Τα αποτελέσματα του εράνου στις συνοικίες της Ρόδου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ

H κ. Μαρία Ι. Παπαδάκη επί την ονομαστικήν της εορτή δεν εορτάζει ούτε δέχεται.
Η κ. Μαίρη ΧΡ. Σταματίου δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική της εορτή.

ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΓΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΑΜΠ “ΠΑΡΙ-ΑΤΕΝ” ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως πληροφορούμεθα υπό του Παρισινού “Κλάμπ Παρί-Ατέν” απεφασίσθη όπως διοργανώθη κατά το προσεχές θέρος εις Ρόδον Συνέδριον Ελλήνων και Γάλλων καλλιτεχνών με συμμετοχήν πολλών ξένων και Ελλήνων εκ διαφόρων Τεχνών.

Κατά την διάρκειαν του Συνεδρίου, μελετάται όπως “γυρισθή” κινηματογραφική ταινία με θέμα την Ρόδον, εις την οποίαν θα μετάσχουν όλοι οι καλλιτέχναι.
 

ΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη εκ του Παραρτήματος Ρόδου της “Φανέλλας του Στρατιώτου”, ο διεξαχθείς έρανος υπέρ της “Φανέλλας του Στρατιώτου” εστέφθη υπό επιτυχίας. Τα κατά τομείς συγκεντρωθέντα ποσά έχουν ως εξής: 1ος τομεύς εργοστασίων 12.875 δραχμάς, 2ος Παλαιάς Αγοράς 4.475 δραχμάς, 3ος Παλαιά Αγορά οδού Ερμού 5.300 δραχμάς, 4ος Νέας Αγοράς 9.735, 5ος περιοχής ξενοδοχείου “Θέρμαι” 5.560, 6ος συνοικίας Αγίου Νικολάου 1.630, 7ος συνοικίας Αγίου Γεωργίου 1.295, 8ος Μητροπόλεως 2.406, 9ος Αγίας Αναστασίας 3.576, 10ος Αγίων Αναργύρων 1.820, 11ος Αγίου Ιωάννου 1.432, 12ος συνοικίας Νεοχωρίου 4.024, 13ος Νεοχωρίου 4.400, 14ος περιοχής Μόντε-Σμίθ 1.860, 15ος Αγίου Παντελεήμονος 1.395, 16ος Αγίου Φανουρίου 2.236. Και 17ος Κρητικών 313 δραχμάς.

Συνολικώς εκ 17 τομέων συνελέγησαν 64.341 δραχμαί, ενώ το περισυνόν αποτέλεσμα ήτο 58.828 δραχμαί. Επίσης εις Σύμην συνελέγησαν 5.777 δραχμαί και εις Καστελλόριζον 714 δραχμαί.

Εξ άλλου η Καπνοβιομηχανία Ρόδου προσέφερε 5.000 δραχμάς, ενώ αναμένονται αι εισφοραί του Δήμου, την Οργανισμών, των Μεγάλων Επιχειρήσεων των Σχολείων, ως και των υπολοίπων νήσων της Δωδεκανήσου.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Θ’ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΔΙ’ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΝ ΤΩΝ ΝΕΩΡΕΙΩΝ
Σήμερον το εσπέρας συνέρχεται εις συνεδρίασιν τον Δημοτικόν Συμβούλιον Ρόδου, προς λήψιν διαφόρων αποφάσεων εν σχέσει προς ζητήματα της πόλεως. Μεταξύ άλλων το Δημοτικόν Συμβούλιον θα εγκρίνει την ενίσχυσιν του Νυκτερινού Γυμνασίου Ρόδου, θα λάβει απόφασιν, διά την διαρρύθμισιν και τον εξωραϊσμόν του χώρου των πρώην Νεωρείων, και θα αποφασίσει διά την ενίσχυσιν διαφόρων σωματείων της πόλεως.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Χθες ανεχώρησεν εις Κάλυμνον ο κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης, προς εξέτασιν διαφόρων λιμενικών και υπηρεσιακών ζητημάτων.
Εκ Καλύμνου ο κ. Γελαδάκης θα επανέλθη το προσεχές Σάββατον.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος συνειργάσθη μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτου, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.
Επίσης ο κ. Νομάρχης εδέχθη εις συνεργασίαν τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδην, επί διαφόρων ζητημάτων της πόλεως.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΤΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Α.Σ. Μητροπολίτου ενεκρίθησαν και επεκυρώθησαν τα αποτελέσματα της υπό της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αφάντου γενομένης πλειοδοσίας διά την εκμίσθωσιν ενός Εκκλησιαστικού Οικήματος, το οποίον θα χρησιμοποιείται αποκλειστικώς ως ζαχαροπλαστείον αποκλειομένης της χρησιμοποιήσεως τούτου ως Καφενείου και ποτοπωλείου. Το ενοίκιον θα διατίθεται δια τον εμπλουτισμόν της βιβλιοθήκης.