Προέλεγχος του ισολογισμού για τον Δήμο Ρόδου

Ο προέλεγχος των οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων του Δήμου Ρόδου για τη χρήση του οικονομικού έτους 2016, έρχεται για συζήτηση και λήψη απόφασης στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι.

Αναλυτικά, στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, βρίσκονται, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω θέματα:
Ενημέρωση Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Έγκριση για τις διαθέσεις  πιστώσεων οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας
 (Εισηγήσεις  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ 2/102430/07-12-2017)

• Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.: 2/102472/07-12-2017)

• Λήψη απόφασης περί προελέγχου οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου,  για τη χρήση του οικ. έτους 2016
(Εισήγηση Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
• Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας  αξιολόγησης και Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για τον Βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής Ρόδου»
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ. 16/101396/05-12-2017)

 • Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών, Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Προϋπολογισμού και Διακήρυξης (Τεύχος Δημοπράτησης) για  την «Προμήθεια μικρού Λεωφορείου για τον βρεφονηπιακό σταθμό Σορωνής  Ρόδου»
 (Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών  με αρ. πρωτ: 16/101406/05-12-