Υδρογεωλογική – Γεωτεχνική έρευνα στο ΕΠΑΛ - Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου

οΙ Κτιριακές Υποδομές Α. Ε. – Γενική Δ//νση Μελετών αποφάσισε την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και την έγκριση των τευχών δημοπράτησης για τον Έλεγχο υλικών οπλισμένου σκυροδέματος και Υδρογεωλογικής – Γεωτεχνικής έρευνας στο ΕΠΑΛ – Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου», προεκτιμώμενης αμοιβής υπηρεσιών 31.500 πλέον ΦΠΑ.