ΕΣΠΑ: Η βαθμολογική κατάταξη των 560 τουριστικών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που κατέθεσαν επενδυτικά σχέδια (πίνακες)

Ανακοινώθηκε η βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014–2020» και η πρώτη τροποποίηση του προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων.

Με βάση την τροποποίηση, αυξήθηκε το συνολικό ποσό με το οποίο θα επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις, στα 109,1 εκ. €, από 79 εκ. που ήταν αρχικά, με αποτέλεσμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα 1.970 επενδυτικά σχέδια, έναντι 1.439 αρχικά.

Σύμφωνα με την απόφαση δεν εγκρίθηκαν τριακόσια τέσσερα 304 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 16.641.699,79€, λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Σε ότι αφορά την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου, στον κατάλογο περιλαμβάνονται προς χρηματοδότηση συνολικά 321 υφιστάμενα καταλύματα και 46 νέα, καθώς επίσης 75 υφιστάμενες λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις και 17 νέες λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

Η τροποποίηση της Απόφασης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης www.mindev.gov.gr για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

   Επενδυτικά σχέδια by RodiakiNewsRoom on Scribd