Κατακλυσμιαίες βροχές επί ημέρες στην Κάρπαθο

Εις πολλά σημεία αδιακόπως
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΑΙ ΒΡΟΧΑΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟΝ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 1 (του ανταποκριτού μας). Κατακλυσμιαίαι βροχαί εσημειώθησαν εις Κάρπαθον, κατά τας τελευταίας ημέρας. Εις πολλάς περιοχάς αι βροχαί συνεχίζονται από πολλών ημερών άνευ διακοπής, δημιουργούσαι εκνευρισμόν. Αναφέρεται χαρακτηριστικώς ότι από πολλών ετών, δεν εσημειώθησαν παρόμοιαι βροχαί ως κατά την εποχήν αυτήν εις Κάρπαθον. Υπάρχουν πληροφορίαι μη επιβεβαιωθείσαι επισήμως, ότι εσημειώθησαν λόγω των πλημμυρών, αρκεταί ζημίαι εις οδικα΄ς αρτηρίας και γεφύρας, εις οικίας δε παρετηρήθησαν πλημμύραι. Αντιθέτως δια την γεωργίαν και την κτηνοτροφίαν αι βροχαί είναι εξαιρετικώς ευνοϊκαί.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
Τα ατμόπλοια «Κυκλάδες» και «Ανδρος» θα προσεγγίσουν εις την Μονήν Πανορμίτου
Προς εξυπηρέτησιν των προσκυνητών

ΤΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 1 Δια την άνετον και πλήρη εξυπηρέτησιν των προσκυνητών εκ Ρόδου δια την Ιεράν Μονήν Πανορμίτου, υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη ενεκρίθη σήμερον κατ’ εξαίρεσιν, όπως τα ατμόπλοια «Κυκλάδες» και «Ανδρος» προσεγγίσουν εις Σύμην την προσεχή Πέμπτην ως εξής:

α) Ατμόπλοιον «Ανδρος» θα προσεγγίση εις Σύμην προερχόμενον εκ Ρόδου την 11ην πρωινήν της Πέμπτης.
β) Ατμόπλοιον «Κυκλάδες» θα προσεγγίηση εκ Ρόδου εις Σύμην την 4ην απογευματινήν. Δια την επιστροφήν θα προσεγγίση το ατμόπλοιον «Καραϊσκάκης» την 12ην μεσημβρινήν της 8ης τρέχοντος.
 


ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΣΥΝΑΨΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΟΛΟΥ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού Συμβουλίου Θολού, περί συνάψεως δανείου εκ της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος, εκ 47.000 δραχμών, δια την πληρωμήν της αξίας ενός αγορασθησομένου αντλητικού συγκροτήματος.