ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1977ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Προσκυνητής και θαυμαστής του Ροδιακού κάλλους, έφθασε προχθές στην πόλιν μας ο καθηγητής της αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Σίνδεϋ κ. Γεώργιος Σίππ.
Ένα θερμό γράμμα του Διευθυντού του Γεν. Αρχείου του Κράτους, Δωδεκανησίου κ. Πρωτοψάλτη, προς τον «πνευματικόν άρχοντα του τόπου», όπως αποκαλούσε τον κ. Βρόντην, συνιστούσε τον διακεκριμένον ελληνιστήν Πανεπιστημιακόν καθηγητήν του Σίδνεϋ, όπως του παρασχεθή κάθε δυνατή εξυπηρέτησις, κατά το διάστημα της ολιγοημέρου παραμονής του στο ωραίο νησί μας.
Πράγματι, προχθές, ο Αυστραλός καθηγητής κ. Γ. Σίππ, μετέβη με τον κ. Βρόντην στο γραφικό χωριό μας Έμπωνα, όπου ο ευγενής μας φιλοξενούμενος έλαβε μίαν ιδέαν των ηθών, των εθίμων και του τρόπου ζωής των χωρικών της Έμπωνας, εμπήκε στα σπίτια τους, είδε τις δουλειές τους, δια να μας διαβεβαιώση ειλικρινώς ότι εθαύμασε τις αρχαιοπρεπείς παραδόσεις των κατοίκων του, που επί τόσους αιώνες παραμένουν αναλλοίωτες, παρά την μακραίωνη σκλαβιά της Τουρκοκρατίας και αργότερα της Ιταλοκρατίας.
Αξιοσημείωτον είναι επί του προκειμένου, ότι ο εξαίρετος φίλος μας καθηγητής κ. Σίππ απήγγειλε το τραγουδάκι «Φεγγαράκι μου λαμπρό» που τραγουδούσαν τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα, όταν στον καιρό της σκλαβιάς εμάθαιναν τα γράμματα στο κρυφό σχολειό.
Ο κ. Σίππ, ανεχώρησε χθες επιστρέφων στας Αθήνας. Του ευχόμεθα ολοψύχως καλό ταξείδι.

Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ
τα μαθητικα συσσιτια

Ως εγνώσθη από σήμερον θα αρχίση η λειτουργία Συσσιτίων εις τα Δημοτικά Σχολεία των κοινοτήτων της νήσου Ρόδου.
Εξ άλλου ανεκοινώθη ότι απεστάλλησαν υπό του Υπουργείου Παιδείας τρόφιμα διά τα Συσσίτια προς κάλυψιν των αναγκών επί 3μηνον.

ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΡΟΛΟΪ ΤΟΥ ΕΘΝ. ΣΤΑΔΙΟΥ
Προχθές την 7.30 νυκτερινήν ένεκα του ισχυρού ανέμου λίθος παρασυρθείς κατέπεσεν επί του μεγάλου ωρολογίου του ευρισκομένου προς της θύρας του Εθνικού Σταδίου με αποτέλεσμα την τελείαν καταστροφήν των προφυλακτικών υαλοπινάκων και την διακοπήν της λειτουργίας του.

ΤΗΝ 24ην ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ  ΑΙ ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΙ ΡΟΔΟΥ
ΑΦΙΚΝΟΥΤΑΙ ΟΙ κ.κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ, 13.
Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Υπουργού Εργασίας κ. Μπουρνιά, επί διαφόρων εργατικών ζητημάτων αφορώντων την Δωδεκάνησον και επί του θέματος της παραχωρήσεως των Εργατικών Κατοικιών Ρόδου.
Προς τον σκοπόν τούτον απεφασίσθη η κάθοδος εις Ρόδον των Υπουργών κ.κ. Κωτιάδη και Μπουρνιά την 24ην τρέχοντος, οι οποίοι εν επισήμω τελετή θα προβούν εις την παραχώρησιν των ως άνω Εργατικών Κατοικιών εις τους δικαιούχους.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
Προχθές Αμερικανοί ναύται διέρρηξαν την θύραν του Κέντρου ΜΥΛΟΣ του Τσίφτη Χρυσοστόμου ετών 35, εισήλθον εντός αυτού, αφήρεσαν δύο φιάλας οίνου και έθραυσαν υαλίνην φιάλην (Δαμιζάνα) περιέχουσαν 20 χιλιόγραμμα ούζου, συνολικής αξίας 250 δραχμών.

Η ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΡΟΔΟΥ ΘΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΔΕ ΣΥΝΕΧΩΣ

Αφίκοντο χθες εις Ρόδον 30 δόκιμοι χωροφύλακες, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν εις την ενταύθα Σχολήν Χωροφυλακής. 
Εξ άλλου εγνώσθη ότι εν συνόλω θα αφιχθούν 150 μαθηταί και ότι η Σχολή θα λειτουργή συνεχώς.