Τουρκικό πετρελαιοκίνητο συνελήφθη στην Κάλυμνο

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ

Μετά 24ωρον αφέθη ελεύθερον - Οι Τούρκοι ευχαριστούν τας αρχάς


ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας). Τουρκικόν πετρελαιοκίνητον συνελήφθη την 28ην Νοεμβρίου εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, με άγνωστον προορισμόν. Του πλοίου, το οποίον οδηγήθη εις Κάλυμνον, επέβαινον 5 άνδρες, εκ των οποίων οι 3 απετέλουν το πλήρωμα και οι δύο ήσαν συνοδοί του φορτίου. Ανακρίσεις σχετικώς διεξήγαγεν ο Λιμενάρχης Καλύμνου κ. Α. Οικονομίδης. Κατόπιν 24ώρου κρατήσεως το σκάφος αφέθη ελεύθερον και απέπλευσε. Κατά την αναχώρησίν των οι Τούρκοι απηύθυναν επιστολήν, διά της οποίας ευχαριστούν τας αρχάς.

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ Π/Κ “ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ”
Το βυθισθέν εις Χίον καΐκι ανήκεν εις ένα Καρπάθιον ο οποίος ήτο και πλοίαρχος
ΟΥΤΟΣ ΕΠΝΙΓΗ ΠΑΛΑΩΝ ΜΕ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ. Υπό όλως δραματικάς συνθήκας, έλαβε χώραν το τραγικόν ναυάγιον του π/κ “Χαρίδημος” 150 τόννων, ανήκοντος εις τον Καρπάθιον πλοίαρχον Αλέκον Αλεξανδρίδην. Το εν λόγω π/κ με φορτίον ελαιοπυρήνων και πετρελαιοειδών κατηυθύνετο από Σάμου εις Χίον την 18ην Νοεμβρίου. Εξωθι του λιμένος της Χίου και εις απόστασιν 2 μιλίων το π/κ κατελήφθη υπό σφοδράς θαλασσοταραχής εν καιρώ νυκτός αποτέλεσμα της οποίας ήτο να βυθισθή του το παρά τας απεγνωσμένας προσπάθειας του κυβερνήτου και του πληρώματος.

Το πλήρωμα του π/κ αποτελούμενον εξ 6 ανδρών, αρρίφθη εις την θάλασσαν. Εκ τούτων μόνον 2 κατώρθωσαν να φθάσουν εις αμμώδη ακτήν και να διασωθούν παλαίοντες επί τρίωρον με τα κύματα. Οι 4 άλλοι μεταξύ των οποίων και ο κυβερνήτης Αλ. Αλεξανδρίδης απωλέσθησαν. Το πτώμα του πλοιάρχου Αλεξανδρίδη ανευρέθη εις κρημνώδη ακτήν, όπου εικάζεται ότι ούτος έφθασε κολυμβών μη δυνηθείς όμως να εξέλθη συνεπεία των τραυμάτων τα οποία υπέστη κατά την πάλην του με τα κύματα και την βραχώδη ακτήν.

Το πτώμα του απολεσθέντος ναυτικού μας μετεφέρθη εις Πειραιά και ετάφη εν μέσω ζωηράς συγκινήσεως της Καρπαθιακής παροικίας η οποία και παρέστη κατά την κηδείαν του.
Το πλήρωμα του π/κ απετελείτο εκ ναυτικών καταγομένων εκ Κρήτης.

Ο ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ
Κατά πληροφορίας εκ Νισύρου, υπό του Νισυριακού Συλλόγου Αμερικής “ο Γνωμαγόρας” απεστάλη χρηματικόν ποσόν, προς διανομήν βοηθημάτων εις τους απόρους της νήσου, κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων.

ΔΥΟ ΝΕΑΡΟΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΙ ΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ ΚΑΤΕΠΛΑΚΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ (Νοέμβριος). Τραγικόν δυστύχημα συνέβη την μεσημβρίαν της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου εις τα λατομεία Πεντέλη με θύματα δύο νεαρούς Καρπαθίους εκ Μενετών. Από πτώσιν τεραστίου ογκολίθου εις το λατομείον Νικολάου κατεπλακώθηκαν οι συμπατριώται Νικόλαος Μαναραυλάς ή Τσοπανάκης ετών 17 και Γεώργιος Μηλιώτης, ετών 32.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Ορφανοτροφείον Θηλέων “Βασλόπαις Μαρία” ευχαριστεί θερμώς τον κ. Αλμυρόν διά την δωρεάν 50 δρχ. εις μνήμην του αειμνήστου Μητρ/του Αμασείας Κυρού Αποστόλου.