ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 1957

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ

Η ιατρός κ. Άννα Βαρζακάκου-Μιχάλη δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Επί τη εκδημήσει είς Κύριον του τέως Αρχιεπισκόπου ημών Αποστόλου, του μουσοτραφούς Ιεράρχου και αειμνήστου φωστήρος της Παιδείας ημών ενώνω την δέησίν μου πρός τον Ύψιστον μετά των δεομένων διά την ανάπαυσιν της μαρτυρικής ψυχής Του και την εξ’ ύψους παρηγορίαν των τεθλιμμέων οικείων του.

Α. Θ. ΚΩΝΣΤ/ΝΙΔΗΣ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

Υπό του Συμβουλίου Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων ενεκρίθη η ανάθεσις της συντάξεως σχεδιαγράμματος της υπό κατασκευήν περιφερειακής Λεωφόρου του Κάστρου είς ιδιώτην μηχανικόν.
Είς το εν λόγω σχεδιάγραμμα, θα επισυναφθούν και κτηματολογικοί πίνακες των ρυμοτομουμένων ακινήτων.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Προχθές την μεσημβρίαν ανεχώρησεν είς Αθήνας διά του ατμοπλοίου της γραμμής ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης. Ο κ. Γελαδάκης θα παραμείνει επ’ αδεία είς Αθήνας επ’ ολίγας ημέρας προς λήψιν οδηγιών επί υπηρεσιακών ζητημάτων.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
Προχθές το υπ’ αριθμ. 82406 αυτοκινήτου οδηγούμενον υπό του Μανέττα Νικολάου συνεκρούσθη μεθ’ ιππηλάτου οχήματος επί της Πλατείας Μαρτύρων με αποτέλεσμα να τραυματισθή ο οδηγός του τελευταίου Λυκοπάντης Νικόλαος, μεταφερθείς είς το Κρατικόν Νοσοκομείον.

ΕΚΚΛΗΘΗ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΙ’ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Χθες το εσπέρας συνήλθεν είς συνεδρίασιν η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου, και συνεζήτησεν επί διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός της. Μεταξύ άλλων συνεζητήθησαν λεπτομέρειαι του υπό έναρξιν νέου έργου κατασκευής λιμενοβραχίονος είς Κάρπαθον, το οποίον θα θεμελιωθή εντός του Δεκεμβρίου, παρουσία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη, των βουλευτών Δωδεκανήσου, του Νομάρχου και άλλων επισήμων.
Εξ’ άλλου εγνώσθη ότι ήδη, εκλήθη υπό της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου ο αναδειχθείς μειοδότης κ. Μοντεσάντος ο οποίος ανέλαβε την εκτέλεσιν του έργου, διά την υπογραφήν των σχετικών συμβολαίων.

ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΗΜΕΡΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Ωε ανεκοινώθη, το προσεχές Σάββατο 14ην τρέχοντος και ώραν 5.30 απογευματινήν θα συνέλθη είς συνεδρίασιν είς τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, η Κεντρική Επιτροπή Συλλογής Βοηθημάτων διά τους απόρους κατά τάς Εορτάς, πρός συζήτησιν επί διαφόρων λεπτομερειών του έργου της.
Επίσης, την Δευτέραν 16ην τρέχοντος και ώραν 5.30 απογευματινήν, εκλήθησαν είς σύσκεψιν εις τά Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως τα μέλη των συγκροτηθεισών ενοριακών επιτροπών. Κατά την εν λόγω συνεδρίασιν, θα δοθούν είς τάς ενοριακάς επιτροπάς οδηγίαι, διά την επίτευξιν του υπέρ των απόρων σκοπού των.