Εκατοντάδες Γερμανών παραθεριστών θα κατακλύσουν το 1958 τη Ρόδο

ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΗΚΡΙΒΩΜΕΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Εκατοντάδες Γερμανών παραθεριστών  θα κατακλύσουν το 1958 την Ρόδον

ΕΚΛΕΙΣΘΗ ΤΟ «ΘΕΡΜΑΙ» ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Ζωηρόν ενδιαφέρον εκδηλούται, συμφώνως πρός τάς υπαρχούσας πληροφορίας, εκ μέρους των Γερμανών, διά παραμονήν κατά το προσεχές θέρος εις Ρόδον. Το ενδιαφέρον τούτο, οφείλεται αφ’ ενός μέν είς τάς πληροφορίας περί Ρόδου, αί οποίαι μετεδόθησαν υπό των διελθόντων εκ της νήσου μας Γερμανών περιηγητών, αφ’ ετέρου δέ είς την έντονον διαφήμισιν η οποία γίνεται υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

ΕΝΑ ΚΥΜΑ ΘΑ ΞΕΧΥΘΗ
Ένα κύμα τουριστών πρόκειται να ξεχυθή από της προσεχούς Ανοίξεως και μέχρι του Σεπτεμβρίου πρός την Ρόδον. Και όπως είναι γνωστό, οι Γερμανοί παραθερισταί δεν δημιουργούν μεγάλην αγοραστικήν κίνησιν, αλλά «γνωρίζουν να ζούν» και επομένως, συμφέρει η παραμονή των, διότι δημιουργεί μίαν σταθεράν κίνησιν.
Η διάρκεια της παραμονής των είς Ρόδον θα κυμαίνεται από 15 ημέρας μέχρις ενός μηνός- έχει δέ δηλωθή ότι η κίνησις θα αρχίση από του Πάσχα μέχρι του τέλους Σεπτεμβρίου 1958.

Ήδη κατά τάς πληροφορίας οι ευρισκόμενοι εις Ρόδον αντιπρόσωποι των Γερμανών πρακτόρων, έχουν έλθη είς διαπραγματεύσεις με τους ξενοδόχους της Ρόδου, αναφέρεται δε ότι το ξενοδοχείον «Θέρμαι» έχει «κλεισθή» διά τους Γερμανούς παραθεριστάς κατά μέγιστον ποδοστόν, δι’ όλην την εαρινήν και θερινήν περίοδον.

Ουδεμία αμφιβολία υπάρχει ότι συνεχιζομένων των διαπραγματεύσεων, θα αναγγελθούν και άλλαι συμφωνίαι.

Πάντως το γεγονός είναι ότι παραλλήλως πρός το εκδηλούμενον ενδιαφέρον, είναι καθήκον, και των ενδιαφερομένων επιχειρήσεως της Ρόδου, να οργανώσουν διαφόρους εκδηλώσεις, ούτως ώστε να γίνη διαφήμισις της Ρόδου «διά ζώσης».
 


Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Προχθές ο Κων/νος Χανδακάρης οδηγών μοτοσυκλέτταν παρέσυρεν και ετραυμάτισεν ελαφρώς τον Νικόλαον Μιχαλούτσον. Εξ’ άλλου ο Στυλιανός Κουρμαδιάς επιβαίνων μοτοσακό, παρέσυρε τον Σπυρίδωνα Βουκλιάν, αλλά ετραυματίσθη ο ίδιος.

ΟΙ ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΑΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
Ως εγνώσθη υπό του Αμερικανικού Συλλόγου Κοσκινιατών ο «Κλεόβουλος» απεστάλησαν είς τον Πρόεδροςν της Κοινότητος Κοσκινού κ. Μπάρδον τά ποσά των 1000 δολλαρίων δια την ανέγερσιν του νέου Σχολείου και των 500 δολλαρίων υπέρ του ταμείου του Ιερού Ναού της κοινότητος.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΠΟΓΓΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου, υπό σπογγεμπόρων ηγοράσθη είς ικανοποιητικήν τιμήν η πρώτη ποσότης εφετεινών σπόγγων. Το αλίευμα προήρχετο εκ βαθυτικής μηχανής, επρόκειτο δέ περί σπόγγων του είδους «καπάδικα», οι οποίοι επωλήθησαν προς 1.350 δραχμάς κατ’ οκάν.

ΔΙΑ ΠΡΟΚΥΜΙΑΝ ΤΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Ως εγνώσθη εντός των ημερών θα αποσταλούν είς την νήσον Καστελλόριζον 40 τόννοι τσιμέντου διά τάςεκεί εκτελουμένας εργασίας κατασκευής προκυμαίας είς την δεξιάν πτέρυγα της νήσου.