Εκατοντάδες λαού αποχαιρέτησαν τον εκλιπόντα Μητροπολίτη Ρόδου, Απόστολο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΡΑΦΙΝΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΡΟΔΙΑ
ΑΘΗΝΑΙ, 30. Ο Υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Διοικητού της ΑΤΕ κ. Χριστοδούλου δια την χρηματοδότησιν της ΕΓΣΔ προς λειτουργίαν της ραφινερίας του εργοστασίου ΡΟΔΙΑ.

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΥΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΤΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ
ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΤΜΟΥ


Πληροφορούμεθα ότι, υπό της αρμοδίας υπηρεσίας της Νομαρχίας Χανίων ετοιμάζεται προς υποβολήν εις την Αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν του υπουργείου παιδείας το ζητηθέν υπ’ αυτής κτηματολογικόν διάγραμμα του χώρου εις τον οποίον ευρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλεως Απτερα.

Ο χώρος αυτός πρόκειται να απαλλοτριωθή υπό του Δημοσίου, δια να γίνουν ανασκαφαί. Εις το έγγραφον δια του οποίου εζητήθη από την Νομαρχίαν η υποβολή του κτηματολογικού διαγράμματος, αναφέρεται ότι τα Απτερα ήσαν μία των σημαντικωτέρων κλασσικών κρητικών πόλεων και δια τούτο απεφασίσθη η διενέργεια ανασκαφών δια την αποκάλυψίν της. Η απόφασις του υπουργείου δια την απαλλοτρίωσιν της περιοχής των Απτέρων ελήφθη κατόπιν πληροφοριών ότι η Ιερά Μονή Πάτμου σκέπτεται να εκποιήση τα εις την εν λόγω περιοχήν κτήματά της.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΛΑΟΥ ΕΧΑΙΡΕΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΕΚΛΙΠΟΝΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΧΘΕΣ
Εκατοντάδες λαού προσήλθον χθες από της πρωΐας εκ της πόλεως και της υπαίθρου εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ρόδου, και προσεκύνησαν την σορόν του μεταταστάντος εις Κύριον Μητροπολίτου Αμασείας, πρώην Ρόδου, κύριου Αποστόλου. Εν τω μεταξύ, υπό του Πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου κ. Αλεξάνδρου ειδοποιήθη ο ευρισκόμενος εις Αθήνας Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, ο οποίος επανήλθε χθες εις Ρόδον. Σχετικώς, επίσης, ειδοποιήθη και το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως. Η κηδεία του μεταστάντος Μητροπολίτου, η σορός του οποίου εκτίθεται εις Λαϊκόν προσκύνημα επί τριήμερον, θα γίνη την 11ην πρωινήν της αύριον.
 


ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Την 11ην πρωινήν σήμερον θα τελεσθούν υπό του Δήμου Ρόδου τα εγκαίνια του υπ’ αυτού εκτελεσθέντος έργου υδρεύσεως εις τον μουσουλμανικόν συνοικισμόν της περιοχής Κιζίλ Τεπέ. Δια την εξυπηρέτησιν των επιθυμούντων να παρακολουθήσουν την τελετήν διετέθη λεωφορείον, το οποίον θα εκκινήση εκ της προ του Δημαρχείου πλατείας την 10ην πρωινήν. Εις την τελετήν θα παραστούν άπασαι αι Τοπικαί αρχαί.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
Σήμερον την 5ην απογευματινήν εις την Λέσχην Προσκόπων, θα λάβη χώραν η τελετή της απονομής των πτυχίων της 4ης Σχολής Βασικής Εκπαιδεύσεως Βαθμοφόρων Λυκοπούλων, παρουσία των Εφόρων και Φιλοπροσκόπων. Πτυχία θα απονεμηθούν εις 24 άρρενας και θήλεις νέους βαθμοφόρους λυκοπούλων, εκ της πόλεως και εκ διαφόρων κοινοτήτων.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Υπό του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας ενεργείται η απογραφή των ενδεών παιδιών των νήσων Ρόδου, Τήλου και Λέρου τα οποία κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών θα τύχωσι περιθάλψεως υπό της Αμερικανικής Οργανώσεως Περιθάλψεως των Πολεμοπαθών Παιδιών.
Ως εγνώσθη, προσεχώς η εν λόγω απογραφή θα επεκταθή και εις τας λοιπάς νήσους.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΕΒΕΝΤΟΡΙΟΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Γ. Ρεμπάκου συνεστήθη επιτροπή εκ των κ.κ. Σαρζετάκη, κ. Φωστιέρη δια την διενέργειαν δημοπρασίας δια την επισκευήν του Πρεβεντορίου Ρόδου.