Απερρίφθη η αίτηση της ΔΕΥΑΡ για επέκταση του συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού

Απερρίφθη από το υπουργείο Οικονομίας η αίτηση χρηματοδότησης της ΔΕΥΑΡ για επέκταση του συστήματος τηλελέγχου - τηλεχειρισμού στις δημοτικές ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.853.800 ευρώ.

Στη σχετική απόφαση της ειδικής γραμματείας διαχείρισης αναφέρονται τα εξής:
“H πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’ “Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης” στο κριτήριο 3 “Πληρότητα πράξης”, υποκριτήριο 3.1 “Λοιπά στοιχεία που προσδιορίζονται στην πρόσκληση” της Λίστας Ελέγχου Πληρότητας και Επιλεξιμότητας Πρότασης, λόγω μη προσκόμισης επί ποινή αποκλεισμού στοιχείων απαραίτητων για την αξιολόγηση της πράξης. Συγκεκριμένα:

• Δεν έχει υποβληθεί το Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης τιμών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή. Επίσης, δεν υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων τεκμηρίωσης του προϋπολογισμού (σημείο 9 του σχετ. 22),

Δεν έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής ικανότητας της ΔΕΥΑ Ρόδου και συγκεκριμένα το υπόδειγμα 9, σύμφωνα με το άρθρο 3.3. “Χρηματοοικονομική Ικανότητα” του Οδηγού για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020, (σημείο 12 του σχετ. 22).
Κατά της παρούσας απόφασης, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλλει ένσταση, σύμφωνα με το άρ. 43 του υπ’ αρ. 10 σχετικού”.