Όταν Αμερικανοί ναύτες απειλούσαν ταξιτζή της Ρόδου να τους μεταφέρει από τον Αρχάγγελο στο Μανδράκι

706.000 ΔΡΧ. ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Και εις μίαν μόνον συνεδρίασιν 


Ως πληροφορούμεθα, τα συνολικώς διατεθέντα εις σεισμοπαθείς β1 κατηγορίας της υπαίθρου ποσά κατά την τελευταίαν απόφασιν της Ν.Ε.Α.Σ. έχουν κατά κοινότητας ούτω: 
Παστίδας 51.000 δρχ., Θολού 18.000, Μαλώνας 3.000, Φανών 11.500, Ιστρίου 196.500, Λάρδου 43.000, Τριαντών 24.500, Παραδεισίου 4.000, Μαριτσών 45.000, Σαλάκου 74.000, Σορωνής 19.000, Ψίνθου 3.500, Καλαβάρδων 69.000, Αγ.Ισιδώρου 2.000, Κρεμαστής 13.000 και Μονολίθου 129.000. Σημειωτέον ότι τα ποσά αυτά αφορούν μίαν μόνον κατανομήν και εχορηγήθησαν βάσει σχετικών αιτήσεων. 

ΤΟ ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΙΧΕΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΜΗ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΝ ΕΙΣ ΤΟ Ι.Κ.Α.
Υπό της Νομαρχίας εκλήθησαν τα Εργατικά Κέντρο νοτίου Συγκροτήματος και Δωδεκανήσου, να υποδείξουν ανά 2 εκπροσώπους των διά τακτικά μέλη και 2 διά αναπληρωματικά, διά τους κλάδους ασθενείας και συντάξεων της Τοπικής Επιτροπής του ΙΚΑ.Οι εκπρόσωποι πρέπει να υποδειχθούν εντός 15νθημέρου.
Η πρόσκλησις εγένετο κατόπιν της διαπιστώσεως ότι ο υποδειχθείς υπό του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσσου εκπρόσωπος Σάββας Καρδούλιας, δεν ανήκει εις το ΙΚΑ, αλλ’ είναι ησφαλισμένος εις το “ΤΑΜΜΑ”.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 1962
Ανεκοινώθη εκ του Υπουργείου Παιδείας ότι από του Οκτωβρίου 1962, ουδείς έχων ηλικίαν μικρότεραν των 30 ετών θα δύναται να διευθύνει βιομηχανικόν ή βιοτεχνικόν εργαστήριον, ή οιαδήποτε φύσεως κατάστημα ή να ασκή οιανδήποτε επιχείρησιν ή να προσλαμβάνεται ως εργάτης, εφ’ όσον δεν θα έχει απολυτήριον δημοτικού σχολείου. Τούτο προβλέπεται υπό σχετικού Νομοθετικού Διατάγματος διά την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού.


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, έφθασεν εκεί ο συνεργαζόμενος με τον μηχανικόν κ. Μοντεσάντον μηχανικός κ. Αγαπητίδης, προκειμένου να προετοιμάσει την έναρξιν των εργασιών του λιμενοβραχίονος Καρπάθου. Ήδη ήρχισεν η συγκέντρωσις των απαραιτήτων υλικών. Εξ’ άλλου εγνώσθη ότι, η κατάθεσις του θεμελίου λίθου, θα γίνει υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, κατά το α’ δεκαπενθήμερον του Δεκεμβρίου.

ΑΛΛΗΛΟΑΠΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΑΣΓΟΥΡΟΥ
Προχθές το απόγευμα αλληλοαπήχθησαν, κατόπιν αισθήματος δύο νέοι εκ της συνοικίας Αγ. Φανουρίου. Ο Ιωάννης ετών 27, απήγαγε την Δήμητραν, ετών 20, διότι η μήτηρ της τελευταίας δεν τον ήθελε, και μετέβησαν εις τον Άγιον Παντελεήμονα, όπου ενυμφεύθησαν. Το ζεύγος εγκατεστάθη εις οικίαν της Δήμητρας. 
Εξ’ άλλου εγνώσθη ότι αλληλοαπήχθησαν δύο νέοι εις Ασγούρου.

ΗΠΕΙΛΗΣΑΝ ΕΝΑ ΣΩΦΕΡ ΜΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ
Την 26-11-57 και περί ώραν 6.15’ απογευματινήν Αμερικανοί ναύται αγνώστων στοιχείων ταυτότητος παρά την οδό Κεζίλ-Τεπέ πλησιάσαντες τον οδηγόν του υπ’ αριθ. 82793 ταξί, Χατζηχριστοδούλου Παναγιώτην ετών 30, κάτοικον χωρίου Αρχάγγελος Ρόδου, αναμένοντα ετέρους αποβιβασθέντας εκεί Αμερικανούς ναύτας ηξίωσαν όπως επιβιβασθούν του αυτοκινήτου του και τους μεταφέρει εις Μανδράκι. Αρνηθέντος του εν λόγω οδηγού και γνωρίσαντος τους λόγους, εις εξ αυτών εξήγαγεν εγχειρίδιον και τη απειλή τούτου ηνάγκασαν τον οδηγόν όπως τους μεταφέρει εις τον προορισμόν των.