Την Παρασκευή θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ρόδου

Την προσεχή Παρασκευή 27 Οκτωβρίου πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική επιτροπή του δήμου Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Ενημέρωση Προέδρου 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017.

2. Έγκριση δαπανών προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ)

3. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2017.

4. Σύνταξη έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2017.

5. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΖΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017.

6. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΕΣΤΑΙΝΙΤΗΣ Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017.

7. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017.

8. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ LEVANTE (MARIS SOL LEBANTE) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017.

9. Λήψη απόφασης για την κήρυξη ως άγονου μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση από το Δήμο Ρόδου ενός (1) ακινήτου για το υποέργο (α/α 669) «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου» της πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000568 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», β) Παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο βάσει του άρθρ. 194 του Ν. 3463/06

Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ &  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
10. Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής τελών  απογραφής - ταξινόμησης  και χορήγησης αδείας - πινακίδων καθώς και  τελών χρήσης 2017, για δύο μηχανήματα έργου

11. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου - υπαλλήλου κ. Μπαρδακά Τσαμπίκου από  την υποχρέωση διαχείρισης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.125,00€ που του εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση Ο.Ε. αρ. 424/2017 τις ανάγκες έκδοσης 15 νέων αδειών κυκλοφορίας και νέων πινακίδων δεκαπέντε οχημάτων του Δήμου Ρόδου.