Επισκευή Βυζαντινών Μονών μεγάλης αρχαιολογικής αξίας στη Ρόδο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Εις την μνηστευθείσαν χαριτόβρυτον Δδα Σμαραγδή δ. Καταλειφού μετά του εκλεκτού και εναρέτου νέου Νικολάου Σουλούνια ευχόμεθα εις Αμφοτέρους ολόθερμα συγχαρητήρια και κάθε ευτυχία.
Οικ. Σπυριδάκου

Εις τον δόσαντα υπόσχεσιν γάμου αγαπητόν μου φίλον Μάνον Μανωλάκην με την εκλεκτήν της καρδίας του Δδα Ίνγκε Ρότζερ εξ Αμβούργου-Γερμανίας καλώς εγκατεστημένης, συγχαίρω εγκαρδίως ευχόμενος ταχείαν την στέψιν.
Ηλ. Πολίτης

Τον αγαπητόν φίλον και συνάδελφον κ. Μάριον Ζερβόν ανταλλάξαντα δακτύλιον αρραβώνα μετά της ελεκτής δ/ος Μπέπας Ποντίκα συγχαίρω εγκαρδίως ευχόμενος ταχείαν την στέψην.

Ζαφείρης Σώμπλης

ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Τ. ΕΠΑΓΓ/ΤΩΝ
Δι εγγράφου της η ΓΣΕΕ εζήτησεν από το υπουργείο Προεδρείας Κυβερνήσεως και Εργασίας, την μονιμοποίησιν της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου.

“ΤΟ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ”
Κατέπλευσε χθες εις Ρόδον το τουριστικό ατμόπλοιον “Σεμίραμις” με 100 ξένους περιηγητές. Τούτο απέπλευσε την νύκτα διά Κω και Πάτμον.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Την 5ην μ.μ. χθες προσεγειώθη εις το αεροδρόμιον Ρόδου Γερμανικόν αεροπλάνον με 25 Γερμανούς περιηγητάς.

ΤΟ “ΡΟΥΣΒΕΛΤ”, ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΤΗΝ 18ΗΝ ΘΕΤΙΚΩΣ ΩΣ ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ ΧΘΕΣ
Σήμερον αποπλέουν δι’ ανοικτή θάλασσαν, τα 4 αμερικανικά αντιτορπιλικά. Εξ’ άλλου, ανεκοινώθη χθες ότι η είδησις περί κατάπλου του αεροπλανοφόρου “Ρούσβελτ” την 18ην τρέχοντος, είναι θετική.
Επίσης εγνώσθη ότι τμηματικώς μετά την 18ην θα καταπλεύσουν και μικρότερα σκάφη.

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΟΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Χθες την μεσημβρίαν, ο προϊστάμενος της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου κ. Κοντής, επεσκέφθη τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα και είχε συνεργασίαν επί του θέματος επισκευής διαφόρων βυζαντινών παρεκκλησίων της υπαίθρου. Κατά σχετικάς πληροφορίας, την προσεχή εβδομάδα ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων και ο Έφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Κοντής, θα πραγματοποιήσουν περιοδείαν εις τα βυζαντινά παρεκκλήσια της υπαίθρου και θα μελετήσουν  τας δυνατότητας επισκευής αυτών, δεδομένου ότι άπαντα έχουν μεγάλην αρχαιολογικήν αξίαν. Εξ άλλου, χθες την νύκτα, υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου, συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Επιτροπή του Ιερού Μητροπολιτικού ναού και εξήτασε το θέμα της επισκευής του εν λόγω ναού.

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Δι’ εγγράφου του το Υπουργείον Δικαιοσύνης προς τα Γραφεία Ευρέσεως εργασίας συνιστά όπως με τα ιδιαζούσης προσοχής εξετάζουν ταύτα τας περιπτώσεις ανηλίκων τας διαβιβαζομένας παρά την αναμορφωτικών καταστημάτων των υπηρεσιών ανηλίκων επιμελητών και της εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων αίτινες εδρεύουν εις τα δικαστήρια διά την ικανοποίησιν των αιτημάτων ίνα κατά προτίμησιν εξασφαλίζεται εργασία εις τους τροφίμους αυτού.