Θα εξεταστούν οι δυνατότητες του ακτινολογικού της Καρπάθου

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓ. ΡΟΔΟΥ
Ως ανεκοινώθη, το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον του νεοϊδρυθέντος αυτοκινητιστικού συλλόγου Ρόδου “Ερμής”, συνεκροτήθη ως εξής: Πρόεδρος Νικόλαος Φώκιαλης, αντιπρόεδρος Γεώργιος Βακόνδιος, Γενικός Γραμματεύς Ευάγγελος Ψιμόριφος, ταμίας Γεώργιος Χιωτάκης, σύμβουλος Αγγελος Καραγιαννίδης, Αναπληρωματικά μέλη: Γεώργιος Καραγιάννης και Κωνσταντίνος Σουλούνιας.
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ 20ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Υπό της Ενώσεως Οδηγών Αυτοκινήτων Ρόδου, εκλήθησαν δια την 20ήν τρέχοντος, οι εκπρόσωποι του ΡΟΔΑ, του 52ου ΚΤΕΛ Κω, του 49ου ΚΤΕΛ Ρόδου και ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Ρόδου και των ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Κω, δια την σύναψιν συλλογικής συμβάσεως ρυθμιζούσης τους όρους εργασίας και αμοιβής των οδηγών και εισπρακτόρων.

ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΘΟΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος εζήτησεν από το Διοικητικόν Συμβούλιον του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, όπως εγκρίνη την εις Κάρπαθον μετάβασιν του ακτινολόγου ιατρού του, προκειμένου να επιθεωρήση και αποφανθή περί της λειτουργίας του εκεί ακτινολογικού μηχανήματος, εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η αξιοποίησίς του προς εξυπηρέτησιν των κατοίκων της Καρπάθου. Το εν λόγω μηχάνημα, είχε δωρηθή υπό ομογενών προ πολλών ετών.

ΕΔΩΡΗΣΑΝ 200 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΔΙ’ ΑΓΟΡΑΝ ΚΟΥΒΕΡΤΩΝ
Υπό αμερικανών ναυτών, μελών του ναυλοχούντος εις Ρόδον σκάφους “Κάμπρια” προσεφέρθησαν, 200 δολλάρια, προς τον σκοπόν αγοράς μαλλίνων κλινοσκεπασμάτων, δια τας ανάγκας του Πρεβεντορίου Ρόδου.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Καθ’ α πληροφορύμεθα την προσεχή Δευτέραν δια του αεροπλάνου της γραμμής  θα επιστρέψη εξ Αθηνών κατόπιν οκταημέρου παραμονής η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων. Ως γνωστόν η Α.Σ. μετέβη εις Αθήνας προς προώθησιν διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ
Υπό του καθηγητικού του Νυκτερινού Συλ. Γυμνασίου Ρόδου ανεκοινώθη ότι βάσει σχετικής διαταγής, άπαντες οι μαθηταί οι οποίοι παρακολουθούν τα μαθήματα του Νυκτερινού Γυμνασίου υποχρεούνται όπως συντόμως, προσκομίσουν εις την διεύθυνσιν του Γυμνασίου βεβαιώσεις των εργοδοτών, ότι εργάζονται κατά την διάρκεια της ημέρας.

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΙΤΟΥ
Ως ανεκοινώθη σήμερον θα περατωθή η παραλαβή υπό των κυλινδρομύλων του κρατικού εγχωρίου σίτου εκ των αποθηκών της Κολονιάλε, εξ’ άλλου σήμερον θα αποπλεύση δια Κρήτην το μότορσιπ “Ευαγγελίστρια” μεταφέρον 420 τόνους σίτου Αμερικής δια τας ανάγκας των πόλεων Σούδα και Ηράκλειον.

ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΔΩΡΑ ΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
Δι’ εγγράφου του το κέντρον Κοινωνικής Προνοίας Δωδεκανήσου προς απάσας τας επιτροπάς εξακριβώσεως απορίας της πόλεως Ρόδου, εζήτησεν επειγόντως την προς αυτό υποβολήν καταστάσεων των απόρων εκάστης περιφερείας. Βάσει των εν λόγω καταστάσεων θα διανεμηθούν διάφορα δώρα, δια τας εορτάς των Χριστουγέννων.