ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 2004

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΩΔ/ΣΙΩΝ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Υπό της Εθνικής Ενώσεως Δωδεκανησίων, απεστάλη προς τον κ. Χάμμερσκελντ, Γενικόν Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τηλεγράφημα δια του οποίου τονίζεται ότι η απόφασις της Πολιτικής Επιτροπής επί του Κυπριακού αποτελεί νίκην αυτού τούτου του Οργανισμού, κατά των αντιδρώντων εις τας αρχάς του δικαίου και της ηθικής.

Η ιδία Ένωσις απέστειλε προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν, τηλεγράφημα, δια τους οποίου χαιρετίζεται η απόφασις των Ηνωμένων Εθνών ως προάγγελος πλήρους δικαιώσεως του αγώνος των Κυπρίων αδελφών. Εις το τηλεγράφημα εκφράζονται συγχαρητήρια προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν, δια την σθεναράν στάσιν της Ελληνικής Αντιπροσωπείας έναντι φίλων και εχθρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ
ΔΙ’ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 22/57

Δι’ επιστολής του προς τον πρόεδρον του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Θεοχάρην, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης γνωστοποιεί ότι, κατόπιν μελέτης του προς αυτόν υποβληθέντος υπομνήματος του Επιμελητηρίου έσχε συνεργασίαν μετά του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας και Παπαληγούρα και συνηγόρησε προς τον σκοπόν όπως επιτευχθή η αναστολή της εφαρμογής εις Δωδεκάνησον της υπο’ αριθ. 22/1957 αγορανομικής διατάξεως, η οποία προβλέπει την απαγόρευσιν καθ’ άπασαν την επικράτειαν της κατασκευής χαλβίδων εκ ζαχάρεως και επιτρέπει την κατασκευήν αυτών εκ σταφυλοσακχάρου. Το αίτημα υπεβλήθη διότι εκ της εφαρμογής της διατάξεως θα προκύψουν τεχνικαί και οικονομικαί δυσχέρειαι.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΠΙΛΗΚΙΑ
Χθες εκοινοποιήθη εις άπαντα τα σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως της Ρόδου η απόφασις του υπουργού Παιδείας κ. Γεροκωστοπούλου δια της οποίας οι μαθηταί θα φέρουν πιλήκια προαιρετικώς.