ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 1957
Αριθ. Φύλλου 2005

 

 

 

 

ΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ “ΦΙΝΑ” ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ 1850 ΔΡΑΧΜΆΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 15.
(Του ανταποκριτού μας) Ενώ η πώλησις των σπόγγων είχε σταματήσει καθ’ ότι η ΑΤΕ δια νέου μέτρου της εζήτει τόσον από τους σπογγεμπόρους, όσον και από τους αντιπροσώπους των ξένων οίκων την εξ ολοκλήρου χρηματικήν καταβολή, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Στ. Κωτιάδης, δια των προσωπικών του ενεργειών, επέτυχε την άρσιν του επιζημίου δια την Κάλυμνον μέτρου και τοιουτοτρόπως όχι μόνον επανήρχισαν αι πωλήσεις των σπόγγων αλλά και με την εξαιρετικά ικανοποιητικήν τιμήν των 1.850 δρχ. (δια τα φίνα). Τόσον οι πλοίαρχοι όσον και ολόκληρος ο Καλυμνιακός λαός ευχαριστούν τον κ. Υπουργόν δια την εύστοχον και κεραυνοβόλον ενέργειάν του.
ΣΑΚ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΔΙΟΝ
Επανέκαμψεν εκ Πάτμου και Κω, όπου είχε μεταβή προς επιθεώρησιν των εκτελουμένων έργων αναστηλώσεως και συντηρήσεως των αρχαιολογικών μνημείων ο Εφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Ι. Κοντής.
Ως πληροφορούμεθα εις την Πάτμον εκτελείται το δεύτερον μέρος του εφετεινού προγράμματος αναστηλώσεως της Μονής Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου. Εις δε την Κω η συντήρησις των μνημείων της πόλεως και της παλαιοχριστιανικής καθολικής του Αγ. Στεφάνου παρά την Παραλίαν της Κεφάλου.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕΝΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΒΑΣΕΩΣ ΤΙΣ ΤΡΙΣΤΟΜΟΝ
Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ
Υπό του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων, ο οποίος εδρεύει εις Αθήνας, μας εκοινοποιήθη το ακόλουθον τηλεγράφημα:
«Κύριον Πρόεδρον Κυβερνήσεως Αθήνας
Διοικητικόν Συμβούλιον Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων, διαμαρτύρεται εντόνως δια μελετουμένην εγκατάστασιν βάσεως τηλεκατευθυνομένων βλημάτων Τρίστομον Καρπάθου.
Παρακαλούμεν υμάς όπως αποφύγητε πάσαν σχετικήν δέσμευσιν και αποτρέψητε ολέθριον δι’ ιδιαιτέραν Πατρίδα μας κίνδυνον.
Πρόεδρος
ΜΗΝ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
Γραμματεύς
ΙΩΑΝ. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ
Σημείωσις Συντάξεως:
Δημοσιεύομεν το ως άνω τηλεγράφημα εκ δημοσιογραφικού καθήκοντος και τονίζομεν ότι η πληροφορία αύτη, δεν επεβεβαιώθη τουλάχιστον μέχρι σήμερον εξ επισήμου πλευράς.
Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Προχθές την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης εξήλθεν εις περιοδείαν ανά τας κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ρόδου. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων υπεδέχθησαν τον κ. Νομάρχην εις κεντρικούς χώρους των κοινοτήτων και του ανέπτυξαν διάφορα αιτήματά τους.
Ο κ. Νομάρχης επεσκέφθη τας κοινότητας Αφάντου, Αρχαγγέλου, Μαλώνας, Μάσσαρη, Καλάθου, Λίνδου, Πυλώνας και Λάρδου.
ΝΕΑΙ ΟΔΟΙ
Καθ’ α πληροφορούμεθα υπό της αρμοδίας υπηρεσίας κατηρτίσθη μελέτη δια την διάνοιξιν νέων οδών εντός της πόλεως ήτοι από της οδού 28 Οκτωβρίου μέχρι της οδού Κωνσταντίνου και η σύνδεσις της πλατείας Χρυσάνθου και της Ακτής Μιαούλη.

ΑΙ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΛΑΣΑΝ
ΕΙΣ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΝ
Εξ αφορμής επιστολής περιοίκων διαμαρτυρομένων δια τας αναθυμιάσεις εζητήσαμε παρά του κ. Νίκου Φώκιαλη σχετικάς πληροφορίας. Ο κ. Φώκιαλης παρεδέχθη ότι αι αναθυμιάσεις είναι ενοχλητικαί, ανεκοίνωσε δε ότι σήμερον το εσπέρας λήγει η λειτουργία του εν λόγω εργοστασίου και ότι από της πρωΐας της Τετάρτης η κατεργασία της μελάσσης θα γίνεται εις νέον εργοστάσιον μακράν των συνοικιών.