Φλας στο παρελθόν

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Δημοτικόν σχολείον Γενναδίου-Ρόδου, μετά του προσωπικού αυτού, των μαθητών γονέων και κηδεμόνων θεωρεί επιβεβλημένον καθήκον, όπως δημοσία εκφράση την άπειρον ευγνωμοσύνην του και τας θερμάς του ευχαριστίας προς τον εν Αδελαΐδι-Αυστραλίας διαμένοντα ομοχώριον κ. Ιωάννην Σ. Κάλλιον όστις αφειδώς και προθύμως εδώρησεν εις το ως άνω σχολείον τόσον ωραία και πολύτιμα δώρα εις γραφικήν ύλην, ανερχόμενον εις το ποσόν αξίας 10 λιρών.
Το παράδειγμά του ας μιμηθούν και άλλοι ομοχώριοί μας εν τω εξωτερικώ.
Ο διευθυντής του σχολείου
ΓΡ. Δ. ΠΙΣΚΑΣ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣΗΓΗΘΗ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ  ΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ  
ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΓΡΙΕΛΑΙΩΝ

Δι’ εγγράφου του ο κ. Νομάρχης εισηγήθη προς τον Οργανισμόν Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου την διάθεσιν κατά το 1958 τουλάχιστον πιστώσεως 200.000 δραχμών, δια την προμήθειαν και δωρεάν διάθεσιν εις αγρότας των νήσων Ρόδου, Κω, Καρπάθου και Λέρου-όπου ευδοκιμεί η ελαία-αριθμού ελαιοδενδρυλλίων. 
Επίσης εζήτησε την σύστασιν μεταβατικού συνεργείου εμβολιασμού, δι’ εξημέρωσιν των αγριελαιών εις όσας νήσους υπάρχουν.
Παραλλήλως διετάχθη η διεύθυνσις Γεωργίας να εκπονήση σχετικόν πρόγραμμα και να παρακολουθήση την εκτέλεσιν των εργασιών του συνεργείου.

ΑΝΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
ΚΑΡΠΑΘΟΣ (Ιδ. ανταπόκρισις)

Με μεγάλην χαράν οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών του Γυμνασίου Καρπάθου και γενικώτερον η Καρπαθιακή κοινωνία επληροφορήθη την κατά τας εισιτηρίους εξετάσεις του Ανωτάτου πολυτεχνείου επιτυχίαν και μάλιστα εκ των πρώτων, του κατά τον Ιούνιον 1957 αποφοιτήσοντος Λάμπρου Γεωργίου.


Η επιτυχία αύτη μαζί με τόσας άλλας τας οποίας κατά τα τρία τελευταία έτη είχον απόφοιτοι του Γυμνασίου μας πρωτεύσαντες κατά τας εισιτηρίους εξετάσεις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας μας γεμίζει από υπερηφάνεια και μας υπαγορεύει το καθήκον να συγχαρούμε τα παιδιά μας και τους εκλεκτούς επιστήμονας οι οποίοι αθορύβως προπαρασκευάζουν αρτίως τα παιδιά μας ώστε όχι μόνον να επιτυγχάνουν, αλλά και να πρωτεύουν. Δικαίως λοιπόν η Καρπαθιακή Κοινωνία τρέφει αμέριστον εκτίμησιν και αγάπην, κυριολεκτικώς λατρείαν προς τους σεμνούς αυτούς επιστήμονας...

Κατ’ αυτάς ήρχισεν η επί βάσει σχεδίου ανύδρυσις του Διευθυντήριου εις το νεόδμητον Δημοτικόν Σχολείον, Απερείου το οποίον γίνεται δια δωρεάς του εν Αμερική ευδοκίμως εις τον κλάδον των εστιατορίων καταγινόμενος κ. Ζώρζη Καπετανάκη. Θέλομεν να ελπίζωμεν ότι θα ευρεθούν και άλλοι δωρηταί προς ολοκλήρωσιν του Δημοτικού μας Σχολείου με την εκτέλεσιν και αποπεράτωσιν του Υποστέγου και της άνωθεν αύτου Αιθούσης Εορτών και συγκεντρώσεων...
ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Προχθές την 2.25 μεταμεσημβρινήν ανεχώρησεν αεροπορικώς επιστρέφων εις Αθήνας ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης ο οποίος είχεν αφιχθή το Σάββατον.

ΔΙ’ ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΩ
Δι’ εγγράφου του ο κ. Νομάρχης προς το Υπουργείον Εργασίας εισηγήθη την ανέγερσιν Εργατικών Κατοικιών εις την πόλιν της Κω, δια στεγαστικήν αποκατάστασιν των εκεί εργαζομένων, ή πλειονότης των οποίων εστερήθη στέγης συνεπεία των σεισμών του 1933.

ΓΟΝΙΜΟΝ ΕΔΑΦΟΣ ΔΙΑ ΜΕΛΕΤΑΣ  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΓΚΤΟΥ
Προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψεν εκ της περιοδείας του εις τας νήσους Κω, Αστυπάλαιαν, Κάλυμνον, Λέρον και Πάτμον ο Διευθυντής του Υδροβιολογικού Ινστιτούτου Ρόδου κ. Ιωάννου.
Ο κ. ιωάννου κατά την παραμονήν του εις τας εν λόγω νήσους προέβη εις τας υδροβιολογικάς μελέτας και ιδιαιτέρως επί μαλακιοστράκων και άλλων ειδών.
Εξ άλλου ως μας εδήλωσεν ο κ. Ιωάννου χθες την μεσημβρίαν κατόπιν μελέτης της θερμοκρασίας εκάστης νήσου κατά περιόδους και επί ειδών πλαγκτού, δυνατόν εις κάθε νήσον να κατασκευασθούν ινστιτούτα μελετών των εν λόγω ατελών ειδών.