ. αρ. 275/2017 Απόφασης Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Λειψών».

9. Ακύρωση της υπ’ αριθµό 325/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου – Ψίνθος».

10. Ακύρωση της υπ’ αριθµό 326/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου».

11. Ακύρωση της υπ’ αριθµό 327/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και εκ νέου έγκριση των όρων δηµοπράτησης του έργου: «Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έµπωνας».

12. Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας (1ο στάδιο – ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ασφενδίου – Πυλί νήσου Κω» .

13. Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας – στάδιο κατακύρωσης της σύµβασης του προσωρινού αναδόχου του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας στην εθνική οδό (Ε.Ο) ανατολικές ακτές – αεροδρόµιο».

14. Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας (2ο στάδιο Ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου) του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου:«Αποκατάσταση Πρανούς και Τεχνικού επί της Επαρχιακής Οδού στην περιοχή Αγ. Βασίλειος νήσου Κω».

15. Αποδοχή της αιτιολόγησης της εταιρείας «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚ. ΕΜΠΟΡ. Α.Ε.» και έγκριση των πρακτικών δηµοπρασίας του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού και φωτεινών σηµατοδοτών εθνικού και επαρχιακού δικτύου».

16. Εισήγηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Επέκταση – Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισµού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Ρόδου».

17. Έγκριση ορισµού επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών κτιρίων νήσου Λειψών». 18. Έγκριση χορήγησης 1ης προθεσµίας περαίωσης του έργου:«Επεµβάσεις αποκατάστασης Επαρχιακού οδικού δικτύου Λάερµα – Προφύλια».

19. Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης του έργου: «Αποπεράτωση µονάδας σφαγείου Κάσου».

20. Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας (στάδιο Κατακύρωσης) πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο: "Συντήρηση Ισογείου Κτιρίου Πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων ''.

21. Έγκριση 2ου πρακτικού δηµοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού αναδόχου) του µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου». 

22. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (χρήση 2017)».

23. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)».

24. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Κατασκευή Συνοδών έργων µονάδας Αφαλάτωσης Κιµώλου».

25. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (χρήση 2017)».

26. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου (2017)».

27. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Καθαρισµός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου (2017)».

28. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση – αποκατάσταση φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου (2017)».

29. Έγκριση µελών επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)».

30. Έγκριση διακήρυξης µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε. Θήρας.

31. Έγκριση διακήρυξης µειοδοτικής δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών της Π.Ε Μήλου.

32. Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού του 1ου Σταδίου Αποσφράγισης των Ενιαίων Φακέλων – Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς για την «Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης στο νοµό Κυκλάδων για το έτος 2017-2018».

33. Έγκριση και δέσµευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

34. Έγκριση και δέσµευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

35. Έγκριση και δέσµευση ποσών για έργα έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

36. Έγκριση ανεξόφλητων έργων της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου στο οικονοµικό έτος 2017.

37. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

38. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

39. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων. 

40. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών - ∆ράσεων Προγράµµατος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

41. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών - ∆ράσεων Τµήµατος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

42. Έγκριση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσης Συµβάσεων που αφορούν πιστοποίηση τεσσάρων τοπικών προϊόντων ως ΠΓΕ».

43. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών - ∆ράσεων του τµήµατος Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

44. Έγκριση αναθέσεων ∆απανών - ∆ράσεων του τµήµατος Αθλητισµού – Πολιτισµού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

45. Έγκριση σύναψης Σύµβασης µίσθωσης έργου δυο ατόµων ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στα πλαίσια των συνοδευτικών µέτρων του Επισιτιστικού Προγράµµατος ΤΕΒΑ.

46. Έγκριση της συµπλήρωσης του Μητρώου εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από πληµµύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόµενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε Κυκλάδων και της Π.Ε ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το χρονικό διάστηµα έως 31/12/2018.

47. Έγκριση και δέσµευση ποσού για την κάλυψη αναγκών µεταφοράς προσφύγων στην Π.Ε. Σύρου την 29/09/2017 και ανάθεση προµήθειας.

48. Έγκριση και δέσµευση ποσού για την κάλυψη αναγκών σίτισης προσφύγων στην Π.Ε. Σύρου την 27/09/2017 και 29/09/2017 και ανάθεση προµήθειας.

49. Έγκριση Κριτικής Επιτροπής για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Ιδεών µε τίτλο: «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ, ΠΥΡΓΟY ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ για τον εξοπλισµό των παραλιών ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ».

50. Έγκριση Κριτικής Επιτροπής για τους τέσσερις Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς ∆ιαγωνισµούς Ιδεών που αφορούν στον αστικό εξοπλισµό των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου.

51. ∆ικαστικές υποθέσεις.

52. Ορθές Επαναλήψεις – Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις, αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

53. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

54. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

55. Εγκρίσεις µετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συµβούλων.