Στην αναμονή  για τις μεταγραφές στο στίβο

Την 31η Οκτωβρίου έληξε η προθεσμία για την κατάθεση από την πλευρά σωματείων στίβου όλων εκείνων των δικαιολογητικών σχετικών με τις μεταγραφές της αγωνιστικής περιόδου του 2018.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ειδική επιτροπή του ΣΕΓΑΣ, αφού εξετάσει την κάθε περίπτωση, θα αποφανθεί αν πρέπει να μεταγραφεί ο αθλητής ή όχι. Εκτός απροόπτου, το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θ’ ανακοινωθούν τα ονόματα όλων όσοι έχουν μεταγραφεί ή όχι.

Τι ισχύει για τις μεταγραφές φέτος:
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Λαμβανομένου υπόψη του δημοσίου συμφέροντος που προκύπτει από την ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού σε βάθος και του ενδιαφέροντος που επιδεικνύει η Πολιτεία και ο ΣΕΓΑΣ για την προστασία του περιφερειακού αθλητισμού και την υποστήριξη με υλικά και ηθικά μέσα των αθλούμενων, οι μετεγγραφές των αθλητών-τριών σε Ελληνικά σωματεία διέπονται από τις εξής διατάξεις:

Άρθρο 5
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 1. Αθλητής ηλικίας μέχρι 12 ετών (11 και 364 ημέρες)δικαιούται να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μια φορά.

2. Αθλητής ηλικίας άνω των 12 και μέχρι 15 ετών (14 και 364 ημέρες) δικαιούται να μεταγραφεί σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του χωρίς τη συγκατάθεση του Σωματείου στο οποίο ανήκει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μόνο μια φορά.

 3. Αθλητής άνω των 28 ετών (28 & 1 ημέρα συμπληρωμένων), δικαιούται να μετεγγραφεί σε Σωματείο της αρεσκείας του, κάθε δύο (2) έτη, εκτός και αν υπάρχει η συναίνεση του Σωματείου που ανήκει οπότε επιτρέπεται και από τον πρώτο χρόνο.  Το έντυπο θα υπογράφεται από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.

4. Αθλητής που κατά την τελευταία διετία πριν την κατάθεση της αίτησης μετεγγραφής δεν αγωνίσθηκαν σε κανένα επίσημο αγώνα Στίβου (αγώνας που γίνεται υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ..Α.Σ και περιλαμβάνεται στο Καλεντάρι της Ομοσπονδίας για το υπόψη χρονικό διάστημα) συμπεριλαμβανομένων και της Εθνικής Ομάδας δικαιούνται να μετεγγραφούν σε άλλο σωματείο (σύλλογο), αλλά με την συναίνεση εφόσον είναι ανήλικοι, του ασκούντος επ΄ αυτών τη γονική μέριμνα.
Εξαιρούνται της παραπάνω διάταξης οι Αθλητές που δεν αγωνίσθηκαν την τελευταία διετία εξ’ αιτίας της τιμωρίας τους από την Ομοσπονδία, λόγω παραβίασης των άρθρων του Κανονισμού antidoping. Το έντυπο θα υπογράφεται, επίσης, από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.

5. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του σε ανώτερο ή ανώτατο δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής, (ΙΕΚ,ΤΕΙ και ΑΕΙ),δικαιούται να μετεγγραφεί σε άλλο σωματείο του Νομού, σε πόλη του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση ότι η πόλη όπου σπουδάζει απέχει από την πόλη που εδρεύει το Σωματείο στο οποίο ανήκει, άνω των διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά. Η αίτηση μετεγγραφής πρέπει να συνοδεύεται με πιστοποιητικό εγγραφής του αθλητή-αθλήτρια στο εκπαιδευτικό ίδρυμα καθώς και από βεβαίωση του τόπου της νέας κατοικίας του.

 Μετά την αποφοίτησή του από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή τη διακοπή της φοίτησής του, ο αθλητής επανέρχεται στο Σωματείο εκ του οποίου προέρχεται κατόπιν αιτήσεως, του Σωματείου αυτού, το οποίο οφείλει να προσκομίσει και τα σχετικά  αποδεικτικά,  κατά την πρώτη χρονικά, μετά την αποφοίτησή του, μεταγραφική περίοδο . Επίσης και κατά την ίδια διαδικασία ο αθλητής επιστρέφει στο Σωματείο εκ του οποίου προέρχεται εφόσον έχει συμπληρώσει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα το νόμιμο χρόνο σπουδών αυξημένο κατά δύο (2) έτη.

Εν πάση περιπτώσει το παραπάνω δικαίωμα του Σωματείου εάν δεν ασκηθεί εντός δύο (2) ετών από της γενέσεως του αποσβένεται και ο αθλητής παραμένει οριστικά στο Σωματείο της έδρας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ο αθλητής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος νέας μετεγγραφής για τους ιδίους μόνο λόγους με την συναίνεση του αρχικού του Σωματείου, σε σωματείο  της  πόλης, του οποίου είναι η έδρα της σχολής ή του τμήματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η επάνοδος, του κατά τα ανωτέρω μετεγγραφόμενου λόγων σπουδών αθλητή, στο αρχικό σωματείο από το οποίο μετακινήθηκε, πριν την αποφοίτηση του, λόγω σπουδών, δηλαδή με ελεύθερη μετεγγραφή.( διαγραφή η προϋπόθεση συγκατάθεσης του νέου σωματείο).
 6.Αθλητής που μετοίκησε για λόγους επαγγελματικούς όπως:

α) διορισμού ή μετάθεσης σε θέση του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ( προκειμένου περί ανηλίκου, των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα) και το γεγονός αποδεικνύεται από Δημόσιο έγγραφο (πράξη διορισμού ή μεταθέσεως).

β) λόγω πρόσληψης σε θέση του Ιδιωτικού Τομέα του ιδίου (ή προκειμένου περί ανηλίκου των ασκούντων την επιμέλεια και γονική μέριμνα), και το γεγονός αποδεικνύεται από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα καθώς και του εργοδότη, σε τόπο εργασίας, στα όρια του Νομού που έχει την έδρα του το νέο Σωματείο, δικαιούται να μεταγραφεί σε σωματείο του τόπου εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός απέχει από τον τόπο της έδρας του σωματείου που ανήκει περισσότερο των διακοσίων (πενήντα 250) χιλιομέτρων ή των πενήντα (50) ναυτικών μιλίων όταν πρόκειται για μετακίνηση από ή προς νησιά.

Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως στον τόπο της αρχικής κατοικίας, ο αθλητής επανέρχεται στο σωματείο που ανήκε, με αίτηση που υποβάλλεται από το σωματείο αυτό, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά επανεγκατάστασης, αντίστοιχα των ανωτέρω.

7.Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6(α) ,6(β) του παρόντος άρθρου και για τις τρείς (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία και αυτό θα έχει εφαρμογή για αθλητές ηλικίας 14 ετών και άνω(ΠΠ-ΠΚ Α΄ και μεγαλύτεροι).

 Το δικαίωμα αυτό, σταματάει να ισχύει, στις περιπτώσεις, διαγραφής, αναστολής λειτουργίας. Σε περιπτώσεις,  συνένωσης  Σωματείων ή απορρόφησης ολόκληρου του τμήματος,  από άλλο σωματείο, οι βαθμοί  θα προσμετρούνται, στην επομένη αγωνιστική περίοδο .
Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών διότι δεν ικανοποιούσαν τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6(α),6(β) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

1. Αθλητής ηλικίας άνω των 15 μέχρι 18 ( 17& 364 ημέρες) ετών, δύναται να μετεγγραφεί με την συγκατάθεση του Σωματείου του η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναγράφεται το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.

2. Αθλητής ηλικίας 18 μέχρι 28 ετών ( 27& 364 ημέρες ), δύναται να μετεγγραφεί με την συγκατάθεση του Σωματείου του η οποία θα προκύπτει από επισυναπτόμενο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και στο οποίο θα αναγράφεται το σωματείο στο οποίο θα μετεγγραφεί.

3. Αθλητής που μετοίκησε λόγω εγγραφής του-της σε ανώτερο ή ανώτατο, δημόσιο, εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής (ΙΕΚ,ΤΕΙ και ΑΕΙ) (που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό έγγραφής) ή για λόγους επαγγελματικούς και ανεξαρτήτως χιλιομετρικής απόστασης ή απόστασης διά θαλάσσης, δικαιούται να μεταγραφεί σε Σωματείο του Νομού του τόπου σπουδών ή εργασίας του, με τη συγκατάθεση του Σωματείου του. Μετά την αποφοίτηση του ή την επανεγκατάσταση στον τόπο της αρχικής του κατοικίας επανέρχεται στο αρχικό του σωματείο με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 5. Στην περίπτωση αυτή και για τις τρείς (3) πρώτες αγωνιστικές περιόδους, μετά την έγκριση της μεταγραφής, οι βαθμοί αξιολόγησης από τις διακρίσεις του αθλητή στα διασυλλογικά και πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου θα μοιράζονται στα δύο σωματεία.

Το δικαίωμα αυτό, σταματάει να ισχύει, στις περιπτώσεις, διαγραφής, αναστολής λειτουργίας. Σε περιπτώσεις,  συνένωσης  Σωματείων ή απορρόφησης ολόκληρου του τμήματος,  από άλλο σωματείο, οι βαθμοί  θα προσμετρούνται, στην επομένη αγωνιστική περίοδο.

Το ίδιο θα ισχύει και για τις περιπτώσεις εκείνες των Αθλητών που θα αποκτώνται μετά από προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ καίτοι είχε απορριφθεί η αίτηση μεταγραφής τους από την Επιτροπή μεταγραφών διότι δεν ικανοποιούσαν  τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Μετεγγραφή λόγω διαγραφής ή αναστολής δραστηριότητας αθλητικού σωματείου
Αθλητής δικαιούται να ενταχθεί ελεύθερα και οποιαδήποτε χρονική περίοδο σε οποιοδήποτε Σωματείο, αν το Σωματείο του διαλύθηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή το αθλητικό του τμήμα καταργήθηκε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ή διαγράφηκε από τον ΣΕΓΑΣ με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης ή ανέστειλε την δραστηριότητα του αθλητικού του τμήματος επί δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους. Το αυτό ισχύει όταν το σωματείο απολέσει την ειδική αναγνώριση σύμφωνα με το Ν.2725/99. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο αθλητής προσκομίζοντας τα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του ελευθερώνεται οποτεδήποτε και εγκρίνεται η μετεγγραφή του σε άλλο Σωματείο της αρεσκείας του με απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ