ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1974

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Κωνσταντ. Ευθ. Μπόνης-Αρετή Στέργου Μαστρογιαννάκη, ετέλεσαν τους γάμους των. Θερμά συγχαρητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Δια το εκδηλωθέν ενδιαφέρον του εξοχωτάτου Υπουργού της Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στέλιου Κωτιάδη, υπέρ της Ιεράς Μονής, δια της εγκρίσεως της προσεγγίσεως των ατμοπλοίων “Ανδρος” “Κυκλάδες” και “Καραϊσκάκης” εις τον λιμενίσκον Πανορμίτου, θεωρούμεν επιβεβλημένον όπως εκφράσωμεν τας θερμοτάτας ευχαριστίας των κατοίκων Σύμης.
Εκ της Εφορείας Ι.Μ. Πανορμίτου

ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ
Προς τους τελούντας σήμερον εις Τριάντα τους γάμους των Δερβενιώτην Τριπολίτην και Νίνα Αναστασάκη, ευχόμεθα κάθε ευτυχίαν. 

Γ.Μ.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ 
ΨΥΧΟΠΑΘΩΝ ΛΕΡΟΥ ΔΙ’ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΑΘΗΝΑ, 9.

Ο Υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης έσχε σήμερον συνεργασίαν μετά του Υπουργού Οικονομικών κ. Αλιμπράντη, κατά την οποίαν ενεκρίθη ο Οργανισμός Αποικίας Ψυχοπαθών Λέρου, όστις και διαβιβάζεται εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως προς δημοσίευσιν.
Επίσης ενεκρίθη η μεταφορά της εγκριθείσης πιστώσεως εκ 2.000.000 δρχ., εκ του Υπουργείου Προνοίας εις τον ειδικόν προϋπολογισμών Δωδεκανήσου, ίνα καταστή ταχυτέρα και ευχερεστέρα η έναρξις λειτουργίας της Αποικίας ψυχοπαθών Λέρου.
Ομοίως δια τον εν λόγω σκοπόν και δια την οργάνωσιν των Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών αυτής, ειδική επιτροπή αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου Προνοίας θα μεταβή συντόμως εις Ρόδον και Λέρον δια την προμήθειαν διαφόρων ειδών αναγκαιούντων δια την Αποικίαν.

Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, εψηφίσθη υπό της Βουλής το σχέδιον Νόμου, περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου περί Σπογγαλιείας.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΕΙΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΝ
Χθες οι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου επεσκέφθησαν την Ιεράν Μονήν Φανερωμένης και επεθεώρησαν τας εργασίας των εκτελουμένων έργων εις τους Ναούς των Κοινοτήτων Κρεματής και Παστίδος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Π.Δ.Δ.Δ.Δ.
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Εργασίας καθωρίσθη η Επιτροπή του Πρωτοβαθμίου Διαιτητικού Δικαστηρίου.
Αύτη συνεκροτήθη εκ των κ.κ. Λαμπριανού, Δημητρίου και ως Γραμματέως του κ. Χατζηνικόλα.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ
Επέστρεψαν εκ Σύμης εις Ρόδον οι Μητροπολίται Ρόδου κ. Σπυρίδων και Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος.
Οι Μητροπολίται προέστησαν κατά την τελεσθείσαν θείαν λειτουργίαν, εις την πανηγυρίζουσαν ιεράν μονήν Πανορμίτου.

ΤΟ ΝΟΜΑΡ. ΤΑΜΕΙΟΝ
Χθες την μεσημβρίαν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, το οποίον εξήτασε διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός του, λαβόν σχετικάς αποφάσεις.

ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ
Ως ανεκοινώθη, σήμερον την 8.30 εσπερινήν υπό του κ. Νομάρχου θα παρατεθή επίσημον δείπνον εις το ξενοδοχείον των Ρόδων, προς τιμήν του ναυάρχου Μπαρς, επικεφαλής της ναυλοχούσης εις τα ροδιακά ύδατα μοίρας Αμερικανικών πολεμικών.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ
Επέστρεψεν χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Χαρίτος. Ο κ. Χαρίτος είχε μετβαή προ ημερών εις Αθήνας, δια την προώθησιν διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.