ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1971

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ

Ο Δικηγόρος και βουλευτής Δωδ/νήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος κατά την εορτήν των Ταξιαρχών δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.
Εις τον εορτάζοντα σήμερον Μιχαήλ Μαντάν ευχόμεθα χρόνια πολλά.
Θ. Ανδρουλάκης, Γ. Μερκουρίου, Χ. Παπαδόπουλος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρούμεν επιβεβλημένον όπως εκφράσωμεν τας ευχαριστίας μας προς πάντας τους φίλους τους προσελθόντας εις την κηδείαν του λατρευτού μας, ως και τους καταθέσαντας στεφάνους και μετασχόντας εις το βαρύ πένθος που μας έπληξε.
Οικογένεια Π. Αθανασίου

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ
Προχθές και περί ώραν 6.30 απογευματινήν εις το επί της οδού Χαϊλέ Σελασιέ καφενείον του Σάββα Ασπρή προεκλήθη πυρκαϊά εξ αναφλέξεως Γκαζιέρας.
Το πυρ κατεσβέσθη υπό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου. Ζημίαι δεν προεκλήθησαν, εκτός της αποτεφρώσεως της εκ χάρτου εσωτερικής επενδύσεως του καφενείου.
Υπό του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ρόδου ενεργούνται τα δέοντα.
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΔΙΜΗΛΙΑΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του κοινοτικού συμβουλίου Διμυλιάς, περί καθορισμού των όρων δημοπρασίας, διά την κατασκευήν πλυντηρίου 8 θέσεων, προϋπολογισθείσης δαπάνης 24.000 δραχμών.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΗ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΙΣ “ΣΑΪΦΕ” ΚΑΙ “ΚΟΛΟΝΙΑΛΕ”

Ως πληροφορούμεθα, σήμερον συνέρχεται εκ συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του ΟΔΑΠΔΔ, το οποίον μεταξύ των άλλων θα εξετάσει τας προσφοράς και θα προβεί εις κατακύρωσιν των δημοπρασιών, διά την διαρρύθμιση των λαϊκών κατοικιών “Σάιφε”, και “Κολονιάλε”.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας η μία εκ των δύο δημοπρασιών συνεκέντρωσε συμφέρουσας προσφοράς.

ΠΟΛΛΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΝ
ΑΙ ΩΡΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Εκατοντάδες προσκυνητών ήρχισαν από χθες την πρωιαν να αναχωρούν διά διαφόρων σκαφών, προκειμένου να μετάσχουν της πανηγύρεως της Ιεράς Μονής Πανορμίτου Σύμης. Εις συνεχή δρομολόγια τα πετρελαιοκίνητα, εξυπηρετούν καθ’ όλην την ημέραν τους προσκυνητάς.
Το κεντρικόν Λιμεναρχείον Ρόδου ανεκοίνωσε χθες ότι το ατμόπλοιον Ανδρος κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού κ. Κωτιάδη θα αναχωρήσει εκ Ρόδου διά την Μονήν Πανορμίτου, η οποία είναι παραθαλάσσιος σήμερον και ώραν 9ην πρωινήν. Επίσης το δηζελόπλοιον Κυκλάδες θα αναχωρήσει εκ Ρόδου διά Πανορμίτην, σήμερον και ώραν 2αν μεταμεσημβρινήν.

 Εξ άλλου το μότορσιπ Δωδεκάνησος θα αναχωρήσει διά την Μονήν την 4ην μεταμεσημβρινήν, ενώ το μότορσιπ Επτάνησος θα αναχωρήσει την 10ην πρωινήν. Οι προσκυνηταί θα αποβιβασθούν εκ των πλοίων εις την προκυμαίαν διαπεραιούμενοι διά πετρελαιοκινήτων. Διά την επιστροφήν θα προσεγγίσει εις τον λιμενίσκον της Μονής το ατμόπλοιον Καραϊσκάκης.
Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ευρισκόμενος από της παρελθούσης Κυριακής εις την Μονήν Πανορμίτου, θα χοροστατήσει σήμερον το εσπέρας, κατά τον πανηγυρικόν εσπερινόν, εις τον ιερόν ναόν της Μονής, αύριον δε την πρωίαν θα τελέσει την Θείαν Λειτουργίαν.  Εξ άλλου, κατά τηλεγράφημα εκ Καρπάθου, αρκετοί Καρπάθιοι ανεχώρησαν διά να προσέλθουν δε εφέτος πολλαί εκατοντάδες προσκυνητών. Δια την τήρησιν της τάξεως εις την προκυμαίαν και την εποπτείαν επί της ασφαλούς μεταφοράς των προσκυνητών αναχωρεί διά την μονήν Πανορμίτου άγημα του Λιμεναρχείου.