Το ζήτημα των ενστάσεων για το κέντρο επισκευής πλοιαρίων στη Ρόδο θα εξετάσει το Λιμενικό Ταμείο

Συνεδριάζει την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου με θέματα:

1. Εξέταση πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εκπόνηση χρηματοοικονομικής μελέτης, φακέλου προκήρυξης και την συνολική υποστήριξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για την διαδικασία διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 02/2017 Διακήρυξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και εργασιών

3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ

4. Έγκριση 1ου Λογαριασμού για την παροχή υπηρεσίας καθαρισμού λιμενολεκάνης αλιευτικού καταφυγίου Φανών Ρόδου ποσού 187.800,00€ με ΦΠΑ υπό του αναδόχου Κυριάκου Παπαγεωργίου.

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών και προμηθειών της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "Διαμόρφωση αίθουσας Home Port στο Τουριστικό Λιμάνι Ρόδου", εργολαβίας Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ ΕΕ δαπάνης 284.560,94 € με ΦΠΑ

7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: "Εργασίες βελτίωσης λειτουργικότητας αίθουσας Home Port στο Τουριστικό Λιμάνι Ρόδου", εργολαβίας Ευθυμίου Παρή & ΣΙΑ ΕΕ δαπάνης 25.056,00 € με ΦΠΑ