Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Ρεμπάκος και ο βουλευτής κ. Χαρίτος εξέτασαν ζητήματα της Σύμης

Ο νομαρχης και ο βουλευτής κ. Χαρίτος εξήτασαν ζητήματα της Συμης - Πλήρως ικανοποιημένοι οι Συμαίοι

Χθες την πρωίαν, διά σκάφους της Θαλασσίας Οικονομικής Αστυνομίας ανεχώρησαν εις Σύμην ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος και ο βουλευτής κ. Χαρίτος προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της νήσου και των κατοίκων.

Κατά πληροφορίας εκ Σύμης, τους αφιχθέντας επισήμους υπεδέχθησαν ο Δήμαρχος, αι Αρχαί και πλήθος κόσμου. Εν συνεχεία ο κ. Νομάρχης και ο βουλευτής κ. Χαρίτος προήδρευσαν συσκέψεως καθ’ ήν εξήτασαν ζητήματα της νήσου, ακολούθως δε εδέχθησαν πολίτας και επέλυσαν διάφορα αιτήματα.

Ο Νομάρχης και ο κ. Χαρίτος, επεθεώρησαν και τα εκτελούμενα εις Σύμην έργα.
Εγνώσθη ότι ο βουλευτής κ. Χαρίτος, ανέλαβε να φροντίση διά την τακτοποίησιν των εξής θεμάτων: 1) Διά την σύνταξιν παρά τεχνικού του Υπουργείου Αμύνης ολοκληρωμένης μελέτης κατασκευής νεωρείων «Χαρανί» και εν συνεχεία διά την χρηματοδότησιν του έργου εκ Λογαριασμού Δημοσίων Επενδύσεων 2) Διά την τηλεφωνικήν σύνδεσιν της Σύμης μετά των Αθηνών. Και 3) Διά την πλήρωσιν των κενών θέσεων των καθηγητών του Γυμνασίου Σύμης.

Εξ άλλου ο κ. Νομάρχης εισηγήθη εις τον Οργανισμόν Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου την διάθεσιν 100 σάκκων τσιμέντου, διά γεωργικάς εργασίας και διάτ ην επίσπευσιν της επισκευής της αποβάθρας καυσίμων.

Το Δημοτικόν Συμβούλιον Σύμης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησιν και τας ευχαριστίας του, διά τα προγραμματισθέντα να εκτελεσθούν κατά το 1958 έργα εις Σύμην, ήτοι της κατασκευής αμαξιτής οδού από Σύμης εις Πέδι διά πιστώσεων του Νομαρχιακού Ταμείου, της συνεχίσεως κατασκευής της οδού από Σύμης προς Μονήν Πανορμίτου, δαπάναις του Οργανισμού, και της διανοίξεως της οδού Σύμης-Αγίου Κωνσταντίνου εκ του Λογαριασμού Μικρών Κοινωφελών Έργων.

Ο κ. Νομάρχης και ο βουλευτής κ. Χαρίτος, επέστρεψαν εις Ρόδον την νύκτα.

ΔΙ’ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 27. Κατόπιν ενεργειών της Α.Σ. του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος ενεκρίθη υπό του Υπουργείου Οικονομικών κονδύλιον εκ 200.000 δρχ. διά την διαρρύθμισιν, διακόσμησιν και μαρμαρόστρωσιν του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Ρόδου.

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΤΕΠΕΣΕΝ ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΙΝΗΣΕ ΤΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΤΗΣ
Χθες την 2αν πρωινήν κατέπεσε κεραυνός επί της οικίας του Αντωνίου Ισκά εις Κοσκινού. Εκ του κεραυνού υπέστησαν ζημίας αρκετά έπιπλα, μετακινήθησαν δε και κατεστράφησαν 40 περίπου κεραμίδια.
Ουδείς επαθέ τι. Ζημίας υπέστη επίσης και ο μετρητής ηλεκτρικού ρεύματος. Υπό των κατοίκων Κοσκινού κατόπιν του εν λόγω γεγονότος, μελετάται η τοποθέτησις αλεξικεραύνου εις το κωδωνοστάσιον του ιερού ναού.

Η ΒΡΟΧΗ
Χθες, κατά τας πρώτας πρωινάς ώρας εσημειώθη ραγδαία πτώσις βροχής, η οποία εσυνεχίσθη μέχρι της μεσημβρίας.

ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕΝ ΜΙΑ ΟΙΚΙΑ
Λόγω των χθεσινών βροχών κατέρρευσαν δύο εκ των 4 δωματίων της ετοιμορρόπου οικίας του Εμμανουήλ Καπαζά. Η οικία είχεν υποστή σοβαράς ρωγμάς εκ των σεισμών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΗΤΗΡΙΟΝ

Στους μνηστευθέντας Μήτσον Αγιακάτσικαν Φωτεινήν Σκεαθίτην εύχομαι ταχείαν στέψιν.
Σ. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ο κ. Ανδρέας Καραμεσίνης επί τη ονομαστικήν του εορτή δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
Το προσεχές Σάββατον 30ην τρέχοντος εορτήν του Αγίου Ανδρέου πανηγυρίζει ο φερώνυμος Ιερός Ναός του Πρεβεντορίου Ρόδου «Αγ. Ανδρέας» και καλούνται πάντες οι φιλέορτοι όπως παραστώσιν εις την Ιεράν ταύτην πανήγυριν.

Ο Εσπερινός θέλει γίνει ώραν 5.30 μ.μ.
Την θείαν λειτουργίαν θέλει τελέσει ο άγιος Πρωτοσύγκελος κ. Αλέξανδρος.
(Εκ του Δ. Συμβουλίου)