ΦΛΑΣ  στο παρελθόν: "Τουριστικό χωριό ετοιμάζει η Ολυμπιακή στην Ρόδο

Εν Ρόδω
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1979

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ” ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΘΑ ΓΙΝΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΩΝ

Είχεν αφιφθή ο κ. Πατρονικόλας
Αφίκετο προχθές εις Ρόδον και ανεχώρησε χθες ο κ. Πατρονικόλας, τουριστικός σύμβουλος του μεγαλοεφοπλιστού κ. Ωνάση.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο κ. Πατρονικόλας προέβη εις θετικάς ενεργείας δια την εγκατάτασιν Τουριστικού Χωριού εις Ρόδον, το οποίον θα οργανωθή και θα εξυπηρετήται παρά της “Ολυμπιακής Αεροπορίας”.
Το χωριό θα εγκατασταθή πλησίον των Τριαντών.


ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Οργανώσεως Γυναικών Ε.Ρ.Ε. Ρόδου συνελθόν σήμερον εκτάκτως επί τω αδοκήτω θανάτω της αοιδίμου Ελένης Ζαΐρη, μέλους της οργανώσεως και ακούσαν της Προέδρου αυτού, ομοφώνως
Αποφασίζει

1- Να κατατεθή στέφανος εις την σορόν της μεταστάσης.
2- Σύσσωμον το Συμβούλιον ν’ ακολουθήση την κηδείαν.
3- Να επιδοθή αντίγραφον του παρόντος ψηφίσματος εις την οικογένειαν της μεταστάσης.

4- Να δημοσιευθή το παρόν εις την Ρόδω εκδιδομένην εφημερίδα “Ροδιακή”.
Εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΤΣΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΡΟΔΙΑΚΟΝ “ΣΠΕΣΒΕΡΙ” ΕΔΩΡΗΘΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. Ι. ΚΑΖΟΥΛΛΗ

Συνεχίζων την ευγενή παράδοσιν της οικογενείας ο εν Αιγύπτω εγκατεστημένος εξαίρετος συμπολίτης μας κ. Ιωάννης Καζούλλης παρέδωκεν εις τον Υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδην τρία πολύτιμα τμήματα παραπετάσματος, Ροδιακής κοσμητικής δι ανα κατατεθούν εις το Μουσείον της πατρίδος του.

Πρόκειται περί του γνωστού εις τους ασχολουμένους με την Ροδιακήν τέχνην σπερβεριού, ιδιοκτησίας Καζούλλη, το οπίον έχει απεικονισθή εις πολλά σχετικά βιβλία και το οποίον θα αποτελέση περίφημον έκθεμα εις το οικείον τμήμα του Μουσείου της Ρόδου.

Ο κ. Υπουργός εφρόντισε δια την παραλαβήν αυτού εκ του Μουσείου Μπενάκη, όπου εφυλάσσετο από καιρού και την πραγματοποίησιν της μεταφοράς του εις την Ρόδον.


ΛΗΓΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Εσυνεχίσθησαν και χθες δια 2αν ημέραν αι εργασίαι του Τρίτου Ιερατικού Συνεδρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.
Την πρωΐαν ωμίλησαν ο αρχιμανδρίτης κ. Κλεόβουλος Παπαϊωάννου με θέμα “Γάμος και διαζύγιον”, ο καθηγητής κ. Γεώργιος Ασκητής με θέμα “Θεία Ευχαριστία” και ο καθηγητής κ. Κανάρης Πουζουκάκης με θέμα “Βάπτισμα και Χρίσμα”.

Την 4ην απογευματινήν επανελήφθησαν αι εργασίαι του Συνεδρίυ και ωμίλησαν ο καθηγητής κ. Ηλίας Κουντούρης με θέμα “Μετάνοια”, ο καθηγητής κ. Νικόλαος Αρβανίτης με θέμα “Ευχέλαιον” και ο καθηγητής κ. Αντώνιος Πέττας με θέμα “Ιερωσύνη”.

Σήμερον την 9ην πρωινήν θα συνεχισθούν αι ομιλίαι επί διαφόρων θρησκευτικών ζητημάτων, την 11.30 δε πρωινήν θα λάβουν χώραν καταθέσεις στεφάνων υπό των αιδεσιμωτάτων Συνέδρων εις τον Βωμόν της Πατρίδος και εις το Μνημείον του Ιερέως και του Διδασκάλου.
Δια της τελετής καταθέσεως στεφάνων, θα λήξη το Συνέδριον.