Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 12 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1975

Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΞΗΤΑΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ  ΕΠΙΤΟΠΙΩΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Προχθές την πρωΐαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνοδευόμενος υπό του Διευθυντού της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας, του Δημάρχου Ρόδου και του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Εμμανουήλ, επραγματοποίησε την εξαγγελθείσαν προεδρείαν του ανά τας κοινότητας.
Ο κ. Νομάρχης έτυχε θερμοτάτης υποδοχής εκ μέρους των κατοίκων, κατά την διάρκειαν δε της παραμονής του εις μίαν εκάστην κοινότητα εξήτασε διάφορα ζητήματα των κατοίκων.
Συμφώνως προς το πρόγραμμα, επεσκέφθη τας κοινότητας Κρεμαστής, Παραδεισίου, Θολού, Σορωνής, Φανών, Καλαβάρδων, Διμυλιάς, Πλατανίων και Αρχιπόλεως.
Ως γνωστόν ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή όλας τας κοινότητας της νήσου Ρόδου, δια να σχηματίση ιδίαν αντίληψιν των απασχολούντων αυτάς ζητημάτων και εν συνεχεία να δώση τας δεούσας διαταγάς δια την τακτοποίησίν των.

ΣΦΟΔΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗΣΑΝ ΧΘΕΣ
Από της πρωΐας χθες επεκράτει εις την περιοχήν της Ρόδου σφοδρά θαλασσοταραχή και πυκνή νέφωσις. Ισχυροί νότιοι άνεμοι έπνεον συνεχώς. Λόγω της κακοκαιρίας, τα ναυλοχούντα εις τα ροδιακά ύδατα αμερικανικά αντιτορπιλλικά μεθωρμίσθησαν εις υπανέμους θέσεις. Επίσης πολλά πετρελαιοκίνητα ανέστειλαν την αναχώρησίν των εκ του λιμένος της Ρόδου.

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΛΗΣ ΥΠΕΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΝ
Κατά πληροφορίας εκ Γαλλίας ενεχειρίσθη με επιτυχίαν ο εκεί ευρισκόμενος από τριμήνου Δωδεκανήσιος συγγραφεύς Γιάννης Μαγκλής. Η εγχείρησις ήτο η δεύτερη που έγινεν εις τον συγγραφέα και η επέμβασις έγινεν εις τον μοναδικόν του νεφρόν.


80 ΚΥΠΡΙΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΛΕΡΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Λέρου, ανεμένοντο να αφιχθούν εκεί 55 νέοι και 25 νέαι εκ Κύπρου, προκειμένου να εισαχθούν προς επαγγελματικήν Εκπαίδευσιν εις τας Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς Λέρου. Οι εν λόγω Κύπριοι μαθηταί έφθασαν εις Πειραιά δια του Ιταλικού επιβατηγού ατμοπλοίου “Ενότρια” προχθές Παρασκευήν.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ 600... ΚΡΟΙΣΟΙ
Ως εγνώσθη, οι αφικνούμενοι την 17ην Ιανουαρίου δια του υπερωκεανείου “Ολύμπια” εις Ρόδον περιηγηταί είναι 600 Αμερικανοί Κροίσοι.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ
Δια του μότορσιπ “Ελλάς” εξήχθησαν εις Θεσσαλονίκην 50 τόννοι οίνου.
Επίσης δια του μότορσιπ “Αγ. Νικόλαος” εισήχθησαν εις Ρόδον εκ Βόλου 250 τόννοι σίτου.
Τέλος το αλιευτικόν “Μαρουδιώ” προερχόμενον εξ αλιείας έφερεν φορτίον 600 κιλών ιχθύων.

ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ
Προχθές την 11ην πρωϊνήν εγένετο εις τα γραφεία του ΕΒΕΔ σύσκεψις του προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ρόδου και εκπροσώπων διαφόρων κλάδων της τοπικής βιοτεχνίας, κατά την οποίαν συνεζητήθησαν ζητήματα της τάξεως. Μεταξύ άλλων συνεζητήθη το θέμα των μαθητευομένων εις βιοτεχνίας.