Εγκρίθηκε η απόφαση για τη γέφυρα Κρεμαστής

Επικυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την «Εγνατία οδός Α.Ε.» για τη γέφυρα Κρεμαστής.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:
«Aποφασίζουμε την επικύρωση της νομιμότητας της υπ’ αριθ. 108/2017 (ΑΔΑ: 7ΦΤΓ7ΛΞ-ΔΤΦ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Μελέτη επισκευής, δομικής ενίσχυσης και διαπλάτυνσης της γέφυρας Κρεμαστής, επί της επαρχιακής οδού Ιαλυσού-Αεροδρομίου Διαγόρα Ρόδου».

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενός (1) μηνός από την έκδοση ή την κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, που εδρεύει στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην Επτανήσου 35 Ερμούπολη, και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου των Ο.Τ.Α.

Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά τυχόν άλλες απαιτούμενες αποφάσεις ή εγκρίσεις.

Ο συντονιστής Α.Δ. Αιγαίου

Δρ. Νίκος Θεοδωρίδης».