ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1980

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Καθήκον μας θεωρούμεν να εκφράσωμεν δημοσία τας ευχαριστίας μας προς τον Νομάρχην κ. Ρεμπάκον, δια την συμπαράστασιν του επί όλων των κοινοτικών ζητημάτων μας. Ο πρόεδρος Κοινότητος Φανών.
Μ. ΔΙΑΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Δημοτικόν σχολείον Γενναδίου-Ρόδου, μετά του προσωπικού αυτού, των μαθητών γονέων και κηδεμόνων θεωρεί επιβεβλημένον καθήκον, όπως δημοσία εκφράση την άπειρον ευγνωμοσύνην του, και τας θερμάς του ευχαριστίας, προς τον εν Αδελαΐδι-Αυστραλίας διαμένοντα ομοχώριον κ. Ιωάννην Σ. Κάλλιον όστις αφειδώς και προθύμως εδώρησεν εις το ως άνω σχολείον τόσον ωραία και πολύτιμα δώρα εις γραφικήν ύλην, ανερχομένον εις το ποσόν αξίας 10 λιρών.
Το παράδειγμά του ας μιμηθούν και άλλοι ομοχώριοί μας εν τω εξωτερικώ.
Ο διευθυντής του σχολείου
ΓΡ. Δ. ΠΙΣΚΑΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Απέθανε και εκηδεύθη μετά πολλών ενδείξεων τιμής χθες, η Ελένη Θ. Ζαΐρη, το γένος Κριάρη. Θερμά συλλυπητήρια.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Λιβαδίων Τήλου, το έργον κατασκευής μικράς δεξαμενής του σχολείου ευρίσκεται ήδη προς το τέρμα του.

ΑΘΛΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΝΑΥΤΩΝ 
ΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙ, ΔΥΟ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΣ 
ΜΙΑΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΙΕΡΕΑΝ


Προχθές την νύκτα 4 Αμερικανοί ναύται εισήλθον εντός του  διανυκτερεύοντος Ταξί του Φάκκα Γεωργίου ετών 34 και εζήτησαν από τον οδηγόν αυτού, όπως τους μεταφέρη εις κέντρον διασκεδάσεως.
Κατά την εκκίνησιν όμως του αυτοκινήτου ο οδηγός ταξί Σταυρούλης εγνώρισεν εις τον Φάκκαν ότι οι Αμερικανοί στερούνται χρημάτων καθ’ όσον ούτοι προ τινων λεπτών της ώρας ηρνήθησαν να καταβάλωσιν το αντίτιμον της διαδρομής εις αυτόν.

Τότε οι Αμερικανοί εξήλθον ατάκτως εκ του αυτοκινήτου και ετράπησαν προς το παρακείμενον αλσύλιον, ενώ εκ του βιαίου κλεισίματος της δεξιάς οπισθίας θύρας εθραύσθη υαλοπίναξ ταύτης. Ταυτοχρόνως ο οδηγός του αυτοκινήτου Φάκκας αντιληφθείς την θραύσιν του υαλοπίνακος εζήτησεν την συνδρομήν του παρευρισκομένου οδηγού Σταυρούλη δια την ειδοποίησιν της Αμερικανικής περιπόλου ότι ούτος μετά του παρευρεθέντος πλησίον ιδιώτου Βρατσάλη Νικολάου, συντάκτου της εφημερίδος ΦΡΟΥΡΟΣ επλησίασαν προς το αυτοκίνητον. Εις εγγύς του αυτοκινήτου ευρισκόμενος Αμερικανός επετέθη κατ’ αυτών, ενώ συγχρόνως εκάλεσεν εις βοήθειαν τους ετέρους συναδέλφους του, οίτινες επιτρέψαντες ήρχισαν να ρίπτουσι λίθους κατά του αυτοκινήτου και των δύο προαναφερομένων ιδιωτών, οι οποίοι ετράπησαν εις φυγήν.

Ακολούθως εις των ανωτέρω ναυτών εισήλθεν εις το εστιατόριον ΑΣΤΟΡΙΑ και κρατών ανά χείρας μία καρέκλαν προφανώς αναζητών τους Βρατσάλην Νικόλαον και Σταυρούλην Παναγιώτην έθραυσε πέντε ποτήρια ύδατος τέσσαρα πιάτα φαγητού και δύο φιάλας οίνου αξίας 50 δραχμών περίπου.
Τους ναύτας τούτους συνέλαβεν η Αμερικανική Αστυνομική περίπολος τη επεμβάσει της οποίας ούτοι κατέβαλον εις τον παθόντα, οδηγόν Φάκκαν 10 δολλάρια δια την προαναφερθείσαν ζημίαν. Ωσαύτως οι αυτοί ως άνω Αμερικανοί ναύται καθ’ ομολογίαν του οδηγού Σταυρούλη Παναγιώτου, παρά την Πλατείαν Εβραίων Μαρτύρων επιβιβασθέντες του αυτοκινήτου του επετέθησαν κατά διερχομένου ιερές αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επλησίασαν τούτον και ήρπασαν δια των χειρών των τα ενδύματά του.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Χθες την πρωΐαν ανεχώρησεν επιστρέφων εις Κάλυμνον η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Καλύμνου-Λέρου-Αστυπάλαιας κ. Ισίδωρος κατόπιν πενθημέρου παραμονής του ενταύθα ως προσκεκλημένος της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος.