Η διαρρύθμιση 45 νέων λαϊκών κατοικιών στη Ρόδο

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ 45 ΝΕΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΑΣ ΣΑΪΦΕ

Χθες την πρωίαν, υπό την προεδρείαν του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, επραγματοποιήθη σύσκεψις, κατά την οποίαν, παρουσία και του Δημάρχου κ. Πετρίδη, εξητάσθη η στεγαστική αποκατάστασις των σεισμοπλήκτων οικογενειών της πόλεως Ρόδου, αι οποίαι δεν δικαιούνται στεγαστικής αρωγής εκ μέρους του Κράτους, διότι αι οικίαι των ανήκουν εις ιδιοκτήτας ευρισκομένους εις το εξωτερικόν και συνεπώς, δεν είναι δυνατή η σύναψις δανείου.

Κατά την σύσκεψιν, της οποίας είχε προηγηθή και επιτόπιος εξέτασις απεφασίσθη όπως ο κ. Νομάρχης Δωδεκανήσου, εισηγηθή την λήψιν αποφάσεως, διά των δυνατοτήτων του Οργανισμού, διαρρύθμισιν των χώρων των αποθηκών Σάιφε και Κολονιάλε, εις 45 ανεξαρτήτους και αυτοτελείς κατοικίας, εξ ενός μεγάλου ή δύο μικρών δωματίων μετά μαγειρείου και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

Ακολούθως, το συνελθόν την μεσημβρίαν Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού, απεδέχθη την εν λόγω εισήγηση του κ. Νομάρχου και διέταξε την άμεσον δημοπράτησιν των εργασιών, η δαπάνη των οποίων προϋπελογίσθη εις το ποσόν του ενός εκατομμυρίου περίπου δραχμών.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟΥ
Το προσεχές Σάββατον θα δοθή εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρόδου παράστασις των μαθητριών των μεγάλων τάξεων του Καζουλλείου Γυμνασίου, επ’ ευκαιρία της Εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. Μεταξύ άλλων αι μαθήτριαι θα παρουσιάσουν ελληνικούς χορούς της Ρόδου, της Ηρωϊκής Ελλάδος και της Κύπρου.
Αι παραστάσεις θα επαναληφθούν το εσπέρας της Κυριακής, ως και την Δευτέραν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Ο φέρελπις νέος κ. Αλέξανδρος Σουλούνιας και η χαριτωμένη δις Χρυσούλα Φ. Μαρκουλλή ετέλεσαν χθες τους γάμους των. Η «Ροδιακή» εύχεται ρόδινον τον συζυγικόν βίον.

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ
Αύριον η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετά του προϊσταμένου της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Δωδεκανήσου κ. Κοντή θα επισκεφθή Βυζαντινά παρεκκλήσια της υπαίθρου προς μελέτην επιτοπίως των δυνατοτήτων επισκευής των χωρίς να καταστραφούν αι τοιχογραφίαι, ψηφιδωτά κλπ.

ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚ ΚΩ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ;
Υπό του Υπουργείου Γεωργίας διετάχθη η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου όπως μελετήση το θέμα της επιβολής εισφοράς επί του μεταφερομένου από την Κω εις Ρόδον τοματοπολτού διά την πριμοδότησιν της νωπής τομάτας, η οποία μετεφέρετο από την Κω εις Ρόδον διά την παραγωγή τοματοπολτού.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΤΡΟΣ
Ως εγνώσθη λόγω της αναχωρήσεως του σχολιάτρου κ. Κώττη διά μετεκπαίδευσιν εις την Υγειονομικήν Σχολήν των Αθηνών, καθήκοντα προσωρινού Σχολιάτρου ανέλαβεν ο Νομαρχιακός Υγειονομικός επιθεωρητής κ. Καλαμπόκης.

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ
Υπεγράφη κοινή απόφασις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας διά της οποίας αυξάνονται τα έξοδα κινήσεως των εξωτερικών υπαλλήλων του ΙΚΑ από 225 δρχ. εις 600 μηνιαίως.