ΔΕΗ: Προσλήψεις 4 εργατών στην Σορωνή

Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Ρόδου της ΔΕΗ, που εδρεύει στην Σορωνή ανακοινώνει την πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) για εξήντα (60) ημερομίσθια, τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών.

Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν σε βαριές χειρονακτικές εργασίες στον Τομέα Δ/Ο (στον κήπο) του Σταθμού και στον Τομέα Συντήρησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα διανέμεται από τη Γραμματεία του Σταθμού, από 31-10-2017 μέχρι 09-11-2017 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως με συνημμένα τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Υπηρεσίας μας του ΑΗΣ Ρόδου στην Σορωνή.
Δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Εντοπιότητα)
2. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημειώματος Εφορίας (Εισοδηματικό κριτήριο)
3. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης (Χρόνος Ανεργίας)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ κ.λ.π. (Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος – άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, μονογονεική οικογένεια)
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπεύθυνη Δήλωση απασχόλησης κατά το τελευταίο 12μηνο με 60 ημερομίσθια στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της.