Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 2002

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Χθες την πρωίαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, συμπαραστατούμενος υπό του Ιερού Κλήρου της πόλεως, ετέλεσε την θείαν λειτουργίαν, επί τη εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος, εις τον ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν Ρόδου.
Την μεσημβρίαν και το απόγευμα, ο Μητροπολίτης εδέχθη τας ευχάς των αρχών και του λαού, επί τη ονομαστική του εορτή. Επίσης προς τον Μητροπολίτην απεστάλησαν πολλά ευχητήρια τηλεγραφήματα εκ των λοιπών νήσων.

ΔΙ’ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΘΗΝΑΙ, 12. Παρά του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη ενεκρίθη και διεβιβάσθη εις το Συμβούλιον Εμπορικού Ναυτικού προς γνωμοδότησιν, σχέδιον Βασιλικού Διατάγματος, διά του οποίου θα παρασχεθή η ευχέρεια εγκαταστάσεως ευθηνών συσκευών ασυρμάτου τηλεφώνου εις τα μικρά πλοία τοπικών συγκοινωνιών.

ΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΣΥΚΑ
Απεστάλησαν χθες υπό της ΕΓΣΔ εις την ΑΤΕ αι εντολαί α’ προκαταβολής σύκων των συνεταιρισμών: Μαλώνας διά 510 δρχ. Γενναδίου διά 5000, Λίνδου διά 3373, Καλαβάρδα διά 11.762, Παστίδας διά 10.737, και Θολού διά 46.693. Σήμερον αποστέλλονται αι εξής εντολαί:
Κρεμαστής διά 4.960, Κρητηνίας διά 2.840 και Δαματριάς διά 28.390.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΡΟΔΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Ιεράς Μητροπόλεως από αύριον θα αρχίση η διανομή τροφίμων, προερχομένων εκ δωρεάς του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών εις τους απόρους α’ κατηγορίας της πόλεως Ρόδου. Τονίζεται σχετικώς ότι, εις το μέλλον, τα τρόφιμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών θα διανέμωνται βάσει των νέων καταστάσεων απόρων αι οποίαι κατηρτίσθησαν μερίμνη των λειτουργουσών προς τούτο επιτροπών.

ΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΩΝΑΣ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν τα πρακτικά της διεξαχθείσης δημοπρασίας προς ανάδειξιν μειοδότου, διά την εκτέλεσιν των εργασιών ασφαλτοστρώσεως των κοινοτικών οδών Έμπωνας. Μειοδότης ανεδείχθη ο κ. Ευάγγελος Γεωργούλλης.

ΑΙ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΙ ΤΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ ΘΑ ΓΙΝΩΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΟΝ
ΑΝΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΝ ΜΕΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΤΕ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ

ΑΘΗΝΑΙ 12.
Κατόπιν της ληφθείσης παρά της ΑΤΕ αποφάσεως όπως καταργήση τον υφιστάμενον από οκταετίας τρόπον πραγματοποιήσεως αγοραπωλησιών σπόγγων, βάσει του οποίου η ΑΤΕ απεδέχετο προς κάλυψιν αξίας 80% του σπογγαλιεύματος διμήνου εγγυητικάς επιστολάς ανεγνωρισμένων Τραπεζών, ο Υπουργός Εμπ. Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης είχε σήμερον ιδιαίτεραν συνεργασίαν μετά του Διοικητού  της ΑΤΕ κ. Χριστοδούλου, και του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Παπαληγούρα.
Κατ’ αυτήν απεφασίσθη η ανάκλησις του επιβληθέντος μέτρου και η επάνοδος εις το παλαιόν καθεστώς.

ΕΠΩΛΗΘΗΣΑΝ ΟΙ ΟΙΝΟΙ 1956-57 ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ. ΠΑΤΡΩΝ
ΘΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ

Ως ανεκοινώθη εκ της ΕΓΣΔ επετεύχθη η πώλησις όλων των αποθεμάτων οίνων, όλων των ποιοτήτων Ρόδου και Κω, των οι οίνοι ηγοράσθησαν υπό της ΕΓΣ Πατρών, κατόπιν συμφωνίας με αντιπρόσωπον αυτής αφιχθέντα ενταύθα: Αι τιμαί είναι ικανοποιητικαί.
Εγνώσθη ότι οι οίνοι προορίζονται διά Γερμανίαν.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ 1939
Υπό του Δήμου Ρόδου καλούνται άπαντες οι γεννηθέντες το 1939 κλάσεως 1960 όπως προσέλθουν εις την Υπηρεσίαν Μητρώου Αρρένων και δηλώσωσι πλήρη στοιχεία ήτοι Διεύθυνσιν, επάγγελμα κτλ.