Θα ιδρυθεί εταιρεία για την αγροτοδιατροφική σύμπραξη

Στην τελική της ευθεία μπαίνει η διαδικασία ίδρυσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου για την αγροδιατροφική σύμπραξη καθώς ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες που απαιτεί ο νόμος, για να προχωρήσει στην πράξη η λειτουργία της.

Αρχικά απαιτείται η συζήτηση του θέματος στο περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου, για να δοθεί η έγκριση από το σώμα, κάτι που θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου στη Σύρο.

 Το θέμα θα εισηγηθεί ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλήμονας Ζαννετίδης.
Στη συνέχεια θα πρέπει να περάσει το θέμα από την οικονομική επιτροπή και κατόπιν να ανακοινωθεί πρόσκληση στους φορείς να συμμετάσχουν στην «Αγροδιατροφική σύμπραξη της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου» όπως θα ονομάζεται.

Πάντως όπως δήλωσε στη «Ρ» ο κ. Ζαννετίδης, η λειτουργία της σύμπραξης τοποθετείται μέσα στο 2018 και μάλιστα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ένταξη.  

Η αγροτική σύμπραξη της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου θα είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία θα έχει σαν σκοπό:

- Την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της περιφέρειας ( η προώθηση δεν περιλαμβάνει τη χορήγηση σημάτων ποιότητας εντοπιότητας και ασφάλειας στα τοπικά προϊόντα
- Την παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης υποστήριξης και προώθηση των προϊόντων της περιφέρειας

Για την ίδρυση της εταιρείας μπορούν να συμπράξουν με την περιφέρεια:
-  οι δήμοι
-  Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
- Νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιομηχανίας του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης  και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην περιφέρειά μας και συγκεκριμένα στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων
- Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια τα οποία εδρεύουν στην περιοχή μας ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της περιφέρειας.

Εκτιμάται ότι η λειτουργία της σύμπραξης θα τονώσει τον πρωτογενή τομέα στο νησί μας και θα τονώσει την απασχόληση, προσφέροντας διέξοδο και εισόδημα σε πολλούς παραγωγούς. Μέσω της σύμπραξης τα αγροτικά προϊόντα με ειδική καθοδήγηση θα τύχουν αύξησης της προστιθέμενης τους αξίας μέσω της προβολής και της προώθησής τους.

Θα είναι μία συμφωνία συνεργασίας μεταξύ εταίρων που συντονίζουν τους πόρους, τις προσπάθειες και τις δεξιότητές τους για τη επιδίωξη ενός κοινού στρατηγικού στόχου για αμοιβαίο όφελος.  
Πεδίο Δραστηριότητας της σύμπραξης θα είναι ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας (παραγωγή και πρώτη μεταποίηση) η εστίαση και η συνέργεια με τον τουρισμό.

Οι δραστηριότητές της εταιρείας θα είναι:
- Η παροχή γνωμοδοτήσεων προς την αναφορικά με την προσθήκη των τοπικών γεωργικών προϊόντων υψηλής εμπορικής και διατροφικής αξίας στο αντίστοιχο «Καλάθι αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας», το οποίο συνιστά γενικό επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη της παραγωγής, τυποποίησης, μεταποίησης, διάδοσης και εν γένει εμπορίας των σχετικών προϊόντων στην τοπική και περιφερειακή αγορά, την εθνική και τη διεθνή.

- Η σύναψη συμφωνιών παροχής υπηρεσιών με τους αντίστοιχους συλλογικούς φορείς ή τις μεμονωμένες επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους προώθησης, διανομής και βελτίωσης της ποιότητας των τοπικών προϊόντων σε κάθε δραστηριότητα των παραπάνω επιχειρήσεων με στόχο την τοποθέτηση των αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς αγορές (ξενοδοχεία, εστιατόρια, αλυσίδες λιανικής πώλησης, δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων κλπ.)

 - Οι διμερείς επαφές σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς, επιχειρήσεις, περιφέρειες ή άλλες εθνικές ή υπερεθνικές οντότητες για των προώθηση των προϊόντων που παράγονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας .

-  Η διατύπωση προτάσεων και εισηγήσεων προς κάθε αρμόδιο και ενδιαφερόμενο αποδέκτη αναφορικά με τα κίνητρα υποστήριξης και την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση των σχετικών με το «Καλάθι της Περιφέρειας» πολιτικών.

 - Η συνεργασία με φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Επιμελητήρια, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Εταιρείες, Συνεταιρισμούς, Ενώσεις) σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για την από κοινού προώθηση κοινών στόχων και προγραμμάτων και την ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών.

- Η διαφύλαξη των παραδοσιακών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην κουζίνα κάθε πληθυσμιακής ομάδας.

 - H προσφορά τοπικών προϊόντων ποιότητας και υψηλής ασφάλειας, με ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα την τοπικότητα και την πολιτιστική κληρονομιά.

 - H διάσωση & προώθηση των τοπικών ποικιλιών και φυλών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις απειλούνται με εξαφάνιση.

 - H ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση του εισοδήματος του παραγωγού και επιχειρηματία του αγροτοδιατροφικού τομέα καθώς η ενίσχυση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων του τομέα.

 - Η διασύνδεση του αγροτικού και του τουριστικού τομέα της .
 Η γνωμοδότηση κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Κεντρική Διοίκηση (κυρίως ΥΠΑΑΤ) σχετικά με τον κατάλογο των προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στο «Καλάθι» έτσι όπως αυτό δυναμικά διαμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου.

 - Η διαρκής μελέτη και παρακολούθηση των αγροτικών προϊόντων (πρωτογενή και μεταποιημένα) όσον αφορά στην παραγωγή, μεταποίηση αλλά και διακίνηση τους με σκοπό την πλήρη και επικαιροποιημένη εικόνα της πορείας τους για την καλύτερη υποστήριξή τους και την ορθότερη λήψη αποφάσεων χάραξης στρατηγικής αλλά και σχετικών δράσεων.

 - Η πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού με σκοπό την ευαισθητοποίηση του στην στήριξη και προτίμηση τοπικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη δράση μπορεί να διασφαλιστεί και να ενδυναμωθεί με την υιοθέτηση Τοπικού Σήματος Ποιότητας της Περιφέρειας .

 Η διεξαγωγή μελετών της αγοράς και η ενημέρωση των μελών για τις καταναλωτικές τάσεις και τις τάσεις της αγοράς με την συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης των τιμών των προϊόντων, τόσο σε τοπικό όσο σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 - Η πραγματοποίηση διαφημιστικών δράσεων και δράσεων προβολής με συμμετοχή σε Εθνικής εμβέλειας αλλά και Διεθνείς εκθέσεις όπως και όποιες άλλες δράσεις προβολής των προϊόντων με σκοπό την υποβοήθησή τους στην διείσδυση σε νέες αγορές και την ενδυνάμωσή τους στις υφιστάμενες.

 - Η πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων με σύγχρονα στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής και την ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων και υψηλής προστιθέμενης αξίας ανθρωπίνου δυναμικού.

-  Ο επανασχεδιασμός και η υλοποίηση των νέων δομών προώθησης και πώλησης των προϊόντων με τη χάραξη στρατηγικής ξεχωριστά για κάθε ομάδα στόχο όπως είναι οι τοπικοί καταναλωτές (καταστήματα, λαϊκές αγορές κλπ), τουρίστες (ειδικοί χώροι πώλησης και εξειδικευμένη προώθηση στις ευαίσθητες τουριστικές περιοχές), εταιρικοί πελάτες (δράσεις και υποδομές που διευκολύνουν τις συναλλαγές, π.χ. δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων κλπ).
 
- Η ανάληψη δράσεων από κοινού με όλους τους παραγωγικούς και καταναλωτικούς φορείς της περιοχής όπως συλλογικές οργανώσεις των παραγωγών, επιμελητήρια, ομάδες καταναλωτών, αλλά και δράσεων με εταίρους από τις αγορές του εξωτερικού προξενεία, πρεσβείες, κλπ οι οποίες θα διεκπεραιώνονται τόσο από την ίδια την ΑΜΚΕ όσο και σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, για την υλοποίηση συγκεκριμένων και προδιαγεγραμμένων έργων.