Το Λιμεναρχείο Ρόδου λαμβάνει μέτρα εξυπηρέτησης του κοινού στη γιορτή του Πανορμίτη

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ
Υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου εξεδόθη διαταγή προς το Λιμεναρχείον Σύμης, δια της οποίας παραγγέλλεται όπως ειδοποιηθούν και δηλώσουν άπαντα τα πετρελαιοκίνητα της νήσου, εάν δύνανται να αναλάβουν το έργον της επιβιβάσεως και αποβιβάσεως εκ των ατμοπλοίων, των προσκυνητών οι οποίοι θα μεταβούν εις την πανηγυρίζουσαν Μονήν του Πανορμίτου Σύμης.

Δια της αυτής διαταγής καθορίζεται το λεμβουχικόν δικαίωμα επιβιβάσεως από της Μονής εις το ατμόπλοιον εις 3 δραχμάς, ενώ ισόποσον θα εισπραχθή υπό των εν Ρόδω πρακτορείων, δια την αποβίβασιν εκ των ατμοπλοίων-υπογραμμίζεται δε ότι τα δικαιώματα ενός εκάστου σκάφους, θα εισπραχθούν παρά των πρακτορείων, βάσει ειδικών σημειωμάτων.

Ως γνωστόν, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, τα ατμόπλοια “Άνδρος” και “Κυκλάδες” θα προσεγγίσουν εις Σύμην προερχόμενα εκ Ρόδου δια την μεταφοράν των προσκυνητών, την επομένην δε, δια την επιστροφήν των προσκυνητών, θα προσεγγίηση το ατμόπλοιον “Καραϊσκάκης”.
Εξ άλλου υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, θα ληφθούν άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, δια την ασφάλειαν των προσκυνητών κατά την δια θαλάσσης μεταφοράν, ως επίσης και δια την τήρησιον της τάξεως εις την προκυμαίαν της Μονής Πανορμίτου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Καθήκον μας επιβεβλημένον θεωρούμεν όπως και δημοσία εκφράσωμεν τας θερμάς μας ευχαριστίας προς τον κ. Δημήτριον Εμ. Τακτικού δια την γενναίαν χειρονομίαν αυτού εκ δύο χιλιάδων (2.000) δολλαρίων δια την επισκευήν του Ιερού ημών Ναού της Αγίας Μαρίνης Απολακκιάς.
Η Εκκλησιαστική επιτροπή

ΔΩΔ/ΣΙΑΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ
Εξεδόθη και εκυκλοφόρησεν εις ογκώδη τόμον 330 σελίδων ο δεύτερος τόμος του “Δωδεκανησιακού Αρχείου” (1957) οργάνου της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας, υπό την διεύθυνσιν του κ. Ε. Γ. Πρωτοψάλτη.

Εις τον τόμον τούτον συνεργάζονται εκλεκτοί διανοούμενοι Δωδεκανήσιοι και ξένοι δημοσιεύοντες μελέτας ιστορικάς, γλωσσικάς και λαογραφικάς σχετικάς προς την Δωδεκάνησον. Εκ των συνεργατών του Β’ τόμου σημειούμεν τους Μητροπολίτην Κω κ. Εμμανουήλ, Μιχαηλίδην Νουάριον, Π. Κρητικόν, Ε. Πρωτοψάλτην, Α. Τσοπανάκην, Π. Παπαχριστοδούλου, Γιάννην Ζερβόν, Γ. Σπυριδάκην, Α. Καραναστάσην, Δ. Βαγιανάκον, Μιχαήλ Πετρίδην, Αν. Βρόντην κ.λ.

Έκαστος τόμος πωλείται δρχ. 60, δια δε τα μέλη της Εταιρείας δρχ. 40.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Σήμερον εις άπαντα τα γήπεδα της νήσου θα συνεχισθούν τα τοπικά πρωταθλήματα Δωδεκανήσου.
Ούτω εις το εθνικόν στάδιον ο Δωριεύς δια το πρωτάθλημα Α! κατηγορίας τίθεται αντιμέτωπος του Ατρομήτου υπό την διαιτησίαν του κ. Δοξοπούλου.

Προ του αγώνος θα συναντηθούν αι αναπληρωματικαί Δωριέως-Ατρομήτου υπό την διαιτησίαν του κ. Μερκουρίου.

Εις το γήπεδον Ιαλυσού ο Ιάλυσος θα συναντηθή μετά της ΑΕΠ υπό την διαιτησίαν του κ. Αγγελή και εις το γήπεδον Κοσκινού ο Διγενής θα έχει αντίπαλον τον Ολυμπιακόν. Διαιτητής του ανωτέρω αγώνος χθες την εσπέραν δεν είχεν ορισθή. Επίσης σήμερον την πρωΐαν θα συνέλθη εκτάκτως το Διοικητικόν Συμβούλιον της ΕΠΣΔ επί προκύψαντος σοβαρού ζητήματος μεταξύ του Συμβουλίου και μερικών διαιτητών.

Προς τούτο εις ένδειξιν διαμαρτυρίας προς τους διαιτητάς ο κ. Σερζετάκης ο οποίος ωρίσθη Γυμνασίαρχος του αγώνος Διγενή-Ολυμπιακού δεν θα παραστή εις τούτον.

ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
ΛΕΡΟΣ (ιδ. ανταπόκρισις)- Μελετάται η ίδρυσις υποκαταστήματος ή πρακτορείου της Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος και Αθη ων εις Λέρον. Επιθεωρητής της ιδίας Τραπέζης επεσκέφθη την νήσον και εμελέτησε επιτοπίως την κατάστασιν και τας συνθήκας του τόπου. Η Τράπεζα εις Λέρον θα εξυπηρετήση όχι μόνον  τους ξένους και τα ιδρύματα αλλά και όλην την Εμπορικήν κίνησιν της νήσου και τους μικροεπαγγελματίας.