Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, για τη συζήτηση και λήψη απόφαση των θεμάτων που ακολουθούν:

Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση για τις διαθέσεις πιστώσεων οικονομικού έτους 2017

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/92295/6-11-2017)

2. Έγκριση δαπάνης προϋπολογισμού 2017 που πληρώθηκε από την πάγια προκαταβολή (Δ.Κ. ΙΑΛΥΣΟΥ)

(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/92260/06-11-2017)

3. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «Α.Ε.Τ.Ε.Κ. Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017.

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/88605/26-10-2017)

4. Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αιτήματος εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» για την υπαγωγή της σε ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών της στο Δήμο Ρόδου βάσει του Ν.4483/2017.

(Εισήγηση τμήματος Ταμείου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αριθ. πρωτ.: 2/88590/26-10-2017)

5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Ρόδου έτους 2017».

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/91499/03-11-2017)

6. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την προμήθεια «εξοπλισμού πολιτικής προστασίας (είδη και υλικά πυρόσβεσης και πυροπροστασίας) έτους 2017».

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/90113/31-10-2017)

7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής του δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας ενός μηχανήματος κλαδοφάγου για τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Ρόδου έτους 2017».

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/91109/02-11-2017)

8. Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής του πρόχειρου διαγωνισμού (παραλαβή – αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) και κατακύρωση αποτελέσματος για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου».

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/90117/31-10-2017)

9. Συμπλήρωση των κανονιστικών αποφάσεων με αρ. 859/2014 & 755/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου περί κοινοχρήστων χώρων ως προς την καταβολή του τέλους σε τρεις δόσεις».

(Εισήγηση τμήματος Προσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/91724/03-11-2017)

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

10. Λήψη απόφασης για την υποβολή προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 για ακύρωση της με αρ. 68893/31-10-17 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία κρίθηκε ως νόμω βάσιμη η με αρ. 53319/4-9-2017 ειδική διοικητική προσφυγή της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.» και ακυρώθηκε η με αρ. 493/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.

(Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου κ. Παπαγεωργίου Θεόδωρου με αριθμ. πρωτ. 2/91825/3-11-2017)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

11. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/91440/03-11-2017)

12. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου προς Αγ. Νικήτα Τ.Κ Δαματριάς».

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών με αρ. πρωτ. 16/91437/03-11-2017)